Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Sorg, förlust och kris
- psykosocialt stöd när livet är hotat


Livet förändras ganska påtagligt när någon som står oss nära plötsligt blir obotligt sjuk. Att få en livshotande diagnos kan väcka tankar om livets bräcklighet och människans sårbarhet. Allt fler människor, både barn, unga och gamla botas från livshotande sjukdom i västvärlden men samtidigt så dör varje år 92 000 personer i Sverige. Runt varje person som får en livshotande sjukdom finns kanske en familj eller andra som blir berörda på olika sätt. En förlust behöver samtidigt inte vara själva dödsfallet, det kan också vara förlust av hälsan. Den kanske för-givet-tagna hälsan som nu är bytt mot att ha en livshotande sjukdom.

I många olika professioner inom skola, vård och omsorg, möter vi personer som är berörda av kris eller sorg inför en förlust av en närstående. För att kunna möta behoven på ett professionellt sätt behövs kunskap om vad kris och föregripande sorg kan innebära och hur man kan samtala med berörda personer. Ibland talar man om ”svåra samtal”, den typ av samtal där ökad kunskap om fenomenen sorg, förlust och kris, men också kunskap om samtalsmetodik i stort, kan bidra till att samtalen upplevs mindre svåra för alla parter.

Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten, erbjuder nu en utbildning med Lilian Pohlkamp, som kursansvarig där grundläggande teorier, modeller och förhållningssätt presenteras inom området.

Målgrupp
Kursen riktar sig främst till dem som i sitt arbete möter personer som upplever sorg, förlust eller kris i samband med livshotande sjukdom och/eller som har yrkesmässig erfarenhet av sorg och kriser och som avser fördjupa kunskaper om detta och skapa en beredskap för sådana samtal. Det gäller till exempel sjuksköterskor, socionomer, psykologer, läkare, pedagoger, elevvårdspersonal, psykoterapeuter, diakoner och präster.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning.

Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare poängsystem) inom socialt arbete, hälsa, vård, omsorg, juridik eller motsvarande. Deltagare bör även ha minst två års arbetslivserfarenhet efter examen och vara yrkesverksam. Även andra sökande med adekvat utbildning och/eller yrkeserfarenhet är välkomna att söka utbildningen.

Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
• Sorg och kris (teorier och aktuell forskning)
• Familjecentrerad och systemiskt förhållningssätt för att möta familj i kris
• Palliativt förhållningssätt (kommunikation, stöd till närstående vid livshotande tillstånd)
• Döden och livshotande sjukdom i samhället
• Existentiella frågor, hopp, tröst och meningsskapande
• Samtalsfärdigheter, det vårdande samtalet

Kursmål
Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren
• tillägnat sig teoretiska kunskaper om sorg, förlust och kris
• tillägnat sig kunskaper om vad som är till stöd i krisprocesser
• kunna initiera och leda samtal när en närstående har livshotande sjukdom
• kunna reflektera över och värdera hur genus- och tvärkulturella perspektiv påverkar föregripande sorgeprocesser

Undervisningsformer
Kursen är interprofessionell. Interprofessionell utbildning sker när två eller flera professioner är med, och lär av och om varandra, för att förbättra samarbete och vårdkvalitet. Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier och diskussioner under åtta undervisningsdagar. Seminarierna syftar till både litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera ny kunskap med egna erfarenheter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier samt godkänd individuell skriftlig hemtentamen. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursdagar
Kursen ges med åtta kurstillfällen under våren 2021.
26 januari, 9 februari, 23 februari, 9 mars, 20 april, 11 maj samt 1 juni.
Samtliga tillfällen mellan kl. 09.00-16.00.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm. För karta se www.esh.se.

Kursansvarig
Lilian Pohlkamp, fil.dr. i palliativ vård, leg psykoterapeut, leg sjuksköterska, med mångårig erfarenhet av socialpsykiatrisk vård och arbete med människor i livskriser och sorg. Lilians forskning har handlat om föräldrar till barn med cancer och deras psykiska hälsa och sorg. Lilian arbetar kliniskt med människor i kris och sorg.

Kostnad
Pris 16 800 kr (exkl. moms).
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning www.esh.se/avtalsvillkor.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen den 11 december 2020 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum. 


Senast uppdaterad: 2020-09-28.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap Vårdvetenskap
Studietakt: 25
Utbildningsstart: 2021-01-26
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2020-12-11

Lilian Pohlkamp


Information om kursinnehåll

Studierektor
Hugo Waara
073-350 98 15
hugo.waara@esh.se

Kursledare
Lilian Pohlkamp
lilian.pohlkamp@esh.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade