Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Handledning i förskola och skola - påbyggnadsutbildning/fördjupning


Om utbildningen
Efterfrågan på handledning i skola och förskola har ökat och handledning som kompetensutveckling blir alltmer en integrerad del i att utveckla arbetssätt och arbetsformer. Det finns flera faktorer som påverkar efterfrågan på handledning t ex omfattande förändringar som ställer stora krav på bland annat lärare, förskollärare, fritidspedagoger, elevhälsans professioner och rektorer. Behovet av kompetensutveckling och nya arbetssätt har ökat genom att alla barn och elever har rätt att inkluderas i undervisning och lärande i den obligatoriska verksamheten.

Enligt skollagens tillämpning (2011) ska det finnas tillgång till en samlad elevhälsa med olika yrkesprofessioner. En elevhälsa vars uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt utifrån sina specifika kompetenser tillföra kunskap som organisationen behöver, bland annat genom handledning. I relation till förskolan har resurs/stödteam bildats med samma inriktning. Under senare år har även rektorer både inom skola och förskola intresserat sig för handledningens möjligheter att utveckla sin verksamhet och organisation.

Föräldrarnas ökade engagemang, ibland oro och möjligheten att välja skola och förskola har ställt medarbetare inför förväntningar och krav som ibland blivit svåra att möta och hantera.

Utbildningen vänder sig i första hand till dig med handledande uppdrag inom skola och förskola, men också till dig som använder andra beteckningar på din stödjande och kompetenshöjande insats, exempelvis konsult, rådgivare eller coach. Utbildningen belyser det specifika med att handleda i skola och förskola och de utmaningar du som handledare möter.

För att en handledande insats ska vara kompetensutvecklande, stödjande, förebyggande och hälsofrämjande och leda till förändring behöver varje handledare insikt, kunskap, förståelse och konkreta verktyg. I utbildningen får du möjlighet att utifrån olika teman och fenomen skapa din egen repertoar av tillvägagångssätt så du kan leda de handledda till ett framgångsrikt bemästrande av sin yrkesvardag. Stor vikt läggs vid att fördjupa det handledande samtalet, där kunskap, förståelse, metoder, förhållningssätt och lösningar integreras i olika strategier. Du får möjlighet at utveckla din professionalitet och därmed få en trygghet i din handledande roll.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som vill fördjupa och utveckla dina kunskaper kring professionell individ och grupphandledning. Det är önskvärt att du har förkunskaper både genom handledarutbildning, egen handledning och genom handledarerfarenhet. Utbildningen riktar sig till specialpedagoger, skolkuratorer, psykologer inom för- eller skola, pedagoger, m.fl. som är verksamma med handledningsuppdrag inom förskola eller skola.

Förkunskapsnivå
Regeln om grundläggande behörighet för högskolestudier gäller inte för uppdragsutbildning. Behörig att delta i uppdragsutbildning bestäms av uppdragsgivaren eller arbetsgivaren. Däremot gäller samma krav för studier och examination som på vanlig universitetsutbildning och deltagarna får akademiska poäng efter att kursen har avslutats med godkänt resultat. Lämplig förkunskapsnivå är akademisk grundexamen inom pedagogik/specialpedagogik, psykologi, hälsa, vård, social omsorg och socialt arbete eller motsvarande. Deltagare bör även ha grundläggande handledningskunskaper och erfarenheter av professionell handledning samt vara yrkesverksam under utbildningstiden. 

Kursinnehåll
Utbildningen syftar till att fördjupa kunskaper och erfarenheter kring handledarskapet. Utbildningen utgår från ett tvärvetenskapligt helhetsperspektiv där du som är erfaren handledare inom förskola och skola får möjlighet att tillsammans med kursledare och kurskollegor hitta nya infallsvinklar, fylla på dina kunskaper, sortera och strukturera dina erfarenheter. Dessutom ges möjlighet att utforska din egen handledarroll, samt undersöka förändringsprocessen i det handledande samtalet. Modeller och teorier kring området handledning i förskola och skola repeteras och fördjupas. Utbildningen innehåller teoretiska moment, grupparbeten, reflektioner, seminarier och utbildningshandledning som grundas på ert eget handledningsuppdrag. Kursen innehåller individuella skriftliga examinerande uppgifter.

Undervisningsformer
Utbildningen omfattar 16 kursträffar och är förlagd under 2 terminer. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och utbildningshandledning. Seminarierna syftar till både litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter. 

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga moment och godkända kursuppgifter. Kursen slutexamineras genom ett skriftligt fördjupningsarbete. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursstart och kursdagar
Utbildningen ges vid 16 kursdagar under två terminer.
2021: 24 augusti, 7 september, 21 september, 5 oktober, 19 oktober, 17 november, 30 november, 14 december
2022: 25 januari, 8 februari, 22 februari, 8 mars, 22 mars, 12 april, 17 maj, 18 maj (halvdag), 31 maj (halvdag)

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, och Erstagatan 1 F i Stockholm (Södermalm). För karta se längst ner på sidan.

Kursansvariga
Irma Elwin är Leg psykolog, specialpedagog. Irma har arbetat inom skola, förskola, särskola, barn och ungdomspsykiatrin samt med psykoterapi. Hon är sedan drygt 25 år verksam som handledare och konsult inom nämnda områden samt föreläser, deltar och arrangerar seminarier och studiedagar.

Anders Karlsson är Civilekonom med inriktning organisation och ledarskap. Anders har arbetat inom skola, förskola, socialtjänst och hälso- och sjukvård som handledare och organisationskonsult i drygt 25 år. Han har genomfört flera utvecklingsarbeten inom skola och förskola som omfattat såväl medarbetar som chefs- och ledarutveckling via handledning, utbildning, arbetsseminarier och organisationsanalys.

Kostnad
18 900 kr/termin (exkl. moms). Utbildningen pågår under två terminer.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Anmälan är bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.Kategori: handledning, förskola, skola, vidareutbildning, kompetensutveckling, påbyggnadsutbildning


Senast uppdaterad: 2021-06-17.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 15
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2021-08-24
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: Platser kvar

Irma Elwin

Anders Karlsson

Information om kursinnehåll

Studierektor
Monica Rönning Frick
08-555 051 17
monica.ronning-frick@esh.se

Kursansvarig
Irma Elwin
073-433 30 77
irma.elwin@outlook.com

Kursansvarig
Anders Karlsson
070-536 10 14
anders.karlsson@igo-r.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19 
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade