Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ledarskapsutbildning - Värdebaserat ledarskap


Dagens chefer och ledare ställs inför en alltmer komplex vardag. Kraven på högre effektivitet sker kontinuerligt samtidigt som verksamheten ska vara långsiktigt hållbar med en god och inkluderande psykosocial arbetsmiljö. Detta sker samtidigt som den digitala omställningen är snabb och allt fler uppgifter läggs ut på chefer och ledare som tidigare hanterades av verksamhetens staber.

Mer än 600 ledare har gått vår utbildning i ”Värdebaserat Ledarskap”. Utbildningen utvecklas kontinuerligt för att kunna motsvara de behov och de utmaningar som chefer och ledare möter i dag. I kursen får deltagarna kunskaper som ökar den egna självinsikten men också praktiska metoder att tillämpa i vardagen med fokus på att utveckla: verksamhet, team, medarbetare och inte minst den egna förmågan som chef och ledare. Utbildningen tar ett helhetsgrepp på de krav som chefer och ledare ställs inför. I utbildningen behandlas ett antal olika aspekter på ledarskap som till exempel: etisk kompetens, leda medarbetare och leda team i förändring, psykosocial arbetsmiljö, vad kostar ohälsa, praktisk konfliktlösning och svåra samtal.

Utbildningen ger konkreta metoder för utveckling av verksamheten med moderna och inkluderande förhållningssätt. Var och en av kursdeltagarna erhåller under utbildningen en individuell personanalys och personlig handledning samt goda råd för utveckling i rollen som chef och ledare. Under kursen kommer du bland annat att möta ett antal gästföreläsare som är experter på sina olika områden samt få rika tillfällen till diskussioner och reflektioner.

Målgrupp
Kursen vänder sig chefer och ledare som har några års erfarenhet och vill utveckla sin förmåga att arbeta med en långsiktigt hållbar utveckling av: verksamheten, den inkluderande psykosociala arbetsmiljön och den egna chefs- och ledarrollen.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
Utbildningen innehåller ett stort antal centrala och aktuella teman inom det värdebaserade och hållbara chefs- och ledarskapet. De olika temana binds successivt samman till en helhet och en stabil plattform att agera utifrån.

Kursen tar upp etisk kompetens, värde och värderingar samt etiska dilemman som ledare möter och betydelsen av att utveckla verksamheten mot en solid värdegrund. I kursen ställs vitt skilda perspektiv på chef- och ledarskap mot varandra med inriktningen att alla perspektiv behöver behärskas av en ledare. Inom temat verksamhetsstyrning behandlas olika styrformer och ämnen som t.ex. målhierarki och hur medarbetare engageras i en målmedveten verksamhetsutveckling. Kursen ger inblick i hur man genom processorientering kombinerar det strategiska och operativa ledarskapet. I kursen diskuterar vi även organisationskulturen, dess betydelse och hur den kan utvecklas.

En tyngdpunkt i utbildningen behandlar det personliga ledarskapet. Kursdeltagarna får grundläggande teoretiska kunskaper i beteendepsykologi samt tanke- och värderingsmönster. I utbildningen ingår två individuella personanalyser; dels en rapport om egna beteenden, drivkrafter och kommunikationsprofil, dels en rapport om egna tankemönster. Rapporterna omfattar sammanlagt ett 60-tal sidor. I utbildningen får deltagarna även möjlighet till individuell handledning (executive coaching) samt individuell återkoppling på rapporterna.

Ett avsnitt i kursen behandlar den psykosociala arbetsmiljön och varje ledares ansvar med fokus på lagar och förordningar och kopplat till dem, aktuella rättsfall. Vidare behandlas rehab-processen, psykisk ohälsa och kränkande särbehandling. Kursdeltagarna får även kunskaper om och tekniker för att ta fram personalekonomiska beräkningar och bedömningar inkl. rehab-ekonomi.

Under utbildningen får deltagarna del av praktiska verktyg för analys av medarbetarnas kompetens samt metoder och träning i att utveckla rätt ledarstil med hänsyn till varje medarbetares skilda behov. Ett ytterligare tema handlar om metoder för anpassad kommunikation. I momentet berörs olika typer av individuella samtal, feedback och svåra samtal men också kommunikation och coachning av grupp/team. I kursen ingår även metoder för praktisk konflikthantering och konfliktlösning.

Kursen avslutas med en kursdag om metoder för förändringsarbete och inkluderande arbetssätt, samt hur du som ledare kan hantera regression och motstånd vid förändringar samt grundläggande projektmetodik.

Efter avslutad utbildning har kursdeltagaren fått en ökad teoretisk och praktisk kunskap, insikt och förmåga i värdebaserat och hållbart chef- och ledarskap inom följande områden:

- Samspel mellan etik, värderingar, värdestyrt och hållbart ledarskap
- Hållbar verksamhetsstyrning, systematisk verksamhetsutveckling, om olika styrmodeller samt olika perspektiv på chef- och ledarskap
- Det personliga ledarskapet – ökad kunskap och insikt i kommunikation, om eget och andras beteendemönster, drivkrafter samt tanke- och värderingsmönster.
- Anpassat ledarskap med hänsyn till situation, medarbetare individuellt och teamets utveckling, svåra samtal och konfliktlösning
- Ökade kunskaper och förmåga att hantera olika typer av ledarsituationer
- Organisationskultur i teori och praktisk tillämpning
- Psykosociala arbetsmiljön, rehabprocessen, kränkande särbehandling samt personalekonomi med särskild inriktning på rehabilitering
- En gedigen plattform för att över tid utöva ett stabilt, tryggt och hållbart chef- och ledarskap.

Undervisningsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med gruppdiskussioner där kursdeltagarnas erfarenheter kontinuerligt integreras. Deltagarna får olika konkreta metoder och verktyg och får möjligheter till praktisk tillämpning såväl under kursdagarna som i den egna verksamheten mellan kursdagarna. I återkommande gruppdiskussioner utbyter var och en sina erfarenheter med kursledning och övriga kursdeltagare.

Pedagogiken bygger på deltagarnas egna vardagsnära upplevelser och erfarenheter, gruppdiskussioner, praktiska övningar som integreras med deltagarnas egna rapporter om beteenden tanke- och värderingsmönster.

I undervisningen ingår ett skriftligt examensarbete som pågår successivt under utbildningen. I det skriftliga examensarbetet ingår handledning.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs obligatorisk närvaro samt godkänd muntlig och skriftlig tentamen. Betygskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kurstillfällen
Kursen startar den 3 november 2020, en andra kursdag under höstterminen är den 1 december. Kursdagar under våren 2021 är: 12 januari, 9 februari, 9 mars, 13 april, 7 maj samt 15 juni.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm. Se karta längre ner på sidan.

Kursansvarig
Kjell Ekbladh, fil.kand. - och socionom har arbetat med management samt chef- och ledarutveckling i över 20 år i en mångfald företag och offentliga organisationer Kjell Ekbladh har tidigare arbetat som VD, bitr. sjukhusdirektör, bitr. socialchef, ekonomichef och personalchef.

Övriga lärare är bl.a.
Tomas Brytting, professor i organisationsetik. Tomas Brytting har varit ledamot av regeringens värdegrundsdeklaration mellan 2013-2016 samt tillsammans med Erik Blennberger varit redaktör för böckerna Chef i omsorgen – Vardag, forskning, etik samt Äldreomsorgen – praktiken, debatten, framtiden. Han är också författare till boken Äga, leva, dö. Från föremål till egodel – en moralisk betraktelse av tingen som kom 2019 samt Livets mening – frågan och svaren som kommer ut våren 2020.

Kostnad
20 500 (exkl. moms). I kurskostnaden ingår två individuella analyser och personlig handledning. Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person.
Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Information
Information kring utbildningen ges av:
Kursansvarig Kjell Ekbladh, 070-664 96 30, kjell.ekbladh@esh.se

Studierektor Ulf Hammare, 08-555 051 09, ulf.hammare@esh.se

För information kring anmälan och administration:
08-555 051 19 eller uppdrag@esh.se

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Anmälan är bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum. Kategori: ledarskapsutbildning, högskoleutbildning, Ersta Sköndal Bräcke högskola, vidareutbildning, kompetensutbildning, påbyggnadsutbildningSenast uppdaterad: 2020-10-07.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2020-11-03
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2020-11-03

Kjell Ekbladh

Kontakt

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@esh.se

Kursansvarig
Kjell Ekbladh
070-664 96 30
kjell.ekbladh@esh.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade