Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Att organisera arbetet kring våld i nära relationer

- ansvar, ledarskap och organisation


Uppdragsutbildningen har under flera år utbildat socialsekreterare i att utreda bedöma och förstå våld i nära relationer. Våren 2020 startar vi en utbildning för arbetsledare, chefer och andra som är satta att organisera arbetet kring våld i nära relationer.

Våld i nära relationer är ett mångfasetterat och allvarligt samhällsproblem. Det är ett folkhälsoproblem, ett jämställdhetsproblem, ett socialt problem, ett samhällsekonomiskt problem och en brottslig handling. Våld i nära relationer innebär också ett stort fysiskt och psykiskt lidande för de som utsätts och för hela familjer.

I och med skärpta krav vad gäller socialtjänstens arbete med våld i nära relationer och ökade krav på kompetens ökar också behovet av kunskap om våld i nära relationer bland socialtjänstens chefer. Kursen ger kunskap i hur arbete med våld i nära relationer kan organiseras på bästa sätt för att skapa förutsättningar för ett rättssäkert arbete.

Kursen består av tre heldagsträffar och leds av Veronica Ekström och Linn Moser Hällen. Veronica har disputerat med avhandlingen Det besvärliga våldet som behandlade socialtjänstens insatser till kvinnor utsatta för våld i sina nära relationer.  Linn Moser Hällen är socionom med mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer som både socialsekreterare och chef. Linn är också redaktör för boken Våld i nära relationer – socialt arbete i forskning, teori och praktik.

Målgrupp
Arbetsledare, chefer och andra som är satta att organisera arbetet kring våld i nära relationer inom socialtjänsten.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
Kursen innehåller kunskaper inom huvudområdet socialt arbete. De områden som behandlas i kursen är:
- betydelsen av olika förklaringsmodeller till våld i nära relationer
- socialtjänstens arbete med stöd till våldsutsatta i juridik, teori, forskning och praktik
- förutsättningar för rättssäkert arbete med våld i nära relationer
- konsekvenser av att arbeta med våld i nära relationer för socialarbetare

Undervisningsformer
Undervisning utgörs av ett aktivt problemlösande arbetssätt med tillämpning av innehållet i kurslitteraturen, föreläsningar och seminarier.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga kurstillfällen samt godkända examinationsuppgifter. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursdagar
Kursen ges under tre kursdagar under en termin.
Samtliga dagar kl. 09.00-16.00
Vi planerar nästa kursstart till våren 2021

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Sköndal, Herbert Widmans väg 12, Sköndal. För karta se längst ner på sidan.

Kursansvarig och kursens lärare
Kursansvarig är Veronica Ekström. Veronica är fil. dr. i socialt arbete och arbetar som lektor på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Veronica disputerade 2016 med sin avhandling Det besvärliga våldet. Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer.

Kursens huvudlärare och föreläsare är Linn Moser Hällen med mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer och myndighetsutövning inom socialtjänsten och har varit med om att  bygga upp flera verksamheter inom området. Linn Moser Hällen är även en av redaktörerna och författarna till boken Våld i nära relationer-socialt arbete i forskning, teori och praktik.

Kostnad
Våren 2020 kostade kursen 14 800 kr (exkl. moms) och priset kan komma att förändras inför våren 2021. Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan öppnar under hösten 2020


Senast uppdaterad: 2020-03-27.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 3
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25
Utbildningsstart: 2020-03-23
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2020-03-23

Veronica Ekström

Linn Moser Hällen

Information om kursinnehåll

Studierektor
Maria Ingemarsson
076-636 50 12
maria.ingemarsson@esh.se

Kursansvarig
Veronica Ekström
076-636 51 32
veronica.ekstrom@esh.se

Lärare
Linn Moser Hällen
070-958 82 99
linnmoser@arvinutbildning.se 

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade