Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ledarskapsutbildning för individ- och familjeomsorgens chefer


Chef- och ledarskap är avgörande för hur väl en verksamhet fungerar och utvecklas, samtidigt riktas stora och nya krav på dess ledare. Framgångsrikt ledarskap bygger på god självuppfattning om egna beteenden och en god kommunikationsförmåga. Det innebär samtidigt att kunna se medarbetare och utveckla deras professionalitet så att verksamhetens mål kan förverkligas. I denna kurs får deltagarna kunskaper som ökar den egna självinsikten samt praktiska metoder att tillämpa i vardagen både vad gäller att utveckla team och verksamhet. Var och en av kursdeltagarna erhåller under utbildningen en individuell analys och personlig handledning med fokus på styrkor och eventuella svagheter i rollen som ledare.

Ersta Sköndal Bräcke högskola har på uppdrag av Socialstyrelsen genomfört en särskilt utformad högskolekurs för ledare i socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO) under 2016-2018. Utbildningen har getts vid fyra tillfällen och den sista omgången avslutas till våren 2018. Nu erbjuder högskolan ytterligare en kursstart för dig som inte hann med Socialstyrelsens nationella satsning.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till ledare inom socialtjänstens individ- och familjeomsorgen (IFO). Med ledare avses första linjens chefer och arbetsledare som ansvarar för myndighetsutövning.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning på avancerad nivå vilket medför att deltagarna bör ha högskoleexamen inom socialt arbete, hälsa, vård, omsorg, juridik eller motsvarande för att kunna tillgodogöras sig utbildningen. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
Under utbildningen går vi igenom centrala och aktuella kunskapsområden inom ledarskap. Kursen ger perspektiv på verksamhetsutveckling och redskap för analys och inblick i den egna verksamhetens styrning, samt grunderna i personligt, anpassat och coachande ledarskap. Kursdeltagarna får grundläggande teoretiska kunskaper om beteendepsykologi och om individers tanke- och värderingsmönster. Under utbildningen förmedlas vidare kunskap och praktiska verktyg för analys av medarbetarnas kompetens samt metoder och träning i att utveckla en rätt anpassad ledarstil med hänsyn till medarbetarnas behov.

Efter avslutad utbildning har kursdeltagaren fått en grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om:
- verksamhetsutveckling och förändringsledarskap
- det egna personliga ledarskapet, egna beteenden och kommunikationsmönster
- att leda och utveckla medarbetare individuellt och i grupp, mångfaldsarbete samt praktisk konflikthantering
- evidensbaserad praktik (EBP)
- ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
- FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna

Undervisningsformer
Kursen innehåller fyra fysiska campusträffar. Förutom de fysiska träffarna bygger utbildningen på ytterligare kurstillfällen som genomförs via högskolans internetbaserade lärplattform, då bland annat skriftliga uppgifter kopplade till föreläsningarna publiceras. Utbildningen ges på kvartsfart vilket motsvarar en studietid om minst 10 timmar/vecka. Utbildningen kräver såväl självständiga litteraturstudier som arbete med kursuppgifterna. Att läsa på distans med webbstöd innebär för dig som kursdeltagare att du, utöver de fyra fysiska kurstillfällena får en flexibel läromiljö. Distansstudier ställer förstås också höga krav på motivation och självständighet för dig som studerar. Mer information om lärplattformen samt skrivuppgifter ges vid kursstart. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter.

Examinationsformer
Kursen examineras kontinuerligt med de ovan nämnda skriftliga uppgifterna som deltagarna arbetar med under utbildningens gång. Den samlade utbildningen avslutas med en obligatorisk examination i seminarieform. För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga föreläsningar samt godkända del- och slutexaminationer. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursstart
Kursen startar den 17 oktober 2019 med en första fysisk utbildningsdag på campus. Nästa fysiska kursdag ht-19 är den 21 november. Utbildningen fortsätter under vt-20 med två webbaserade utbildningspass. Kursens fysiska föreläsningar under vt-20 är den 12 mars samt examination den 7 maj.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Sköndal, Herbert Widmans väg 12, Sköndal. För karta se längst ner på sidan.

Kursansvarig
Kjell Ekbladh, fil.kand. - och socionom, arbetat med ledarskaps- och verksamhetsutveckling i många år. Arbetat som VD, bitr. sjukhusdirektör, bitr. socialchef, ekonomichef och personalchef. Kjell Ekbladh har arbetat med ledarutveckling i över 15 år i en mångfald företag och offentliga organisationer.

Kostnad
18 300 kr (exkl. moms). Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälningsblankett finns som pdf till höger längre upp på sidan. Sista anmälningsdag är 23 september 2019.

Anmälan behandlas enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen. Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås.

Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Litteratur
Bolman, L. & Deal, T. (2014). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: Studentlitteratur.

Socialstyrelsen (2012). Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Stockholm: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (2015). Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Stockholm: Socialstyrelsen.

Internet
Socialstyrelsen (2016). Kunskapsguiden. Om evidensbaserad praktik.

Socialstyrelsen (2016). Kunskapsguiden Systematisk uppföljning.

Regeringens webbplats om de mänskliga rättigheterna (2016). De mänskliga rättigheterna.

Regeringens webbplats om de mänskliga rättigheterna (2016). Mänskliga rättigheter i Sverige.

Referenslitteratur
Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.

Artiklar tillkommer. Med reservation för ändringar.
 

Senast uppdaterad: 2019-03-24.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2019-10-17
Ort: Campus Sköndal (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågående
Sista ansökningsdag: 2019-09-23

Kjell Ekbladh

Information om kursinnehåll

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@esh.se

Kursansvarig
Kjell Ekbladh
070-664 96 30
kjell.ekbladh[@esh.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19 
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade