Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Socialrätt för arbetsledare II,  påbyggnadsutbildning
- att hantera etiska och rättsliga dilemman


Vill du fördjupa din förmåga som rättstillämpare och brottas du mer eller mindre dagligen med svåra rättsliga frågor?

Inledning
Att vara arbetsledare inom äldreomsorg, individ och familjeomsorgen och i omsorgen om personer med funktionsnedsättning är både utmanande och kravfyllt. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skall personer som förestår verksamheten ha adekvat högskoleutbildning och tillräcklig kunskap för att bl a ansvara för att verksamheten kännetecknas av god etik och ett respektfullt bemötande, att verksamheten utvecklas i takt med ny lagstiftning samt att beprövade metoder och erfarenheter används bl a för att skapa förutsättningar för uppföljning och utvärdering av arbetet.

Genom åren har många arbetsledare genomfört den grundläggande uppdragsutbildningen i socialrätt som erbjudits inom Ersta Sköndal Bräcke högskola. Flera kursdeltagare har efterfrågat en påbyggnadsutbildning kring socialrätten och egna rättsliga dilemman. För att möta denna efterfrågan startar nu en påbyggnadsutbildning som tar sin utgångspunkt i deltagarnas egen professionella vardag med fokus på rättsliga dilemman.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till arbetsledare, som i kommunal socialtjänst, i vårdföretag eller i frivilligorganisationer, leder det dagliga arbetet i utförande social omsorg/socialt arbete t.ex. föreståndare, enhetschefer, biträdande enhetschefer, gruppledare.

Förkunskapsnivå
Utbildningen riktar sig till personer med allmän behörighet för högskolestudier. Formella regler om grundläggande behörighet för högskolestudier gäller dock inte för uppdragsutbildning. Behörighet att delta i uppdragsutbildning bestäms av uppdragsgivaren eller arbetsgivaren. Däremot gäller samma krav för studier och examination som på vanlig universitetsutbildning och efter att ha godkänts på kursen får deltagarna akademiska poäng.

Det är önskvärt att deltagaren är yrkesverksam som arbetsledare under utbildningstiden samt har förkunskaper genom att ha genomfört utbildning i socialrätt för arbetsledare om minst 7,5 högskolepoäng.

Kursinnehåll
Under kursen kommer föreläsningar att varvas med rättslig handledning av deltagarnas egna professionella erfarenheter. Fyra etiska principer kommer att vara kursens bas; självbestämmandeprincipen, godhets(maximerings)principen, skade(minerings)principen och rättviseprincipen tillsammans med fördjupad träning i rättsteknik.

Kursen omfattar också handledningsmoment.

Undervisningsformer – webbaserad kurs
Kursen ges under 20 veckor, delvis webbaserad på distans med fyra campusförlagda dagar i Stockholm, ca 1 dag/månad, och däremellan stöd via lärandeplattformen It´s Learning. Kursen bygger på pedagogiken bakom ”flipped classrooms” vilket innebär att mycket tid kommer att ägnas åt praktiska övningar
 
Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier samt godkänd individuell examinationsuppgift. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursdagar
Information kommer

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Sköndal, Herbert Widmans väg 12, Sköndal. För karta se längst ner på sidan.

Kursansvarig
Lupita Svensson, fil dr i socialt arbete med inriktning juridik. Lupita Svensson disputerade 2006 vid Stockholms universitet och har varit verksam som lärare och forskare vid Stockholms universitet, Lunds universitet, Ersta Sköndal Bräcke högskola och Malmö högskola. Lupita Svensson har även varit enhetschef för socialt arbete vid Malmö högskola och teamledare inom socialtjänsten.

Kostnad
Utbildningen är en avgiftsbelagd poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

 

Kategori: socialrätt, arbetsledare, social omsorg, etiska dilemman, rättsliga dilemman, vidareutbildning, kompetensutbildning, påbyggnadsutbildning

Senast uppdaterad: 2020-09-07.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Information kommer
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Information kommer
Sista ansökningsdag: Information kommer

Lupita Svensson, kursledare

Information om kursinnehåll

Studierektor
Susanne Björk
08-555 051 04
susanne.bjork@esh.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade