Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Grundläggande psykoterapiutbildning med systemisk familjeterapeutisk och relationell inriktning, 45 hp


Utbildningen fokuserar särskilt på relationellt samspel, det vill säga människor i sitt sammanhang. Det som uppstår i sammanhang ska lösas i sammanhang – det finns ingen enhet som är mindre än en människa i relation.

Utbildningen leds av Görel Fred. Görel är socionom, handledare, leg. psykoterapeut och författare. Hon har varit yrkesverksam med barn och familjer i dryga trettio år. Förutom att hon haft många utbildningar inom systemiskt tänkande och samtalsmetodik är hon en populär och efterfrågad föreläsare inom relationer mellan barn och föräldrar. Hon kommer utöver de föreläsningar som hon själv håller i att vara aktivt närvarande vid samtliga kurstillfällen. Detta för att skapa en sammanhållande process och ett positivt lärandeklimat i gruppen.

Utbildningen präglas av hög kvalitet på föreläsare och handledare. Du kommer att möta nationella och internationella föreläsare med högt renommé inom det systemiskt relationella kunskapsfältet och inom det sociala arbetet. Nora Bateson, Ulrik Hansson Molin, Fanny Marell, Eva Redemo och Lance Cederström är några av de personer som kommer att leda undervisning på utbildningen.

Handledningen sker i grupper om sex deltagare med start termin 2. Grupperna leds av erfarna handledare som samtliga är leg. psykoterapeuter.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med vuxna, barn och ungdomar inom t.ex. socialtjänst, barn- och vuxenpsykiatri, somatisk barn- och vuxenklinisk verksamhet, habilitering, skola, anhörigarbete inom somatisk vård, flyktingrelaterat arbete eller vid en behandlings­institution, krismottagning etc. och som vill utveckla arbetet i riktning mot ett systemiskt och relationellt förhållningssätt.

Förkunskapsnivå
Lämplig förkunskapsnivå är akademisk grundexamen om minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare poängsystem) inom hälsa, vård, omsorg och socialt arbete eller motsvarande. Deltagare bör även ha minst tre års arbetslivserfarenhet efter examen och vara yrkesverksam under utbildningstiden.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där behörighet inte fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Undervisningsformer
Utbildningen är omfattar 45 högskolepoäng och löper över två år. Totalt består utbildningen 240 timmar lärarledd undervisning och 120 timmar grupphandledning.

Examinationsformer
För att bli godkänd på utbildningen måste följande krav uppfyllas:
- obligatorisk närvaro på teoridagar och handledning
- fullgjorda grupp- och individuella arbetsuppgifter på litteratur samt hemuppgifter i form av fem hemtentor.
- examensarbete, 7,5 högskolepoäng.

Kursinnehåll
Termin 1
Under den första terminen läggs en grund inom systemiska begrepp och systemisk familjeterapi. Bekantskap stiftas med Gregory Batesons begrepp samt med den familjeterapeutiska historien. En orientering ges i de olika riktningarna inom familjeterapin. Deltagarna kommer närma sig dessa inriktningar både från ett teoretiskt och ett praktiskt förhållningssätt. Det evidensbaserade förhållningssättet inom familjeterapi gås igenom samt en orientering om vart familjeterapin är på väg i framtiden.

Termin 2
Här orienteras du i anknytningsteori samt stiftar bekantskap med Sterns utvecklingsteori som i hög grad påverkat diskussionen under de senaste åren. Du kommer också få fördjupade kunskaper om samtal med barn samt hur man kan stödja och möta barn i svåra vårdnadskonflikter.

Under denna termin introduceras också handledningen som sedan löper under resten av utbildningen. Här är kravet att under utbildningen visa upp tre kliniska utbildningsterapier som görs i familjer, antingen via direkthandledning eller via filmade sessioner.

Termin 3
Under denna termin sker en orientering i andra terapeutiska inriktningar – KBT, psykodynamisk terapi, existentiell terapi samt ett integrativt förhållningssätt. Vetenskapsteori och akademiskt skrivande gås igenom. Handledning av kliniskt arbete fortlöper.

Termin 4
Under denna termin undersöks diagnosbegreppet ur flera olika synvinklar – det medicinska, det filosofiska och det transdiciplinära. Handledning av kliniskt arbete fortlöper. Individuellt examensarbete.

Öppna föreläsningar
Utbildningen har som signum att göra flera av de obligatoriska tillfällena för kursdeltagarna till öppna föreläsningar. Detta för att fler yrkesverksamma ska få möjlighet att lyssna till kursens gästföreläsare.

Det kommer också att i samband med utbildningen anordnas icke-obligatoriska kvällsföreläsningar som knyter an till aktuella teman utbildningen innehåller. Inbjudan och information om dessa publiceras löpande.

Kursdagar och plats
Samtliga dagar är heldagar mellan klockan 09.00 -16.00. Handledning ryms inom ramen för kursdagarna. Utöver de kursdagar som listas nedan kommer tre dagar att tillkomma för slutexaminationsarbete. Dessa datum kommer att meddelas i god tid. Kursdagarna hålls på Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stigbergsgatan 30, Södermalm i Stockholm.

Vi återkommer om när nästa kursstart blir. Anmäl ditt intresse, så skickar vi information så snart det är klart.

Kursansvarig
Görel Fred är utbildad socionom, handledare, och leg. psykoterapeut. Görel är verksam handledare, individ- par och familjeterapeut samt föreläsare och utbildare. Hon har genomfört många kortare och längre utbildningar i kommunikation och samtal, de senaste åren har hon varit kursansvarig för den grundläggande psykoterapiutbildning som getts vid Högskolan i Gävle.

Görel är en erfaren föreläsare som bl.a föreläst på Barnrättsdagarna, Familjehemsdagarna, Familjerådgivarnas rikskongress, UMO:s rikskongress, Familjerättsdagarna, Nordisk Familjeterapikongress, Svensk familjeterapikongress. Hon har varit ordförande i Stockholms Familjeterapiförening och aktiv inom Europeiska familjeterapinätverket.

Görel har skrivit tre böcker, två med medförfattare och en ensam. Den senaste boken om försoning med barndomen har uppmärksammats i TV, radio och tidningar.

Kostnad
Kursen som startade hösten 2021 kostade 27 200 kr per termin (exkl. moms), utbildningen pågår under 4 terminer.
Eventuellt kommer avgiften att justeras inför nästa kursstart.
Litteraturkostnader tillkommer

Utbildningen är en avgiftsbelagd poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

 

___________________________________________________________________________

Övrigt om psykoterapiutbildningar

Vi vill göra dig uppmärksam på att en grundläggande psykoterapiutbildning aldrig ger garantier för intag till en legitimationsgrundande s.k Steg 2 utbildning. Det är upp till varje lärosäte att bedöma den grundläggande utbildning som man genomgått. De flesta fortsättningsutbildningar till leg.psykoterapeut kräver idag en genomgången egen terapi om 50 timmar (ibland 75 timmar) som inte är äldre än 5 år (ibland 3 år) vid ansökningstillfället. Vanligt är också att 30 timmars familjerekonstruktion i grupp efterfrågas vid familjeterapeutiskt inriktade Steg 2 utbildningar. Dessa former av terapi ombesörjes inte inom utbildningens ram.

Referenser
Vill du ha kontakt med deltagare som tidigare gått motsvarande utbildning är du välkommen att kontakta.

Jessica Sand jessicasand@hotmail.se
Agneta Karlsson dalkulla67@gmail.com
Nadja Zingmark nadjazingmark@gmail.com

Senast uppdaterad: .

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal hp: 45
Nivå: Avancerad nivå
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Återkommer med information
Ort: Stockholm
Första ansökningsdag: Återkommer med information
Sista ansökningsdag: Återkommer med information

Information om kursinnehåll

Kursledare
Görel Fred
gorelfred@hotmail.com

Studierektor
Hugo Waara
072-396 79 77
hugo.waara@esh.se

INformation kring ANMÄLAN/Administration

08-555 051 19 
uppdrag@esh.se

Därför ska man gå kursen

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade