Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Krissamtal med barn som bevittnat våld i sina familjer, arbetsmodellen "Trappan" - Stockholm


Inledning
Att uppleva att mamma blir misshandlad och kränkt är oerhört skrämmande för ett barn. Det påverkar ofta hela barnets världsbild. Man uppskattar att det är vart tionde barn som någon gång upplever våld från den ena föräldern mot den andra och vart tjugonde barn som upplever detta ofta. (Allmänna Barnhuset 2007; SOU 2001:72). Det vanligaste är att det är barnets pappa eller styvpappa som utsätter mamman för våld. Barn som upplevt våld i sina familjer har uppmärksammats under de senaste tio åren. Lagstiftningen har ändrats och arbetet har utvecklats.

I förarbetena till socialtjänstlagen markeras hur viktigt det är att brottsoffer, som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående samt barn som bevittnat våld får det stöd och den hjälp de behöver (prop. 2006/07:38) Många av de här barnen har varit med om fruktansvärda våldsupplevelser. De har rätt till en egen kontakt för att kunna berätta om sina upplevelser och tankar. Att arbeta enligt Trappan modellen innebär att man erbjuder barnet individuella krissamtal i tre steg, kontakt, rekonstruktion och kunskap. I många kommuner erbjuds idag barnet ett eget stöd. Men mycket arbete kvarstår. Vi lyckas bara med att nå ett fåtal av alla barn som behöver stöd och hjälp.

Trappanmodellen växte fram i ett projekt som Rädda Barnen drev 1996-1999 där även kortare kurser bedrevs. Målsättningen med projektet var att synliggöra barn i familjer med våldsproble-matik och att utveckla en modell för krissamtal för dessa barn. Boken ”och han sparkade mamma – Trappanmodellen i möte med barn som bevittnar våld ” skriven av Ami Arnell och Inger Ekbom, kom ut första gången på Rädda Barnens förlag 1999. Boken finns nu i en tredje omarbetad upplaga. Idag arrangeras utbildning i Trappan modellen med högskolepoäng av Ersta Sköndal Bräcke högskola. 

Målgrupp
Socionomer, psykologer och behandlingspersonal.

Behörighet
Ett absolut krav är att kursdeltagaren har möjlighet att genomföra en krisintervention med ett barn på sin arbetsplats under utbildningstiden.

Utbildningen ges som uppdragsutbildning vilket innebär att allmän högskolebehörighet inte krävs för att bli antagen. Uppdragsutbildningar har dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha en sådan högskolebehörighet för att tillgodogöra sig utbildningen. Ett krav är emellertid att utbildningen bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person.

Kursinnehåll
Kursen har som syfte att ge kursdeltagarna teoretisk kunskap, praktisk övning och handledning för att ge barn som upplevt våld i familjen en krisbearbetning enligt Trappan modellen.
Efter genomgången kurs skall deltagarna erhållit kunskap om:
- krisinterventionen ”Trappan” – teori och praktik
- barns utveckling och om faktorer som hotar dem
- barnets plats i rättsväsendet
- en teoretisk bas av olika förklaringsmodeller om mekanismerna bakom våld i
nära relationer

Observera!
Kursdeltagaren ska genomföra en krisintervention med ett barn på sin arbetsplats under utbildningstiden.

Undervisningsformer
Utbildningen omfattar sammanlagt nio dagar, som är uppdelade i tre kurstillfällen. Utbildningen startar med tre kursdagar som innehåller både föreläsningar och diskussioner. Nästa steg är tre dagars arbete med krisinterventionen ”Trappan”. Det sker i form av föreläsningar, rollspel och diskussioner. Den avslutande delen av utbildningen består av tre handledningstillfällen i halvklass, med utgångspunkt från egna erfarenheter av att arbeta med ”Trappan”. Handledningstillfällena omfattar tre timmar per kurstillfälle och är förlagda till Stockholm.

Examinationsformer
Examination sker genom individuell skriftlig tentamen i form av en beskrivning av det egna arbetet med ”Trappan” kopplat till den teoretiska litteratur som ingår i utbildningen. För att bli godkänd på kursen krävs närvaro samt godkänd skriftlig tentamen. Som betyg används Godkänd eller Icke Godkänd.

Kursdagar
Nästa kursstart planeras till hösten 2020.

Plats
Utbildningen äger rum i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler på Campus Ersta,
Stigbergsgatan 30, och Erstagatan 1 F, Stockholm (Södermalm).
För karta se längst ner på sidan.

Kursansvarig
Inger Ekbom, socionom och leg psykoterapeut, med erfarenhet av arbete inom socialtjänsten med familjer med missbruksproblem, Rädda Barnens centrum för barn i kris och från BUP Bågen i Stockholm (en specialmottagning för barn som har upplevt våld i sin familj). Idag arbetar Inger som verksamhetsutvecklare och psykoterapeut inom Stockholms Stadsmission.

Kostnad
Vt 2020 kostade kursen 19 200 kr (exkl. moms) och priset kan komma att förändras inför Ht 2020. Litteraturkostnader tillkommer

Utbildningen är en avgiftsbelagd poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person.
Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan öppnar under våren 2020.Kategori: Trappan, krissamtal, misshandla, barn, våld, vidareutbildning, kompetensutbildning, påbyggnadsutbildning, socionom

Senast uppdaterad: 2020-02-05.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Hösten 2020
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Våren 2020
Sista ansökningsdag: Våren 2020

Inger Ekbom, kursansvarig

Information om kursinnehåll

Studierektor
Susanne Björk
08-555 051 04
susanne.bjork@esh.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Mejl: info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00
Uppdragsubildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade