Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Kreativa metoder - i handledning och för individ- och grupputveckling


Inledning
Hur ska vi kunna fokusera salutogent arbete med en uråldrig hjärna som främst letar efter problem? Vad är lagom ovanligt ledarskap? Hur kan kreativitet, rörelse och reflektion vara till hjälp i individers och gruppers lärande och utveckling? Vad underlättar en professionell hållning i ledarrollen? Hur håller vi nyfikenheten vid liv? Kan kreativa metoder fungera proaktivt i gruppers konfliktfas? Det är några teman som presenteras och diskuteras i den här utbildningen om Kreativa metoder - i handledning och för individ- och grupputveckling.

Kreativa metoder inkluderar och utmanar och är ett allt vanligare inslag för personer som är yrkesverksamma med handledning och individ och grupputveckling. Vare sig du har gruppen eller individen i fokus skapar kreativa metoder vägar till utveckling som är både lustfylld och utmanande. Med fler språk ökar möjligheterna att förstå komplexa dilemman, väcka nyfikenhet och fantasi och utforska frågor och problem från nya vinklar. Att tillföra gestaltande övningar ger ofta ny energi och kan förmedla hopp i till synes låsta situationer.

Kreativa metoder med grund i salutogent tänkande är användbart i en bred yrkesutövning. Med start höstterminen 2021 ges nu uppdragsutbildningen med fokus på hur kreativa, visuella metoder kan användas i såväl grupphandledning som enskild handledning, och även vara ett verktyg i socialt arbete, i terapier, grupp- och ledarskapsutveckling samt i undervisning på högskolan. Kursansvariga är Katrin Byréus och Natasja Andersson Elmtoft.

Målgrupp
Kursen riktar sig till handledare, socionomer, terapeuter, psykologer, lärare, chefer och andra som arbetar med vuxna.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen om minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare poängsystem) inom hälsa, vård, omsorg och socialt arbete eller motsvarande. Deltagaren bör även ha minst tre års arbetslivserfarenhet efter examen och vara yrkesverksam under utbildningstiden.

Kursinnehåll
Kursen har ett tematiserat upplägg som bygger på hur man utifrån olika perspektiv kan arbeta med kreativa metoder i en miljö för lärande och utveckling. Kreativa, visuella metoder, salutogent tänkande och reflektion är kursens bärande element som utforskas utifrån perspektiv på ledarskap, handledning, grupputveckling och individers utveckling. Kursen belyser också aktuell forskning kring kreativa metoder, aktuell evidensbaserad teori för grupputveckling och hur dessa kan omsättas till praktiskt arbete i den egna yrkesutövningen. Kursen presenterar hur du kan arbeta med olika metoder så som värderingsövningar, forumspel, tejping, m.m. och ger också möjlighet att utforska och utveckla ditt eget ledarskap. Teori varvas med praktiska övningar och kontinuerlig reflektion.

Undervisningsformer
Undervisningen sker i grupp om max 20 deltagare. Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier, reflektioner och metodövningar under åtta undervisningsdagar. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskap med egna erfarenheter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier, genomförda skriftliga reflektionsuppgifter samt godkänd individuell examination. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kurstillfällen
Kursen startar den 4-5 oktober 2021 Härefter fortsatta kursdagar den 25-26 oktober, 8-9 november samt 6-7 december 2021. Samtliga dagar kl 09.00-16.00.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Ersta, Erstagatan 1 F, Södermalm, Stockholm.
För karta se längre ner på sidan.

Kursansvariga
Kursansvariga är Katrin Byréus och Natasja Andersson Elmtoft.

Katrin Byréus är lärare, dramapedagog, diplomerad handledare och medverkar vid handledarutbildningen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Katrin har utvecklat pedagogiska metoder sedan mer än 25 år och är författare till bl.a. Kreativa metoder för grupputveckling och handledning (2012) Liber och Du har huvudrollen i ditt liv – om forumspel (2010) Liber samt lagom Ovanligt – handledning med kreativa metoder (2020) Studentlitteratur.

Natasja Andersson Elmtoft är fil mag. i socialt arbete, leg. psykoterapeut, handledare och lärare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola där hon är bland annat är ansvarig för momentet Personlig och professionell utveckling under socionomutbildningen.

Medverkande gästlärare bl.a.
Christina Löwenborg, leg.psykoterapeut, fil mag i socialt arbete och dipl.handledare
Elsa Szatek, auktoriserad dramapedagog, fil mag utbildningsvetenskap samt doktorand inom drama med didaktisk inriktning vid Stockholms universitet.

Kostnad
18 300 kr (exkl. moms). Litteraturkostnader tillkommer. Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen den 20 augusti 2021 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.


Kategori: kreativa metoder, grupputveckling, ledarskapsutveckling, terapi, handledningSenast uppdaterad: 2020-10-28.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2021-10-04
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2021-08-20

Natasja Andersson Elmtoft

Katrin Byréus

Information om kursinnehåll

Studierektor
Monica Rönning-Frick
08-555 051 17
monica.ronning-frick@esh.se

Kursansvarig
Natasja Andersson Elmtoft
076-893 10 56
natasja.andersson-elmtof@esh.se

Kursansvarig
Katrin Byréus
070-873 68 71
byreuskatrin@gmail.com

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade