Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Avancerad sjukvård i hemmet utifrån den palliativa vårdens filosofi och förhållningssätt

Allt fler svårt sjuka och döende vårdas i hemmet det är därmed också en plats för en allt mer avancerad och specialiserad palliativ vård. Medicinska framsteg och avancerad vård och behandling har fört med sig ett förlängt döende. Detta ställer stora krav på personalen som ska vårda samt närstående som också behöver stöd av personalen för att vårda den sjuke.

Kursen syftar till att öka beredskap att utifrån den palliativa vårdens filosofi och förhållningssätt möta patienter och närstående i hemmet, med medvetenhet om att den avancerade hemsjukvården i dag även kan innebära kurativ vård och vård i tidig palliativ fas, samt vid sjukdomstillstånd i palliativ fas som cancersjukdomar, demens, hjärtsvikt och KOL.

Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten, erbjuder nu en utbildning på distans med docent Jane Österlind som kursansvarig för området avancerad sjukvård i hemmet.

Målgrupp
Kursen vänder sig till personal som arbetar inom hemsjukvård med vård av döende personer med komplexa omvårdnads- och sjukvårdsbehov.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning på avancerad nivå vilket medför att deltagarna bör ha högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare poängsystem) inom, vård, eller motsvarande för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Deltagare bör vara yrkesverksam inom området. Även andra sökande med adekvat utbildning och/eller yrkeserfarenhet är välkomna att söka utbildningen.

Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
Under kursen tas följande områden upp:
- tanatologi
- den palliativa vårdens filosofi, historik och utveckling nationellt och internationellt
- närståendes situation och behov
- personcentrerad palliativ vård
- kvalitetsarbete och utveckling
- etiska frågor vid avancerad hemsjukvård av svårt sjuka och döende personer.
- teamet vid vård av svårt sjuka och döende

Undervisningsformer
Att studera på distans innebär en stor frihet och flexibilitet i studierna. Deltagarna bestämmer själva när, var och hur de vill studera.

Kursen sker via högskolans lärplattform som innehåller allt studiematerial till kursen. I denna håller deltagarna också kontakten med sina lärare som bedömer inlämningsuppgifterna samt har möjlighet att skriftligt kommunicera med varandra.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs godkända studieuppgifter samt godkänd individuell skriftlig hemexamination. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursstart
Kursen kan påbörjas fr.o.m. vecka 41 2021 men kursdeltagare är fria att påbörja utbildningen när som under läsåret. Deltagarna har sex månader på sig att genomföra och avluta kursen.

Kursansvarig
Jane Österlind, docent, leg.ssk mångårig klinisk- och forskningserfarenhet från det palliativa området.

Kostnad 
15 800 kr (exkl. moms).
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en avgiftsbelagd poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webbanmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten i pdf och skicka in.


Kategori: palliativ vård, asih, sjukvård i hemmet, vidareutbildning, kompetensutveckling, påbyggnadsutbildning
Senast uppdaterad: 2021-04-20.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 8
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2021-10-11
Ort: Distansutbildning
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Fri start fr om v 41, 2021
Sista ansökningsdag: Pågår 6 månader efter registrering

Jane Österlind

Information om kursinnehåll

Studierektor
Monica Rönning-Frick
08-555 051 17
monica.ronning-frick@esh.se

Kursansvarig
Jane Österlind
076-636 50 11
jane.osterlind@esh.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19 
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade