Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Andrologi II – fördjupning

Sedan 2007 har Ersta Sköndal Bräcke högskola varje höst genomfört en grundläggande uppdragsutbildning i andrologi. Kursen har bland annat tagit upp basal andrologi, sexualfysiologi, sexologi och metodik och syftat till att ge kunskaper om mannen såväl teoretiskt som kliniskt, ur både ett medicinskt och psykologiskt perspektiv.

Nu erbjuds även en fördjupningskurs i andrologi om ytterligare 7,5 högskolepoäng riktad till kliniskt verksamma. Syftet med kursen är att utifrån de skilda perspektiven fördjupa kunskaper och färdigheter för omhändertagande av män som söker för sexuell problematik. Kursen kommer att beröra pubertetsutveckling, andrologisk undersökning och utredning, könsdysfori, sexuell tvångsmässighet, hormonstörande ämnen, cancer och andra sjukdomars inverkan på sexualiteten.

Förkunskapsnivå
Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen om minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare poängsystem) inom hälsa, vård, omsorg och socialt arbete eller motsvarande, med en akademisk examen från exempelvis barnmorske-, läkar-, psykolog-, sjuksköterske-, eller socionomprogrammen.

Deltagaren bör även ha arbetslivserfarenhet efter examen och vara yrkesverksam under kurstiden samt ha möjlighet att medföra fall för medicinsk och/eller psykosocial handledning.

Utbildningen riktar sig i första hand till de som genomgått och erhållit godkänt resultat på vår grundläggande utbildning: ”Andrologi – om mannen och hans sexualiteter, 7,5 högskolepoäng”.

Kursinnehåll
Kursinnehållet består i att ge deltagarna fördjupade kunskaper och färdigheter i andrologi utifrån ett holistiskt perspektiv samt att utveckla metoder för att möta och arbeta med mäns sexuella frågor och problem. Kursen har sin utgångspunkt i det kliniska arbetet och innehåller ett stort mått av handledning. Den sökande måste därför vara kliniskt verksam och ha möjlighet att ta med fall för medicinsk och/eller psykosocial handledning.

Förvärvade kunskaper och färdigheter ska väl passa in i befintliga verksamheter och arbetsgrupper där man möter sexuella frågor och problem.

Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren:
- besitta teoretiska kunskaper i andrologi,
- kunna reflektera kring det egna kliniska arbetet i team,
- besitta en bred förståelse för vad olika sexuella symtom kan innebära och uttrycka,
- kunna utveckla modeller och metoder för att möta mäns sexuella frågor och problem,
- utvecklats i sitt arbete genom diskussioner och fallgranskningar samt genom ett holistiskt synsätt.

Undervisningsformer
Undervisningen kommer i huvudsak att bedrivas genom föreläsningar, seminarier samt obligatorisk handledning runt egna och andra kursdeltagares fallbeskrivningar. Seminarierna syftar både till litteraturbearbetning, utbyte av kliniska erfarenheter samt diskussioner runt fallbeskrivningar. Den obligatoriska närvaron omfattar 80 procent av kurstiden. Vid frånvaro, upp till max 20 procent av kurstiden, erhåller kursdeltagaren restuppgifter som motsvarar omfattningen på uppkommen frånvaro.

Examinationsformer
Examination är både muntlig och skriftlig, individuellt och i grupp. Examinationsarbetet består bl.a. av ett skrivet arbete baserat på kliniska erfarenheter och teoretiska modeller samt egen reflektion. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursdagar
Kursen ges med åtta kursträffar under en termin.

Nästa kursstart är inte planerad.

Plats
Ersta Sköndal Bräcke högskola, campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Södermalm, Stockholm.

Kursansvariga föreläsare
Suzanna Boman, socionom, leg psykoterapeut, psykoanalytiker.
Åke Pousette, professor, överläkare

Bland tidigare föreläsare har märkts:
Stefan Arver, överläkare, enhetschef Andrologiskt Centrum, Karolinska Sjukhuset
Bertil Berg, Leg psykoterapeut
Hannah Bergman, leg psykolog, BUP konsultenhet, Teamet för könsidentitetsutredningar för unga, Karolinska Sjukhuset
Lennie Lindberg, specialistsjuksköterska, auktoriserad klinisk sexolog
Katja Sundström, Specialistläkare barnmedicin, Karolinska Sjukhuset
Mats Holmberg, endokrinolog, androlog, ANOVA, Karolinska sjukhuset
Charlotta Björklind, leg psykolog, psykoanalytiker
Lars Henningsohn, överläkare, docent i urologi, Karolinska Sjukhuset
Olle Söder, professor, överläkare, barnendokrinolog, Karolinska Sjukhuset
Jakob Staberg, fil dr litteraturvetenskap, psykoterapeut, Södertörns Högskola

Kostnad
Senaste gången kursen gavs kostade den 20 700 kr (exkl. moms). Eventuellt kommer avgiften att justeras inför nästa kursstart.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning www.esh.se/avtalsvillkor.

 

Kategori: andrologi, utbildning, mannens sexualiteter, vidareutbildning, kompetensutbildning, påbyggnadsutbildning, barnmorska, läkare, psykolog, socionom, sjuksköterska

Senast uppdaterad: 2021-06-15.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 25
Utbildningsstart: Återkommer med information
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Återkommer med information
Sista ansökningsdag: Återkommer med information

Kursansvarig
Suzanna Boman
073-338 82 25
suzanna.boman@esh.se

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@esh.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19 
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade