Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Metodkurs i klinisk sexologiKursdeltagare som har en akademisk utbildning om minst 180 högskolepoäng kan efter att ha genomgått denna kurs ansöka om att bli diplomerad sexualupplysare hos Svensk Förening för Sexologi.

Inledning
Kursen ger fördjupad kunskap om olika sexuella problem hos individer och i parrelationer. Den tar bland annat upp sexualfysiologi, sexuella avvikelser såsom tvångsmässig sexualitet, övergreppsproblematik, d v s följdverkningar för offer och drivkrafter bakom brotten. Kursen syftar till att fördjupa såväl kliniska som terapeutiska kunskaper i sexologi ur ett psykodynamiskt perspektiv.

Målgrupp
Läkare, socionomer, familjerådgivare, kuratorer, barnmorskor, psykologer eller motsvarande.

Förkunskapsnivå
Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare poängsystem) inom socialt arbete, hälsa, vård, omsorg eller motsvarande, samt att deltagaren är praktiskt yrkesverksam inom klinisk verksamhet.

Kursinnehåll
Kursinnehållet består i att ge deltagarna grundläggande teoretiska kunskaper i klinisk sexologi samt att initiera och utveckla metoder för att möta och arbeta med sexuella frågor och problem. Kursen har sin utgångspunkt i det kliniska arbetet. Det analytiska psykoterapeutiska arbetet ligger som grund, men då det sexologiska fältet är komplext innefattar och avspeglar kursen även andra synsätt som t ex medicinska och kulturella perspektiv.

Kursen kommer bl. a att belysa hur man möter sexuella frågor och problem, sexualfysiologi, mäns och kvinnors sexualitet, den psykosexuella utvecklingen, metodfrågor, sexuella problem i parrelationen, sexuell beroendeproblematik, sexuell övergreppsproblematik: drivkrafter bakom brotten och följdverkningar för offren. Dessa kunskaper ska i hög grad passa in i landstingets eller kommunens befintliga verksamheter och arbetsgrupper samt i privatpraktiserande verksamheter där man möter sexuella frågor och problem.

Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren:
- besitta grundläggande teoretiska kunskaper i klinisk sexologi
- kunna överföra teoretiska tankar till praktiskt kliniskt arbete
- ha en förståelse för vad olika sexuella symtom kan innebära och uttrycka
- erhållit användbara verktyg i form av modeller och metoder för att möta sexuella frågor och problem
- utvecklats i sitt kliniska arbete genom diskussioner och falldragningar samt genom ett holistiskt synsätt.

Undervisningsformer
Utbildningen omfattar två terminer, 15 heldagar. Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier och diskussioner. Seminarierna syftar både till litteraturbearbetning och till erfarenhetsutbyte samt till reflektioner runt fallbeskrivningar. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter från sin kliniska verksamhet.

Examinationsformer
Examination sker både muntligt och skriftligt, individuellt och i grupp. Kursen innehåller ett individuellt arbete med en skriftlig fördjupningsuppgift, där essäform för skrivande introduceras och tillämpas. Arbetet med den skriftliga fördjupningsuppgiften pågår under hela kursen, och slutförs under vårterminen. För att bli godkänd på kursen krävs dessutom obligatorisk närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier samt godkända grupparbeten. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kurstillfällen
Kursen ges vid 15 kursträffar under två terminer.

Nästa kursstart planeras til hösten 2022.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30 på Södermalm i Stockholm. 
För karta se längst ner på sidan.

Kursansvarig
Suzanna Boman, socionom, leg psykoterapeut.

Bland kursens föreläsare märks:
Stefan Arver, docent, överläkare, enhetschef Andrologiskt Centrum, Karolinska Sjukhuset
Bertil Berg, leg psykoterapeut
Charlotta Björklind, psykolog
Inger Björklund, leg psykoterapeut,
Axel Brattberg, med lic, leg läk, specialist i neurologi, rehab medicin, Akademiska Sjukhuset Uppsala
Cecilia Dhejne, psykiater, överläkare, Enheten för könsidentitetsutredningar
Daniel Frydman, psykiater, psykoanalytiker
Ulf Hammare, socionom, fil. dr. i socialt arbete, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Bo Johansson, fil lic, religionshistoriker
Jakob Staberg, fil. dr. litteraturvetenskap, Södertörns högskola

Kostnad 
Kursen som startade ht 2021 kostade 16 950 kr/termin (exkl. moms). Utbildningen pågår under två terminer. Eventuellt kommer avgiften att justeras inför nästa kursstart.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan öppnar under våren 2022.

Kategori: klinisk sexologi, vidareutbildning, kompetensutbildning, påbyggnadsutbildning, barnmorska, läkare, psykolog, socionom, sjuksköterska


Senast uppdaterad: .

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 15
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Tvärvetenskapligt
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Hösten 2022
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Våren 2022
Sista ansökningsdag: Våren 2022

Suzanna Boman

Information om kursinnehåll

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@esh.se

Kursledare
Suzanna Boman
073-338 82 25
suzanna.boman@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade