Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen


Inledning

Att vara arbetsledare inom äldreomsorg är både utmanande och kravfyllt. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL) skall personer som förestår verksamheten ha adekvat högskoleutbildning och tillräcklig kunskap för att bl a ansvara för att verksamheten kännetecknas av god etik och ett respektfullt bemötande, att verksamheten utvecklas i takt med ny lagstiftning samt att beprövade metoder och erfarenheter används bl a för att skapa förutsättningar för uppföljning och utvärdering av arbetet. Vare sig verksamheten bedrivs i offentlig regi inom den kommunala socialtjänsten, i vård- och omsorgsföretag eller inom frivilligorganisationer ställs kompetenskrav på den personal som förestår verksamheten.

Den tidigare regeringssatsningen med en nationell ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorg avslutas i och med hösten 2015. Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder fortsatt en uppdragsutbildning som innehåller de kunskapsområden som ingick i den utbildning som genomfördes på uppdrag av Socialstyrelsen. Utbildningen ger dig stöd i din roll som arbetsledare och fördjupar frågor kring värdegrund, socialrätt, ledarskap och uppföljning/utvärdering.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig i första hand till chefer och arbetsledare inom äldreomsorgen, men även ledare inom övrig vård och omsorg är välkomna.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där behörighet inte fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att delta i uppdragsutbildning bestäms av uppdragsgivaren eller arbetsgivaren. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen. Det är önskvärt att deltagaren är yrkesverksam som arbetsledare under utbildningstiden.

Kursinnehåll
Utbildningen genomförs i fyra delkurser om vardera 7,5 hp, en delkurs per termin.

Delkurs 1 - Den nationella värdegrunden för äldre (Vt 2022)
Hur kan vi arbeta med värdegrundsfrågor? Den nationella värdegrundens bakgrund och fokus. Bemötandets betydelse, etiska teorier och metoder.

Delkurs 2 - Lagstiftning och styrdokument som ledningsstöd (Ht 2022)
Hur tillämpar vi ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete? Lagarna som styr äldreomsorgen, nationella styrdokument, kvalitetsregister, omvärldsbevakning och diskrimineringsgrunder.

Delkurs 3 - Ledarskap, medarbetare och organisation (Vt 2023)
Hur ser ett strategiskt och pedagogiskt ledarskap ut? Att styra med kunskap, organisationsteorier och organisationsutveckling, ledarstil, ledarfilosofi, konflikthantering, gruppsykologi och grupprocesser.

Delkurs 4 - Uppföljning, förbättringskunskap samt evidensbaserad praktik (Ht 2023)
Hur blir uppföljning och utvärdering metoder för ett systematiskt lokalt förbättringsarbete? Evidensbaserad praktik och verksamhetsuppföljning.
 
Undervisningsformer
Utbildningen är webbaserad och ges delvis på distans. Varje delkurs innehåller tre lärarledda fysiska sammankomster och fem kurstillfällen via internetbaserad plattform. Den webbaserade delen innehåller självstudier av litteratur utifrån arbetsuppgifter som publiceras på högskolans lärplattform. De olika momenten i kursen läggs ut vid förutbestämda tidpunkter och skall enligt uppgjort schema lösas och återsändas på bestämda tider.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid kurstillfällen och seminarier samt godkända skriftliga uppgifter. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursstart
Utbildningen startar med delkurs 1 vårterminen 2022.
Kursdagar på Campus, kl. 09.00-16.00
19 januari
22 mars
19 maj

Övriga kursdagar meddelas under kursens gång.
Varje delkurs har tre gemensamma fysiska kursdagar.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Sköndal, Herbert Widmans väg 12, Sköndal eller på Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm.
För karta se längst ner på sidan.

Kursansvariga
Delkurs 1:

Gunhild Wallin, socionom och journalist med inriktning på äldreomsorg, ledarskap och nordiskt arbetsliv. Gunhild har medverkat som kursledare i delkursen ”Den nationella värdegrunden” sedan 2013. Hon skriver också regelbundet i tidningen Äldreomsorg och har skrivit flera kapitel i böckerna Chef i omsorgen – Vardag, forskning, etik samt Äldreomsorgen – praktiken, debatten, framtiden.

Examinator och föreläsare i första delkursen är Tomas Brytting, professor i organisationsetik. Tomas Brytting har varit ledamot av regeringens värdegrundsdelegationen mellan 2013-2016 samt tillsammans med Erik Blennberger varit redaktör för böckerna Chef i omsorgen – Vardag, forskning, etik samt Äldreomsorgen – praktiken, debatten, framtiden. Han är också författare till böckerna Äga, leva, dö. Från föremål till egodel – en moralisk betraktelse av tingen, som kom 2019 och Livets mening – frågan och svaren, som kom 2020.

Delkurs 2:
Lupita Svensson, fil dr i socialt arbete med inriktning juridik. Lupita disputerade 2006 vid Stockholms universitet och har varit verksam som lärare och forskare vid Stockholms universitet, Lunds universitet, Ersta Sköndal Bräcke högskola och Malmö högskola och teamledare inom socialtjänsten.

Delkurs 3:
Gunilla Johansson
, med dr disputerad inom organisation och ledarskap. Gunilla har lång undervisningsvana i detta område och haft flera ledande positioner inom vård och omsorg samt på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Delkurs 4:
Monica Rönning-Frick
, magister i vårdpedagogik, Karin Guldbrandson, författare till Från nyhet till vardagsnytta. Om implementeringens mödosamma konst samt Maria Ingemarson, fil dr och socionom

Kostnad 
14 900 kr/termin (exkl. moms). Obs! Utbildningen pågår under fyra terminer.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning www.esh.se/avtalsvillkor.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen den 10 december 2021 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.


Kategori: äldreomsorg, ledarskapsutbildning, vidareutbildning, kompetensutveckling, påbyggnadsutbildning

Senast uppdaterad: 2021-06-01.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 30
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2022-01-19
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2021-12-10

Gunhild Wallin, dk 1

Tomas Brytting, dk 1

Lupita Svensson, dk 2

Gunilla Johansson, dk 3

Monica Rönning-Frick, dk 4

Information om kursinnehåll

Studierektor
Monica Rönning-Frick
08-555 051 17
monica.ronning-frick@esh.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19 
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade