Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Krissamtal med barn som bevittnat våld i sina familjer, arbetsmodellen "Trappan" - Stockholm

 

Inledning
Att uppleva att mamma blir misshandlad och kränkt är oerhört skrämmande för ett barn. Det påverkar ofta hela barnets världsbild. Man uppskattar att det är vart tionde barn som någon gång upplever våld från den ena föräldern mot den andra och vart tjugonde barn som upplever detta ofta. (Allmänna Barnhuset 2007; SOU 2001:72). Det vanligaste är att det är barnets pappa eller styvpappa som utsätter mamman för våld. Barn som upplevt våld i sina familjer har uppmärksammats under de senaste tio åren. Lagstiftningen har ändrats och arbetet har utvecklats.

I förarbetena till socialtjänstlagen markeras hur viktigt det är att brottsoffer, som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående samt barn som bevittnat våld får det stöd och den hjälp de behöver (prop. 2006/07:38) Många av de här barnen har varit med om fruktansvärda våldsupplevelser. De har rätt till en egen kontakt för att kunna berätta om sina upplevelser och tankar. Att arbeta enligt Trappan modellen innebär att man erbjuder barnet individuella krissamtal i tre steg, kontakt, rekonstruktion och kunskap. I många kommuner erbjuds idag barnet ett eget stöd. Men mycket arbete kvarstår. Vi lyckas bara med att nå ett fåtal av alla barn som behöver stöd och hjälp.

Trappanmodellen växte fram i ett projekt som Rädda Barnen drev 1996-1999 där även kortare kurser bedrevs. Målsättningen med projektet var att synliggöra barn i familjer med våldsproble-matik och att utveckla en modell för krissamtal för dessa barn. Boken ”och han sparkade mamma – Trappanmodellen i möte med barn som bevittnar våld ” skriven av Ami Arnell och Inger Ekbom, kom ut första gången på Rädda Barnens förlag 1999. Boken finns nu i en tredje omarbetad upplaga. Idag arrangeras utbildning i Trappan modellen med högskolepoäng av Ersta Sköndal Bräcke högskola. 

Målgrupp
Socionomer, psykologer och behandlingspersonal.

Behörighet
Ett absolut krav är att kursdeltagaren har möjlighet att genomföra en krisintervention med ett barn på sin arbetsplats under utbildningstiden. Behörighet att söka har den som utses och
finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
Kursen har som syfte att ge kursdeltagarna teoretisk kunskap, praktisk övning och handledning för att ge barn som upplevt våld i familjen en krisbearbetning enligt Trappan modellen.
Efter genomgången kurs skall deltagarna erhållit kunskap om:
- krisinterventionen ”Trappan” – teori och praktik
- barns utveckling och om faktorer som hotar dem
- barnets plats i rättsväsendet
- en teoretisk bas av olika förklaringsmodeller om mekanismerna bakom våld i nära relationer

Observera!
Kursdeltagaren ska genomföra en krisintervention med ett barn på sin arbetsplats under utbildningstiden.

Undervisningsformer
Utbildningen omfattar sammanlagt nio dagar, som är uppdelade i tre kurstillfällen. Utbildningen startar med tre kursdagar som innehåller både föreläsningar och diskussioner. Nästa steg är tre dagars arbete med krisinterventionen ”Trappan”. Det sker i form av föreläsningar, rollspel och diskussioner. Den avslutande delen av utbildningen består av tre handledningstillfällen i halvklass, med utgångspunkt från egna erfarenheter av att arbeta med ”Trappan”. Handledningstillfällena omfattar tre timmar per kurstillfälle och är förlagda till Stockholm.

Examinationsformer
Examination sker genom individuell skriftlig tentamen i form av en beskrivning av det egna arbetet med ”Trappan” kopplat till den teoretiska litteratur som ingår i utbildningen. För att bli godkänd på kursen krävs närvaro samt godkänd skriftlig tentamen. Som betyg används Godkänd eller Icke Godkänd.

Kursdagar
Kursen startar med tre teoridagar; 11, 12 och 13 september, 2019. Därefter följer tre kurs­dagar som ägnas åt arbetsmodellen Trappan den 9, 10 och 11 oktober. Samtliga dessa dagar pågår undervisningen mellan kl. 09.00 och 16.00.

Efter dessa dagar genomförs tre handledningstillfällen en gång/månad. Dessa tillfällen genomförs i halvklass om tre timmar/tillfälle, den 8 november,
6 december, 2019 samt den 17 januari, 2020.
(kl. 09.00–12.00 eller kl. 13.00–16.00). Obs! att dessa tillfällen också genomförs i Stockholm och medför resor för kursdeltagare som kommer från övriga landet.

Plats
Utbildningen äger rum i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler på Campus Ersta,
Stigbergsgatan 30, och Erstagatan 1 F, Stockholm (Södermalm).
För karta se längst ner på sidan.

Kursansvarig
Inger Ekbom, socionom och leg psykoterapeut, med erfarenhet av arbete inom socialtjänsten med familjer med missbruksproblem, Rädda Barnens centrum för barn i kris och från BUP Bågen i Stockholm (en specialmottagning för barn som har upplevt våld i sin familj). Idag arbetar Inger som verksamhetsutvecklare och psykoterapeut inom Stockholms Stadsmission.

Kostnad
18 900 kr (exkl. moms). Litteraturkostnader tillkommer
Utbildningen är en avgiftsbelagd poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälningsblankett finns som pdf till höger längre upp på sidan. Sista anmälningsdag är 7 juni 2019.

Anmälan
Anmälan sker via vår hemsida eller med anmälningsblankett senast 7 juni.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”. Om du är angelägen att komma med på utbildningen bör du därför anmäla dig så snart som möjligt.

Anmälan är bindande för arbetsgivare efter sista anmälningsdag under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen. Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås.

Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum. Anmälan behandlas efter inkommet datum.

Litteraturlista
Kurslitteratur är preliminär och kan revideras inför kursstart.
Almkvist, K. & Broberg, A. (2004). Barn som bevittnat våld mot mamma.
   Göteborg: Göteborgs stad. Lundby.
Arnell, A. & Ekbom, I.(2010).  ”och han sparkade mamma” – Trappanmodellen i möte
   med barn som bevittnar våld.
Stockholm: Gothia förlag.
Broberg, A. m fl. (2011) Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma. Resultat av en
   nationell utvärdering. Göte-borgs universitet.
Broberg, A., Almqvist, K., Risholm, Mothander, P. & Tjus, T. (2015). Klinisk
   barnpsykologi: utveckling på avvägar
, 2.a utgåvan. Stockholm: Natur och Kultur.
Eriksson, M. & Näsman, E. (2011). När barn som upplevt våld möter socialtjänsten:
   om barns perspektiv, delaktighet och giltiggörande
. Stockholm: Gothia.
Holmberg, C. & Enander, V. (2011). Varför går hon?: om misshandlade kvinnors
   uppbrottsprocesser.
Stockholm: Studentlitteratur.
Isdal, P. (2001). Meningen med våldet. Stockholm: Gothia.
Killén, K. (1999). Svikna barn: om bristande omsorg och vårt ansvar för de utsatta
   barnen.
Stockholm: Wahlström & Widstrand. 
Socialstyrelsen. (2016). Våld - Handbok om socialtjänstens och hälso- och
   sjukvårdens arbete med våld i nära relationer.
Stockholm: Socialstyrelsen.
SOFS 2014:4 Våld i nära relationer. Föreskrifter och allmänna råd

Artikel som tillkommer:
Larsson, Margareta, (2010) Att fråga kvinnor med olika etnisk och kulturell bakgrund om våld i en nära relation – en fokusgruppsstudie (NCK).

Kategori: Trappan, krissamtal, misshandla, barn, våld, vidareutbildning, kompetensutbildning, påbyggnadsutbildning, socionom

Senast uppdaterad: 2019-05-10.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2019-09-11
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågående
Sista ansökningsdag: 2019-06-07

Inger Ekbom, kursansvarig

Information om kursinnehåll

Studierektor
Susanne Björk
08-555 051 04
susanne.bjork(at)esh.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag[a]esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade