Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Socialt arbete med pojkar och unga män i våldsbejakande miljöer

- Perspektiv, förhållningssätt och praktiskt användbara metoder

Det är sedan länge en prioriterad samhällsfråga att stoppa det grova och organiserade våldsutövandet och brottsligheten. Denna 10 poängskurs handlar om att kunna förstå och arbeta med pojkar och unga män som attraheras av våld och våldsbejakande miljöer.

Om kursen

Att möta unga pojkar och män med våldsbejakande sympatier och beteenden ställer höga krav på det professionella sociala arbetet, oavsett om våldet hänförs till ideologi eller kriminella grupperingar. Kursen har som utgångspunkt att det finns gemensamma nämnare och ett samspel mellan olika former av våldbejakande miljöer. Fokus ligger vid hur professionella bättre kan förstå dessa pojkar och unga män, den miljö dom påverkas av, samt hur professionella kan verka för att möta och bemöta dem.

Kursens första delar utgörs av en genomgång av övergripande och kontextuella faktorer samt av våldets sociala dimensioner. Utgångspunkten är både traditionell och ideologiskt motiverad brottslighet, samt överlappningen mellan våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet. Aktuell kunskap om individuella riskfaktorer och riskbedömningar på generell nivå förmedlas också. Vidare genomförs föreläsningar och seminarier med fokus på våldsamma individers strävan efter att normalisera, rättfärdiga och tillskriva våldet mening.

Därefter går kursen in i ett individ- och bemötandeperspektiv med fokus på maskulinitetsnormer, med syftet att förstå pojkar och män som söker sig till våldsbejakande miljöer. Den professionelles egna känslor och vikten av självkännedom i mötet är ett ytterligare tema. Deltagarna får också ta del av en mans berättelse om sin livsresa. Han delger sin berättelse om att vara övertygad medlem i våldsbejakande organisationer, för att sedan överge dessa idéer och välja ett annat liv som resurs för dem som vill lämna denna typ av miljöer. Utöver detta ger kursen professionell färdighetsträning i mötet med pojkar och unga män i form av affektmedvetenhet. Detta i form av föreläsningar och träning i affektmedvetenhet.

Målgrupp
Kursen vänder sig i till dig som arbetar med socialt arbete i socialtjänst, utförarverksamhet, frivillig sektor, elevhälsa, kriminalvård eller religiösa samfund.

Förkunskapsnivå
Det är en fördel om kursdeltagaren har arbetsuppgifter som ligger i linje med kursens innehåll för att kunna tillgodogöra sig innehåll och bidra med egna erfarenheter. Inga förkunskaper krävs i övrigt. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning, vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
Kursen förmedlar både en teoretisk och kontextuell grundförståelse, och praktiskt användbar kunskap i arbetet. Nedan beskrivs i korthet vad som kommer att belysas:

- Från traditionell till ideologiskt motiverad brottslighet
- Individens strävan att normalisera och rättfärdiga våld
- Kunskap om individuella riskfaktorer och riskbedömningar
- Maskulinitetsnormens betydelse för våldsacceptans
- Professionellt förhållningssätt och vikten av självkännedom
- Vägen ut från kriminalitet och extremism till en fungerande vardag
- Färdighetsträning i form av affektmedvetenhet

Undervisningsformer
Den pedagogiska grundsynen tar sin utgångspunkt i deltagarnas egna erfarenheter av att arbeta med konsekvenser av unga pojkar och män våldsbejakande miljöer.

Dessa erfarenheter varvas under kursen med teoretiska utblickar och reflektioner både i grupp och individuellt. Engelskspråkig litteratur bearbetas i lärarledd seminarieform och all undervisning sker på svenska. Mellan de fysiska kurstillfällena sker självständiga obligatoriska arbetsuppgifter via högskolans webbaserade lärplattform. I lärplattformen publiceras inspelade föreläsningar och övriga kursrelaterade dokument. Utöver sedvanliga studier ingår även tid till nätverksbygge och erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga kurstillfällen samt godkända examinationsuppgifter. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Information om kurs och kursstart

Kursstart
Kursen ges under 11 kursdagar och startar den 10-11 september 2019. Övriga kursdagar är den 8 oktober,
12-13 november, 10-11 december 2019, 15-16 januari samt 12-13 februari 2020.

Kostnad
18 800 kr (exkl. moms). Litteraturkostnader tillkommer.
Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Sköndal, Herbert Widmans väg 12, Sköndal.

Kursansvarig
Kursledare är Anne-Lie Vainik, socionom och Fil. Dr i socialt arbete. Anne-Lie har de senaste tjugo åren i praktik, forskning och undervisning arbetat med förebyggande och åtgärdande insatser på individ- och strukturnivå med särskilt fokus på barns och ungas brottslighet och utsatthet för brott. Anne-Lie har praktisk erfarenhet av socialpedagogiskt arbete med våldsbejakande pojkar och skolvåld. Hon undervisar även i påföljdssystemet för unga lagöverträdare, samverkan för att förhindra nyrekrytering, medling och stöd till unga brottsutsatta. Anne-Lie disputerade i april 2017 och är affilierad forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, institutionen för socialvetenskap

Anmälan
Anmälningsblankett finns som pdf till höger längre upp på sidan. Sista anmälningsdag är 7 juni 2019. Anmälan behandlas enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen. Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post cirka en, två veckor efter sista anmälningsdatum. 

Litteratur
Bogren, M. & Volckerts. J. (2002). Våldets psykologi. Stockholm: Prisma. (Valda delar).
Edling C, & A, Rostami (2016). Våldets sociala dimensioner – Individ, relation, organisation. Lund: Studentlitteratur.
Garbarino, J. (2000). Pojkar som gått vilse: varför våra söner blir våldsamma och hur vi kan rädda dem. Svenska föreningen för psykisk hälsa
Kindlon, D. &Thompson, M. (1999). Raising Cain: Protecting the emotional life of Boys. United States: Random House.
Rostami, A., Mondani, H., Carlsson, C., Sturup, J., Sarnecki, J. & Edling, C. (2018). Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige. Forskningsrapport 2018/4. Stockholm: Institutet för framtidsstudier. (Valda delar).
Rydén, G. & Wallroth, P. (2008). Mentalisering – Att leka med verkligheten. Stockholm: Natur & kultur.
SOU 2017:67 Våldsbejakande extremism – En forskarantologi. Stockholm: Statens offentliga utredningar. (Valda delar).
Wästerfors, D. (2016). Våld. Stockholm: Liber.

Artiklar tillkommer. Med reservation för ändringar

Referenslitteratur
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.

Senast uppdaterad: 2019-05-14.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 10
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2019-09-10
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågående
Sista ansökningsdag: 2019-06-07

Anne-Lie Vainik, kursledare


Information om kursinnehåll

Studierektor
Maria Ingemarsson
076-636 50 12
maria.ingemarsson@esh.se

Kursledare
Anne-Lie Vainik
anne-lie.vaini@esh.se

Information anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade