Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa


Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem i vårt samhälle. Det drabbar ett stort antal personer men också deras anhöriga. I vilken omfattning är deras anhöriga också omsorgsgivare? Hur ser behoven ut hos vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa? Vilka intentioner finns i lagen om stöd till anhöriga? I utbildningen bearbetas dessa frågor grundligt. Kursdeltagare ska också efter genomgången kurs ha kunskaper om stödjande insatser och därigenom kunna medverka i förändrings- och utvecklingsarbete inom kommunal- och regionfinansierad psykiatri och anhörigstöd.

Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten erbjuder i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga nu en högskoleutbildning med inriktning stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till personal inom regions psykiatri och kommuner samt enskilda utförare som har uppdrag att arbeta med anhöriga.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöra sig utbildningen

Kursinnehåll
De områden som behandlas i kursen är;
- psykisk ohälsa ur ett anhörigperspektiv
- lagstiftning och nationella riktlinjer som reglerar stödet till vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa
- vuxna anhörigas erfarenheter, upplevelser och behov
- olika former av stöd och insatser till vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa
- förändringsarbete med fokus på evidensbaserad praxis
- dokumentation och uppföljning.

Undervisningsformer
Undervisningen sker på distans med webbaserat stöd om 25 deltagare. Ingen campus förlagd undervisning. Undervisningen ges i form av inspelade föreläsningar som följs upp via obligatoriska dialogforum.

Seminarier genomförs i studiegrupper enligt överenskommen tid (1,5 timmar). Kursen avslutas med seminarium där examination följs upp. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera teoretisk kunskap med egna erfarenheter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs obligatorisk närvaro vid uppföljande dialogforum och seminarier samt godkänd individuell skriftlig hemtentamen. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursstart
Kursen ges med tre kursdagar samt ett seminarium omfattande 1,5 timme.

Information om nästa kursstart kommer snart.

Plats
Kursen genomförs med webbaserat stöd via lärplattformen Its´learning och digitalt forum (Teams).

Kursansvarig
Mats Ewertzon, leg. sjuksköterska, fil.dr. i medicinskvetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap. Har under många år arbetat i olika uppdrag och forskat inom området anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Bland annat med uppdrag som forskare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och affilierad forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri för kursdeltagare och genomförs i samverkan mellan Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Ersta Sköndal Bräcke högskola.
Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Om anmäld deltagare ej avbokar sin plats och uteblir kommer en avgift på 1000 kr (exkl moms) att faktureras arbetsgivaren.

Information
Information kring utbildningen ges av:
Studierektor Monica Rönning-Frick, 08-555 051 17,
monica.ronning-frick@esh.se

För information kring anmälan och administration:
08-555 051 19, uppdrag@esh.se.Senast uppdaterad: .

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 25
Utbildningsstart: Information kommer snart
Ort: Distansutbildning
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Information kommer snart
Sista ansökningsdag: Information kommer snart

Mats Ewertzon, kursansvarig


Information om kursinnehåll

Studierektor
Monica Rönning-Frick
08-555 051 17
monica.ronning-frick@esh.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade