Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Krissamtal med barn som bevittnat våld i sina familjer, arbetsmodellen "Trappan" - Stockholm


Att uppleva våld i sin familj är oftast oerhört skrämmande för ett barn. Det påverkar ofta hela barnets världsbild. Man uppskattar att det är vart tionde barn som någon gång upplever våld från den ena föräldern mot den andra och vart tjugonde barn som upplever detta ofta. (Allmänna Barnhuset 2007; SOU 2001:72). Det vanligaste är att det är barnets mamma som utsätts.

Barn som upplevt våld i sina familjer har uppmärksammats under de senaste 10-15 åren. Lagstiftningen har ändrats och arbetet har utvecklats. I socialtjänstlagen markeras hur viktigt det är att brottsoffer, som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående samt barn som bevittnat våld får det stöd och den hjälp de behöver. Många av barnen har varit med om fruktansvärda våldsupplevelser.

Att arbeta enligt Trappan modellen innebär att man erbjuder barnet individuella krissamtal i tre steg, kontakt, rekonstruktion och kunskap. Genom Trappansamtalen får barnet får en möjlighet att berätta om sina upplevelser och tankar. Många kommuner erbjuder idag barn som upplever våld ett eget stöd. Men mycket arbete kvarstår för att vi ska nå fler barn som behöver stöd och hjälp.

Trappan modellen växte fram i ett projekt som Rädda Barnen drev 1996-1999. Målsättningen med projektet var att synliggöra barn som upplevt våld och att utveckla en modell för krissamtal för dessa barn. Boken ”och han sparkade mamma – Trappanmodellen i möte med barn som bevittnar våld ” skriven av Ami Arnell och Inger Ekbom, kom ut första gången på Rädda Barnens förlag 1999. Boken finns nu i en tredje omarbetad upplaga.

Idag arrangeras utbildning i Trappan modellen med högskolepoäng av Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Målgrupp
Socionomer, psykologer och behandlingspersonal.

Behörighet
Ett absolut krav är att kursdeltagaren har möjlighet att genomföra en krisintervention med ett barn på sin arbetsplats under utbildningstiden.

Utbildningen ges som uppdragsutbildning vilket innebär att allmän högskolebehörighet inte krävs för att bli antagen. Uppdragsutbildningar har dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha en sådan högskolebehörighet för att tillgodogöra sig utbildningen.
Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
Kursen har som syfte att ge kursdeltagarna teoretisk kunskap, praktisk övning och handledning för att ge barn som upplevt våld i familjen en krisbearbetning enligt Trappan modellen.
Efter genomgången kurs skall deltagarna erhållit kunskap om:
- krisinterventionen ”Trappan” – teori och praktik
- barns utveckling och om faktorer som hotar dem
- barnets plats i rättsväsendet
- en teoretisk bas av olika förklaringsmodeller om mekanismerna bakom våld i nära
relationer

Observera!
Kursdeltagaren ska genomföra en krisintervention med ett barn på sin arbetsplats under utbildningstiden.

Undervisningsformer
Utbildningen omfattar sammanlagt tio dagar, (hel och halvdagar) som är uppdelade i tre utbildningsmoment; teori/föreläsningstillfällen, metoddagar och handledning.

Efter goda erfarenheter av digital undervisning och i ett försök att minimera resandet för våra deltagare kommer vi genomföra teoritillfällena och handledning digitalt. Metoddagarna med övningar och arbete med krisinterventionen ”Trappan” planeras för fysiska träffar i Stockholm.

Examinationsformer
Examination sker genom individuell skriftlig tentamen i form av en beskrivning av det egna arbetet med ”Trappan” kopplat till den teoretiska litteratur som ingår i utbildningen.

För att bli godkänd på kursen krävs närvaro samt godkänd skriftlig tentamen. Som betyg används Godkänd eller Icke Godkänd.

Kursdagar
Nästa kursstart planeras till våren 2022.

Utbildningen startar med fyra digitala kurstillfällen som innehåller teori/föreläsningar samt även seminariediskussioner. Två heldagar mellan kl. 09.00-16.00 och två halvdagar kl. 09.00-12.00.

Nästa steg i utbildningen är tre dagars arbete med krisinterventionen ”Trappan”(metoddagar). Det sker i form av föreläsningar, rollspel och diskussioner. Metoddagarna genomförs med fysiska träffar kl 09.00-16.00.

Utbildningen avslutas med tre digitala handledningstillfällen i mindre grupper förmiddag eller eftermiddag.

Plats
Utbildningens fysiska träffar äger rum i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler på Campus Ersta, Erstagatan 1 F, Stockholm (Södermalm).

Den digitala delen av utbildningen genomförs i mötesverktyget Zoom.

Kursansvarig
Inger Ekbom, socionom och leg psykoterapeut, med erfarenhet av arbete inom socialtjänsten, Rädda Barnens centrum för barn i kris och från BUP Bågen i Stockholm (en specialmottagning för barn som har upplevt våld i sin familj). Inger har även arbetat som verksamhetsutvecklare och psykoterapeut inom Stockholms Stadsmission. Idag arbetar hon som verksamhetsutvecklare och psykoterapeut på en terapimottagning för unga i Stockholm, 1825- terapicenter för unga.

Kostnad
Kursen som startade ht 2021 kostade 19 200 kr (exkl. moms). Eventuellt kommer avgiften att justeras inför nästa kursstart.

Utbildningen är en avgiftsbelagd poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person.
Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan öppnar under hösten 2021.

 

Kategori: Trappan, krissamtal, misshandla, barn, våld, vidareutbildning, kompetensutbildning, påbyggnadsutbildning, socionom

Senast uppdaterad: .

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Våren 2022
Ort: Distansutbildning Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Hösten 2021
Sista ansökningsdag: Hösten 2021

Inger Ekbom, kursansvarig

Information om kursinnehåll

Studierektor
Susanne Björk
08-555 051 04
susanne.bjork@esh.se

Kursledare
Inger Ekbom
070-581 99 60
inger.ekbom@bredband.net

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade