Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

ADAD, Adolescent Drug Abuse Diagnosis

Grundläggande utbildning i bedömningsinstrumentet ADAD

ADAD är idag det mest använda bedömningsinstrumentet inom ungdomsvården. Det är en bedömningsmetod för unga med social problematik som t.ex. missbruk. Instrumentet är utvecklat i slutet av 1980­talet i USA med ASI (Addiction Severity Index) som grund och bygger på en strukturerad intervju. Den amerikanska originalversionen har på 1990-talet översatts och anpassats till svenska förhållande av Statens institutionsstyrelse (SiS). Socialstyrelsens rekommenderar ADAD i sina riktlinjer för god missbruksvård, och framförallt som ett stöd i utredningsarbete, behandlingsplanering, uppföljning och utvärdering. Syftet med högskolekursen på 4,5 högskolepoäng är att kursdeltagaren skall lära sig att på ett praktiskt, smidigt och utifrån ett etiskt riktigt förhållningssätt genomföra en ADAD-inskrivningsintervju samt känna till instrumentets andra delar och hur de kan användas. Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren på egen hand med hjälp av manualen kunna genomföra, skatta och ge feedback på inskrivningsintervjun. ADAD är kompatibelt med både BBIC och SAVRY.

Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten, erbjuder en högskolekurs med Niklas Waitong som kursansvarig.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med unga missbrukare och unga med social problematik.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Kursinnehåll
Kursen går över tre dagar mellan kl. 09.00-16.00, två dagars grundutbildning och sedan ungefär en månad senare en uppföljningsdag och examination. Mellan grundutbildningen och uppföljningen genomför kursdeltagaren en egen intervju som man sedan skattar. Intervjun har samtidigt funktionen som examinations­uppgift. Kursen innehåller en mängd olika praktiska övningar; film, rollspel och en gedigen genomgång av instrumentet. Utbildningen följer de kvalitetsriktlinjer som Statens institutionsstyrelse (SiS) och ADAD-nätverket har satt upp. En utbildning är obligatorisk för alla som vill använda ADAD i sin yrkesutövning.

Kursen innehåller bland annat följande moment
- introduktion till ADAD som bedömningsinstrument,
- historik, formulär, användningsområde, styrkor, svagheter,
- kodning och skattningsövningar,
- övningsintervjuer.

Undervisningsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier och diskussioner under tre undervisningsdagar. Seminarierna syftar till både litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier samt godkänd individuellt avslutningsprov. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Plats
Kursen genomförs i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler på Campus Sköndal eller Campus Ersta, Stockholm.

Om riktlinjer till följd av pandemin medför krav på distansundervisning kommer all undervisning att genomföras digitalt på distans.

Kursansvarig
Niklas Waitong, Niklas har använt ADAD sedan 1996, utbildat kring instrumentet sedan 1998 och utbildat utbildare sedan 2002. Han har även varit med och utvecklat formulären och är godkänd av såväl SiS, ADAD-nätverket som Arlene Terras-Utada – som skapat instrumentet – att utbilda både intervjuare och utbildare.

Kursdagar
Kursen ges med tre träffar under hösten 2021
29 september, 30 september och 26 oktober

Samtliga tillfällen mellan kl. 09.00-16.00

Kostnad
9 200 kr (exkl. moms).
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning längre ner på sidan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen den 11 juni 2021 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.Senast uppdaterad: .

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 4,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2021-09-29
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2021-06-11

Kursansvarig
Niclas Waitong
070-295 24 99
niklas.waitong@gmail.com

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade