Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Kreativa metoder - i handledning och för individ- och grupputveckling


Inledning
Hur ska vi kunna fokusera salutogent arbete med en uråldrig hjärna som främst letar efter problem? Vad är lagom ovanligt ledarskap? Hur kan kreativitet, rörelse och reflektion vara till hjälp i individers och gruppers lärande och utveckling? Vad underlättar en professionell hållning i ledarrollen? Hur håller vi nyfikenheten vid liv? Kan kreativa metoder fungera proaktivt i gruppers konfliktfas? Det är några teman som presenteras och diskuteras i den här utbildningen om Kreativa metoder - i handledning och för individ- och grupputveckling.

Kreativa metoder inkluderar och utmanar och är ett allt vanligare inslag för personer som är yrkesverksamma med handledning och individ och grupputveckling. Vare sig du har gruppen eller individen i fokus skapar kreativa metoder vägar till utveckling som är både lustfylld och utmanande. Med fler språk ökar möjligheterna att förstå komplexa dilemman, väcka nyfikenhet och fantasi och utforska frågor och problem från nya vinklar. Att tillföra gestaltande övningar ger ofta ny energi och kan förmedla hopp i till synes låsta situationer.

Kreativa metoder med grund i salutogent tänkande är användbart i en bred yrkesutövning. Med start höstterminen 2019 ges nu en uppdragsutbildning med fokus på hur kreativa, visuella metoder kan användas i såväl grupphandledning som enskild handledning, och även vara ett verktyg i socialt arbete, i terapier, grupp- och ledarskapsutveckling samt i undervisning på högskolan. Kursansvariga är Katrin Byréus och Natasja Andersson Elmtoft.

Målgrupp
Kursen riktar sig till handledare, socionomer, terapeuter, psykologer, lärare, chefer och andra som arbetar med vuxna.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen om minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare poängsystem) inom hälsa, vård, omsorg och socialt arbete eller motsvarande. Deltagaren bör även ha minst tre års arbetslivserfarenhet efter examen och vara yrkesverksam under utbildningstiden.

Kursinnehåll
Kursen har ett tematiserat upplägg som bygger på hur man utifrån olika perspektiv kan arbeta med kreativa metoder i en miljö för lärande och utveckling. Kreativa, visuella metoder, salutogent tänkande och reflektion är kursens bärande element som utforskas utifrån perspektiv på ledarskap, handledning, grupputveckling och individers utveckling. Kursen belyser också aktuell forskning kring kreativa metoder, aktuell evidensbaserad teori för grupputveckling och hur dessa kan omsättas till praktiskt arbete i den egna yrkesutövningen. Kursen presenterar hur du kan arbeta med olika metoder så som värderingsövningar, forumspel, tejping, m.m. och ger också möjlighet att utforska och utveckla ditt eget ledarskap. Teori varvas med praktiska övningar och kontinuerlig reflektion.

Undervisningsformer
Undervisningen sker i grupp om max 20 deltagare. Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier, reflektioner och metodövningar under åtta undervisningsdagar. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskap med egna erfarenheter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier, genomförda skriftliga reflektionsuppgifter samt godkänd individuell examination. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursstart 
Kursen ges under åtta kursdagar, två sammanhängande dagar åt gången.
Samtliga dagar kl 09.00-16.00.
Nästa kursstart planeras till hösten 2020.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Ersta, Erstagatan 1 F, Södermalm, Stockholm. För karta se längst ner på sidan.

Kursansvariga
Kursansvariga är Katrin Byréus och Natasja Andersson Elmtoft.

Katrin Byréus är lärare, dramapedagog, diplomerad handledare och utbildningshandledare vid handledarutbildningen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Katrin har utvecklat pedagogiska metoder sedan mer än 25 år och är författare till bl.a. Kreativa metoder för grupputveckling och handledning (Liber 2012) och Du har huvudrollen i ditt liv – om forumspel (Liber 2010) 

Natasja Andersson Elmtoft är fil mag. i socialt arbete, leg. psykoterapeut, handledare och lärare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola där hon är bland annat är ansvarig för momentet Personlig och professionell utveckling under socionomutbildningen.

Medverkande gästlärare bl.a.
Christina Löwenborg, leg.psykoterapeut, fil mag i socialt arbete och dipl.handledare
Eva Österlind, professor i drama med didaktisk inriktning, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet.

Kostnad 
Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan öppnar under våren 2020.

Litteratur (cirka 1000 sidor)
Obs! Listan är preliminär och kommer att revideras inför kursstart.

Byréus, K. (2012). Kreativa metoder för grupptutveckling och handledning. Stockholm: Liber.
Csikszentmihalyi, M. (2016). Flow: Den optimala upplevelsens psykologi.Stockholm:
Natur & Kultur. (urval).
Hammarén, M. (2010). Skriva – en metod för reflektion. Stockholm: Santérus.
Hanson, A. (2018). Salutogent ledarskap - för hälsosam framgång. Stockholm: Fortbildning AB.
Lepp. M, Leksell, J (2017). Vårdpedagogisk – Vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv.  Stockholm: Liber (urval)  
Löwenborg, C. (2013). Om konkreta, visuella och gestaltande metoder i handledning.  www.lowenborg.eu
Wheelan, S. (2013). Att skapa effektiva team. Lund: Studentlitteratur.
Österlind, E., (Red.) (2011). DRAMA – ledarskap som spelar roll. Lund: Studentlitteratur.


Kategori: kreativa metoder, grupputveckling, ledarskapsutveckling, terapi, handledning

Senast uppdaterad: 2019-09-12.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Hösten 2020
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Våren 2020
Sista ansökningsdag: Våren 2020

Natasja Andersson Elmtoft

Katrin Byréus

Information om kursinnehåll

Studierektor
Monica Rönning-Frick
08-555 051 17
monica.ronning-frick@esh.se

Kursansvarig
Natasja Andersson Elmtoft
076-893 10 56
natasja.andersson-elmtof@esh.se

Kursansvarig
Katrin Byréus
070-873 68 71
byreuskatrin@gmail.com

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.seKontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade