Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen


Inledning

Att vara arbetsledare inom äldreomsorg är både utmanande och kravfyllt. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL) skall personer som förestår verksamheten ha adekvat högskoleutbildning och tillräcklig kunskap för att bl a ansvara för att verksamheten kännetecknas av god etik och ett respektfullt bemötande, att verksamheten utvecklas i takt med ny lagstiftning samt att beprövade metoder och erfarenheter används bl a för att skapa förutsättningar för uppföljning och utvärdering av arbetet. Vare sig verksamheten bedrivs i offentlig regi inom den kommunala socialtjänsten, i vård- och omsorgsföretag eller inom frivilligorganisationer ställs kompetenskrav på den personal som förestår verksamheten.

Den tidigare regeringssatsningen med en nationell ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorg avslutas i och med hösten 2015. Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder fortsatt en uppdragsutbildning som innehåller de kunskapsområden som ingick i den utbildning som genomfördes på uppdrag av Socialstyrelsen. Utbildningen ger dig stöd i din roll som arbetsledare och fördjupar frågor kring värdegrund, socialrätt, ledarskap och uppföljning/utvärdering. 

Målgrupp
Chefer och arbetsledare inom äldreomsorg.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där behörighet inte fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att delta i uppdragsutbildning bestäms av uppdragsgivaren eller arbetsgivaren. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen. Det är önskvärt att deltagaren är yrkesverksam som arbetsledare under utbildningstiden.

Kursinnehåll
Utbildningen genomförs i fyra delkurser om vardera 7,5 hp, en delkurs per termin.

Delkurs 1 - Den nationella värdegrunden för äldre. Hur kan vi arbeta med värdegrundsfrågor? Den nationella värdegrundens bakgrund och fokus. Kommunikationens betydelse, etiska teorier och metoder.

Delkurs 2 - Lagstiftning och styrdokument som ledningsstöd. Hur tillämpar vi ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete? Lagarna som styr äldreomsorgen, nationella styrdokument, kvalitetsregister, omvärldsbevakning och diskrimineringsgrunder.

Delkurs 3 - Ledarskap, medarbetare och organisation. Hur ser ett strategiskt och pedagogiskt ledarskap ut? Att styra med kunskap, organisationsteorier och organisationsutveckling, ledarstil, ledarfilosofi, konflikthantering, gruppsykologi och grupprocesser.

Delkurs 4 - Uppföljning, förbättringskunskap samt evidensbaserad praktik. Hur blir uppföljning och utvärdering metoder för ett systematiskt lokalt förbättringsarbete? Evidensbaserad praktik och verksamhetsuppföljning.
 
Undervisningsformer
Utbildningen är webbaserad och ges delvis på distans. Varje delkurs innehåller tre lärarledda fysiska sammankomster och fem kurstillfällen via internetbaserad plattform. Den webbaserade delen innehåller självstudier av litteratur utifrån arbetsuppgifter som publiceras på högskolans lärplattform. De olika momenten i kursen läggs ut vid förutbestämda tidpunkter och skall enligt uppgjort schema lösas och återsändas på bestämda tider.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid kurstillfällen och seminarier samt godkända skriftliga uppgifter. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursstart 
Vi planerar nästa kursstart till vårterminen 2020.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Sköndal, Herbert Widmans väg 12, Sköndal eller på Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm.
För karta se längst ner på sidan.

Kursansvarig
Kursansvarig för delkurs 1 är Gunhild Wallin, socionom och journalist med inriktning på äldreomsorg, ledarskap och nordiskt arbetsliv. Gunhild Wallin arbetar sedan 2007 deltid på Institutet för organisation- och arbetslivsetik (IOA) vid högskolan och har medverkat som kursledare i delkursen ”Den nationella värdegrunden” sedan 2013. Hon skriver också regelbundet i tidningen Äldreomsorg och har skrivit flera kapitel i böckerna Chef i omsorgen – Vardag, forskning, etik samt Äldreomsorgen – praktiken, debatten, framtiden. Examinator och föreläsare i första delkursen är Tomas Brytting, professor i organisationsetik, även han verksam inom IOA vid högskolan. Tomas Brytting har varit ledamot av regeringens värdegrundsdeklaration mellan 2013-1016 samt tillsammans med Erik Blennberger varit redaktör för böckerna Chef i omsorgen – Vardag, forskning, etik samt Äldreomsorgen – praktiken, debatten, framtiden.

Kursansvariga och lärare i övriga delkurser är bl.a. Lupita Svensson, fil dr i socialt arbete med inriktning juridik och Gunilla Johansson, med dr och lektor inom vårdvetenskap med huvudsakligt forskningsområde rörande ledarskap inom omvårdnad.

Kostnad 
Utbildningen är en avgiftsbelagd poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.


Kategori: äldreomsorg, ledarskapsutbildning, vidareutbildning, kompetensutveckling, påbyggnadsutbildning

Senast uppdaterad: 2019-03-24.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 30
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Våren 2020
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Hösten 2019
Sista ansökningsdag: Hösten 2019

Information om kursinnehåll

Studierektor
Monica Rönning-Frick
08-555 051 17
monica.ronning-frick[a]esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade