Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Andrologi I - grund - om mannen och hans sexualiteter

Inledning
Kvinnorna har sin gynekologi. Männen har inte samma självklara möjlighet att få svar på sina frågor om sin kropp och sin sexualitet. För att skapa en bättre balans startade Ersta Sköndal Bräcke högskola 2007 en högskoleutbildning i andrologi. Kursen har sedan starten genomförts ett flertal gånger i både Stockholm och Göteborg. Kursen riktar sig till alla de yrkesgrupper som möter män med frågor om kön och sexualitet. Syftet med utbildningen är bland annat att möjliggöra en korsbefruktning mellan olika discipliner och professioner och därmed värna ett helhetsperspektiv.

Kursen ger grundläggande kunskaper om mannen och hans sexualiteter. Den tar bland annat upp basal andrologi, sexualfysiologi, sexologi och metodik, det vill säga hur man möter och behandlar mäns frågor och problem. Kursen har som målsättning att ge kunskaper om mannen såväl teoretiskt som kliniskt, ur både ett medicinskt och psykologiskt perspektiv.

Målgrupp
Kursen vänder sig till yrkesgrupper som i sitt arbete ställs inför frågor och problem runt mannen, hans kön och sexualitet; bl.a. barnmorskor, läkare, psykologer, sjuksköterskor, och socionomer.

Förkunskapsnivå
Lämplig förkunskapsnivå är förutom allmän behörighet för högskolestudier att deltagarna har adekvat akademisk examen såsom exempelvis barnmorske-, läkar-, psykolog-, sjuksköterske-, eller socionomutbildning.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
Kursinnehållet består i att ge deltagarna grundläggande teoretiska kunskaper i andrologi samt att initiera och utveckla metoder för att möta och arbeta med mäns frågor om sexualitet och problem. Kursen har sin utgångspunkt i det kliniska arbetet. Det andrologiska kunskapsfältet ligger som grund där även det psykologiska och kulturella perspektivet kommer att belysas.

Kursen innehåller tre skilda block: basal andrologi, sexologi och metodik. Den kommer bland annat att belysa sexualfysiologi, olika funktionsstörningar såsom, tidig sädesavgång, erektil dysfunktion, men också bristande lust, medicinering, att utsätta sig själv eller andra för risker samt åldrande och mannens sexualitet. Metodiken berör frågor om bemötande, omhändertagande och prevention.

Dessa kunskaper ska väl passa in i befintliga verksamheter och arbetsgrupper där man möter sexuella frågor och problem.

Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren:
- besitta grundläggande teoretiska kunskaper i andrologi,
- kunna överföra teoretiska tankar till praktiskt kliniskt arbete,
- besitta en förståelse för vad olika sexuella symtom kan innebära och uttrycka,
- erhållit användbara verktyg i form av modeller och metoder för att möta mäns sexuella frågor och problem,
- utvecklats i sitt arbete genom diskussioner och fallgranskningar samt genom ett övergripande synsätt.

Undervisningsformer
Utbildningen bedrivs i huvudsak genom föreläsningar, litteraturseminarier samt utifrån diskussioner runt fallbeskrivningar. Seminarierna syftar både till litteraturbearbetning, utbyte av kliniska erfarenheter och diskussioner runt fallbeskrivningar. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egen klinisk erfarenhet.

Den obligatoriska närvaron omfattar 80 procent av kurstiden. Vid frånvaro, upp till max 20 procent av kurstiden, erhåller kursdeltagaren restuppgifter som motsvarar omfattningen på uppkommen frånvaro.

Examinationsformer
Examination är både muntlig och skriftlig, individuellt och i grupp. Examinationsarbetet består bl.a. av ett skriftligt PM – att utifrån en given uppgift belysa kliniska erfarenheter med hjälp av teoretiska modeller samt egna reflektion. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Icke godkänd.

Kursdagar
Kursen innehåller åtta kursträffar under en termin.
Nästa kursstart planeras till hösten 2022.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Södermalm, Stockholm.
För karta se längst ner på sidan.

Kursansvarig
Suzanna Boman, socionom, leg psykoterapeut.

Kostnad
När kursen gavs våren 2020 kostade den 18 900 kr (exkl. moms).
Priset kommer eventuellt att justeras inför näta kursstart.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan öppnar under våren 2022.Kategori: andrologi, utbildning, mannens sexualiteter, vidareutbildning, kompetensutbildning, påbyggnadsutbildning, barnmorska, läkare, psykolog, socionom, sjuksköterska

Senast uppdaterad: 2021-02-11.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Hösten 2022
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Våren 2022
Sista ansökningsdag: Våren 2022

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade