Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Det biblioterapeutiska arbetssättet  - inriktning bibliotek

Sedan 2017 erbjuder högskolan en uppdragsutbildning med Eva Bergstedt och Helena Broms som kursansvariga där bakgrund, forskning och metoder presenteras kring det biblioterapeutiska arbetssättet. Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som ska bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person.

Utbildningen vänder sig till bibliotekspersonal och övriga som är intresserade av det biblioterapeutiska arbetssättet.

Intresset för det biblioterapeutiska arbetssättet växer i Sverige. Under kulturfestivalen Best of Norden som arrangeras av Nordiska ministerrådet 5-7 oktober uppmärksammades biblioterapi under en work-shop i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskolan, se pressmeddelande. Även tidigare har biblioterapin uppmärksammats i media, se Svenska Dagbladets artikelsamling av bl a Eva Bergstedt och lyssna även till Pia Bergström som intervjuas i Sveriges Radio P1.

Hur kan man med hjälp av litteratur, poesi, skrivande och samtal främja hälsa och välbefinnande?  Det biblioterapeutiska arbetssättet har utvecklats i USA och Storbritannien, men utövas även i många andra länder som till exempel Finland, Ungern, Tyskland, Polen och Frankrike. Biblioterapi handlar bland annat om att läsa, skriva och samtala i syfte att utforska, reflektera, få insikter och läka. Biblioterapi tillämpas för olika åldrar och inom en rad olika områden – till exempel inom hälso- och sjukvård, socialt arbete, psykiatri, skola, biblioteksväsende, diakoni och äldreomsorg. Biblioterapi är verksamt i förebyggande syfte eller som komplement i det psykoterapeutiska samtalet, inom familjeterapi, vid livskriser och rehabilitering. Metoden används även för att öka självkännedom och personlig utveckling. Inom biblioteksvärlden arbetar man i många länder med biblioterapeutiska bokcirklar kring centrala livsteman som exempelvis kärlek och relationer, föräldraskap, åldrandet, dödsfall och ensamhet.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till bibliotekspersonal och övriga som är intresserade av det biblioterapeutiska arbetssättet.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Kursinnehåll
I kursen presenteras biblioterapins framväxt och mångfald. Kursen syftar till att inspirera och ge verktyg till att kunna använda biblioterapeutiska metoder i sitt arbete. Kursdeltagare kommer att få möjlighet att arbeta praktiskt i workshops samt planera för eget biblioterapeutiskt arbete. Kursen tar avstamp i biblioterapiutbildningen som Föreningen för biblioterapi i Finland har i samarbete med Helsingfors universitet.

Kursen innehåller bland annat följande moment
• introduktion till biblioterapi - historik och teoretisk bakgrund,
• biblioterapeutiska läs- och skrivövningar,
• att tillämpa biblioterapi för olika målgrupper.

Undervisningsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppövningar och diskussioner under fyra undervisningsdagar (två gånger två dagar). Utbildningsdagarna innehåller både litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga kursdagar, inlämnade hemuppgifter samt godkänd individuell skriftlig examensuppgift. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursstart
Kurserna startar våren 2019 med följande kursdagar 7-8 mars och 9-10 maj 2019.
Utbildningar som förläggs på begäran i respektive region sker efter överenskommelse.

Plats
Kurserna hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm.

Kursen kan även ges som beställd utbildning för en hel personalgrupp förlagd i respektive region.

Kursansvarig
Helena Broms är bibliotekarie sedan 25 år, har arbetat på Gotland i 20 år och de senaste fem åren i Jämtland. Helena har arbetat med det biblioterapeutiska arbetssättet i flera år bl a med mer fördjupade samtal i bokcirkelform riktade till olika målgrupper och nu även med enskilda biblioterapeutiska samtal.

Eva Bergstedt är frilansjournalist med en magisterexamen från BHS. Eva initierade artikelserien om biblioterapi i SvD våren 2017, har gjort en utredning om biblioterapi för Regionbibliotek Östergötland och föreläser nu om biblioterapi. På frilansbasis skriver Eva bl a om biblioteksfrågor och har gjort ett flertal utredningar.  

Kostnad
Utbildningen är en avgiftsbelagd poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning www.esh.se/avtalsvillkor.


Kategori: biblioterapi, biblioterapeutiskt arbetssätt, högskoleutbildning, Ersta Sköndal Bräcke högskola, vidareutbildning, kompetensutbildning, påbyggnadsutbildning

Senast uppdaterad: 2019-03-21.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 4,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Psykoterapi
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Information kommer snart
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Information kommer snart
Sista ansökningsdag: Information kommer snart

Eva Bergstedt

Helena Broms

Kontakt

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare[a]esh.se

Kursansvarig
Eva Bergstedt
073-024 02 85
ebergstedt[a]hotmail.com

Kursansvarig
Helena Broms
073-342 41 37 
helenaelisabet[a]hotmail.com


Information kring anmälan och administration

08-555 051 19 
uppdrag[a]esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade