Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Styrning och legitimitet i idéburna organisationer

- att arbeta med metoder för socialt genomslag

Idéburna organisationer med sociala och hälsofrämjande målsättningar och som har såväl frivillig- som anställd personal är mer komplexa att leda än privata, affärsinriktade företag. Även om de idéburna organisationerna inte levererar vinster till sina ägare så är de verksamma på samma marknad, med samma spelregler som ofta är klarare och tydligare formulerade när det gäller strikt ekonomiska aspekter. Detta kan medföra en oro för att affärsverksamheten tar över de sociala och hälsofrämjande målsättningarna som ofta är svårare att sätta ord på och uppskatta värdet av.

Myndigheter, kommuner, privata bidragsgivare, stiftelser och fonder ställer ökade krav på utvärderingar av olika verksamheter och att konkreta resultat kan påvisas. Även klienter, allmänheten, frivilliga, den egna och andra samverkande organisationer blir alltmer medvetna, professionaliserade och resultatinriktade.

I denna kontext har det växt fram en mängd olika metoder för att mäta och värdesätta sociala och hälsofrämjande målsättningar både för att stärka den interna ledningen inom de olika organisationerna men också för att höja legitimiteten i olika intressenters ögon.                   

Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten, erbjuder nu en utbildning med docent Anders Kassman som kursansvarig.  Avsikten med kursen är att förmedla kunskap om och kritiskt granska ett antal av de förekommande metoderna för att mäta socialt genomslag och att se i vilka situationer, för vilka organisationer och intressenter som olika metoder kan vara lämpliga.  

Målgrupp
Kursen riktar sig i första hand till personer med lednings- och personalansvar inom idéburna organisationer.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
Del 1: Introduktion
Föreläsningar med efterföljande diskussion på plats vid ESBH
1. Idéburna organisationers interna och externa mål och ansvarighet utåt och inåt
2. Intressenter och styrsystem
3. Programteori och programteoriutvärdering

Del 2: Metoder för att mäta socialt genomslag
1. Mätmetoder 
Introduktion kring Idéburet offentligt partnerskap (IOP) och arbete med mätmetoder:    
  - Measuring up! - https://www.inspiringimpact.org/measuring-up/
  - SROI – A guide to Social Return on Investment
  - Social redovisning: SoR-Handbok, Slup.se
  - B Impact assessment
  - Acumen - Lean Data
  - Socioekonomiska bokslut - Robin Hood foundations benefit/cost ratio
  - Skandias-Idéer för livet 
 
Del 3: Muntlig presentation, diskussion i seminarieform, kursavslut och skriftlig examination

Undervisningsformer
Undervisningen genomförs under åtta kursdagar och sker av pedagogiska skäl i grupp om högst 24 deltagare. Kursen bygger på en blandning av föreläsningar, inspelade presentationer, seminarier och gruppuppgifter. Seminarierna syftar både till litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskaper med egna erfarenheter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs obligatorisk närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier samt godkänd individuell muntlig och skriftlig presentation av en kartläggning av den egna organisationen med stöd av valfri metod. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursstart
Kursen ges vid åtta kurstillfällen under en termin.
Nästa kursstart är planerad till våren 2020.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler. Den första dagen på Campus Sköndal, Herbert Widmans väg 12 och resterande kursdagar på Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm. För karta se längst ner på sidan.

Kursansvarig
Anders Kassman, lektor, docent i sociologi, mångårig erfarenhet av civilsamhällesforskning, utvärdering och undervisning.

Kostnad 
Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan öppnar under hösten 2019.

Litteratur
OBS! Litteraturlistan är preliminär och kan komma att ändras inför kursstart.

AbouAssi, K., & Trent, D. L. (2016). NGO Accountability from an NGO Perspective:  Perceptions, Strategies, and Practices. Public Administration and Development, 36(4), 283-296.

Barman, E. (2016). Caring capitalism : the meaning and measure of social value. Cambridge: Cambridge  University Press.

Christensen, T., & Lægreid, P. (2017). The Routledge handbook to accountability and welfare state reforms in Europe. London: Routledge.

Ebrahim, A., Battilana, J., & Mair, J. (2014). The governance of social enterprises: Mission drift  and accountability challenges in hybrid organizations. Research in Organizational Behavior, 34,  81-100.

Ebrahim, A., & Rangan, V. K. (2014). What Impact? A Framework for Measuring the Scale and  Scope of Social Performance. California Management Review, 56(3), 118-141.

Lall, S. (2017). Measuring to Improve Versus Measuring to Prove: Understanding the Adoption of Social Performance Measurement Practices in Nascent Social Enterprises. VOLUNTAS, 28(6), 2633-2657.

Lindgren, L., & Hanberger, A. (2019). Perspektiv på granskning inom offentlig sektor : Med äldreomsorgen som exempel. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Nilsson, E., & Hahn, G. (2012). SROI : social return on investment : innebörd & tillämpning. Linköping: Serus.

Olsen, J. P. (2015). Democratic Order, Autonomy, and Accountability. Governance, 28(4), 425-440.

Spreckley, F., Öhrling-Persson, A.-C., & Niva, E. (2001). Verktygslåda för social redovisning. Avesta: Niva Produktion

Senast uppdaterad: 2019-10-04.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Våren 2020
Ort: Campus Ersta (Stockholm) Campus Sköndal (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Hösten 2019
Sista ansökningsdag: Hösten 2019

Anders Kassman

Information om kursinnehåll

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@esh.se

Kursansvarig
Anders Kassman
076-636 51 25
anders.kassma@esh.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade