Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Socialt arbete och tillämpning av psykologiska teorier i missbruksbehandling


I mötet med människor som levt ett liv i missbruk och den svåra livssituation som detta ofta innebär ställs höga krav på professionen i form av förståelse, behandling och på vilket sätt man kan vara till hjälp.

Personalen är en av de viktigaste tillgångarna inom missbruksbehandling. Klienterna tillbringar många timmar tillsammans med dem vilket ställer höga krav på de yrkesverksammas kompetens. Det gäller bland annat att kunna se och möta klienternas behov av närhet, stöd och omsorg.

Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i flera rapporter och utredningar återkommit till att det råder en viss kunskapsbrist bland många yrkesverksamma. De menar att ett ökat kunskapsbehov främst finns inom kunskapsområdet socialt arbete.

Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder nu en utbildning som ger dig stöd i din yrkesroll inom missbruksbehandling med fokus på grundläggande kunskaper om socialt arbete samt psykologiska teorier kopplat till den egna yrkesrollen.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig i första hand till behandlingsassistenter och andra yrkesverksamma med liknande utbildning som är verksamma inom missbruksvårdens HVB-hem och andra former av verksamheter till stöd för målgruppen som till exempel stödboenden och öppenvård.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning, vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Kursinnehåll
Utbildningens mål är att ge ökade kunskaper om hur du i din yrkesroll kan förstå, bemöta och hjälpa klienter som försöker lämna en problematisk livssituation med långvarigt missbruk. Vi behandlar det sociala arbetets kunskapsfält, praktik och profession samt psykologiska teorier som är till hjälp i mötet med människor i svåra livssituationer. Här inryms till exempel utvecklingsteori, existensfilosofi och affektteori. Kursens teoretiska innehåll syftar till att vara ett stöd i förståelsen av människor situation och livsvillkor och kunna tillämpas i det konkreta professionella mötet.

Undervisningsformer
Utbildningen består av 10 kursdagar och bedrivs i huvudsak genom föreläsningar, seminarier, samt utifrån diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera teoretisk kunskap i den egna praktiken. Varje kursdag innehåller ett undervisningsmoment och ett praktisk inriktat tillämpandeseminarium i halvklass.

Examinationsformer
Examination är både muntlig och skriftlig, individuellt och i grupp. Examinationsarbetet består bl.a. av ett skriftligt PM – att utifrån en given uppgift belysa kliniska erfarenheter med hjälp av teoretiska modeller samt egna reflektioner. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Icke godkänd.

Kurstillfällen
18 januari, 8 februari, 1 mars, 12 april, 10 maj, 7 juni, 6 september, 4 oktober, 1 november och 6 december 2021.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm. 
För karta se längst ner på sidan.

Kostnad
Pris 12 450 (exkl. moms) per termin. OBS! Kursen pågår under två terminer. Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Anmälan är bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.


Senast uppdaterad: 2020-12-14.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 15
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25
Utbildningsstart: 2021-01-18
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2021-01-18

Hugo Waara, studierektor


Information om kursinnehåll

Studierektor
Hugo Waara
073-350 98 15
hugo.waara@esh.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade