Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Handledarutbildning i psykosocialt arbete


Många organisationer och verksamheter – såväl privata företag, ideella organisationer som offentliga förvaltningar kännetecknas idag av snabba förändringar och ökad organisatorisk komplexitet. Det ställs samtidigt höga krav på medarbetarnas engagemang, kompetens, förmåga och flexibilitet. Inom yrkesområden som vård, skola, social omsorg är dessa förväntningar särskilt höga då den egna kraften och professionaliteten att ge av sig själv i mötet med andra människor är grunden i uppdraget.

De senaste årens ökade krav på effektivitet har medfört att tid för reflektion, eftertanke och lärande minskat och i vissa fall helt försvunnit. Samtidigt har värdet och behovet av regelbunden tid för verksamhets- och professionsanknuten reflektion, lärande och dialog blivit alltmer uppmärksammat i forskning. Att i arbetet ge medarbetare och ledare utrymme för reflektion och lärande bidrar till integrering och utveckling av kunskap och kompetens och är ett viktigt komplement till annan utbildning och kunskapsinhämtning. Professionell grupphandledning ger stora möjligheter att tydliggöra sammanhang, utveckla och stärka professionell kompetens för den enskilda individen, arbetsgruppen och organisationen som helhet.

För att handledning ska kunna använda sin potential till utveckling av både enskilda medarbetare, grupp och verksamhet ställs höga krav på kompetens hos handledare. Grupphandledning kan bli ett mycket viktigt forum för utveckling på alla dessa nivåer genom att tydliggöra roller, mål och sammanhang samt träna både enskilda och grupp att använda sin egen person till att ta funktionell roll i de yrkessammanhang man ingår i. Detta kräver träning och utveckling av handledarskapet.

Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten erbjuder vi nu en handledarutbildning med Cathrin Kindel och Johan Wisén som kursledare för utbildningens olika moment.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som är verksam med eller planerar att arbeta med professionell grupphandledning utifrån en helhetssyn på individ, grupp, organisation, utveckling och lärande.

Förkunskapsnivå
Regeln om grundläggande behörighet för högskolestudier gäller inte för uppdragsutbildning. Behörighet att delta i uppdragsutbildning bestäms av uppdragsgivaren eller arbetsgivaren. Däremot gäller samma krav för studier och examination som på vanlig universitetsutbildning och deltagarna får akademiska poäng efter att kursen har avslutats med godkänt resultat.
Lämplig förkunskapsnivå är akademisk grundexamen om minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare poängsystem) inom pedagogik, hälsa, vård, omsorg och socialt arbete eller motsvarande. Deltagare bör även ha minst fem års yrkeserfarenhet efter avlagd yrkesexamen och vara yrkesverksam med egna handledningsuppdrag under utbildningstiden samt ha egen erfarenhet av att ha deltagit i grupphandledning.

Kursinnehåll
Utbildningen är upplagd så att deltagarna ges möjlighet att integrera kunskapen med egen kompetens och erfarenhet. Utbildningen utgår från ett tvärvetenskapligt helhetsperspektiv där modeller, teorier och arbetssätt för grupphandledning presenteras och prövas. Teorier om handledning, grupputveckling, organisatoriskt perspektiv, samhällsutveckling, kunskapssyn, etik, kommunikation, vuxenpedagogik och lärande är delar av kursinnehållet. Utbildningen omfattar två moment.

Utbildningen omfattar fem terminer fördelade på två moment. Det första moment syftar till att ge kursdeltagarna kunskaper om metoder och tekniker i professionell grupphandledning samt kompetens att bedriva handledning inom olika typer av organisationer och verksamheter. Utbildningen innehåller teoretiska moment, litteraturstudier, arbete med att leda egen handledningsgrupp samt handledning på egen handledning. I detta moment (3 terminer) krävs att kursdeltagaren har tillgång till egen grupp att handleda.

Utbildningen andra moment (2 terminer) syftar till att fördjupa handledarskapet vad gäller förmåga att arbeta med grupputveckling, deltagares funktionella rolltagning och handledning kopplad till mål och verksamhetsstöd. Kursdagarna innehåller kortare teoripass i kombination med metodträning. Metodträning genomförs i mindre grupper under kursdagarna. Vi arbetar i reflekterande team och använder delvis filmanalys som en del i det egna lärandet och utvecklingen.

Undervisningsformer och tid
Moment I

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och handledning på handledning. Seminarierna syftar till att fördjupa och fylla på kring teorier och arbetssätt, som är väsentliga för handledningsarbetet. Detta första moment omfattar 14 heldagar/teoridagar och sträcker sig över tre terminer efter kursstarten i maj/juni, 2021. Utöver teoridagarna innehåller kursen handledning på handledning/utbildningshandledning. Denna ges av extern handledare i mindre grupper både mellan kurstillfällena och i anslutning till dessa, sammanlagt 60 timmar vid ca 20 handledningstillfällen. Obs! att i detta moment (3 terminer) krävs tillgång till egen grupp att handleda.

Moment II
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, metodövningar. Kursen är systemiskt upplagd med moment för reflektion och lärande invävda i kursdagarna så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter. Momentet omfattar 12 heldagar och är förlagd under 2 terminer med start vårterminen 2023.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga moment och godkända examinationer.

Kursdagar
Nästa kursstart planeras till ma/juni 2022.

Kursdagar för utbildningen är måndagar och tisdagar.
Kursdagarna under moment I innehåller både teori/föreläsning, litteraturseminarier och handledning i mindre grupper mellan kl. 09.00-ca 19.00

Handledning på handledning/utbildningshandledning med extern handledare pågår under moment I och startar i samband med de första kursdagarna. Tiderna för utbildningshandledning emellan kursdagarna presenteras i samband med kursstart.

Observera! att handledningen är förlagd till Stockholm, pågår både i anslutning till och emellan kurstillfällena, under utbildningens första moment (2022-2023) och innebär resor för kursdeltagare.

Under utbildningens andra moment genomförs ingen utbildningshandledning utanför kursdagarna. Moment II startar i januari, 2024, pågår under två terminer och innehåller 12 kursdagar mellan kl. 09.00-16.00. Kursdagar meddelas under det första momentet i termin 1.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Ersta, på Södermalm i Stockholm. För karta se längre ner på sidan.

Kursledare
Kursledare för moment I är Cathrin Kindel. Cathrin är socionom, familjeterapeut och handledare. Cathrin har en gedigen erfarenhet av socialt arbete och handledning för yrkesverksamma. Hon har under många år varit kursansvarig för ett flertal olika utbildningsmoment inom socionomutbildning samt inom olika uppdragsutbildningar.

Kursledare för moment II är Johan Wisén. Johan är utbildad socionom, familjeterapeut och handledare. Han har arbetat 20 år som handledare och 10 år med grupputveckling av bl.a. ledningsgrupper. Johan är fortbildad i SCT - Systemic Centered Training (www.sctri.com). Han är engagerad i att utveckla handledning med fördjupat fokus på grupputveckling och på handledning som verksamhetsstöd.

Kostnad
Förra gången kursen gavs kostade den 20 200 kr/termin (exkl. moms). Eventuellt kommer avgiften att justeras inför nästa kursstart.
Obs! Utbildningen pågår under 5 terminer. Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning www.esh.se/avtalsvillkor.

Information
Information kring utbildningen ges av:
Studierektor Susanne Björk, 08 555 051 04, susanne.bjork@esh.se

Kursledare:
Cathrin Kindel, 073-645 95 20, cathrin.kindel@esh.se
Johan Wisén, 08-449 90 20, 070-336 88 90, info@johanwisen.se

För information kring anmälan och administration: 08-555 051 19, uppdrag@esh.se

Anmälan
Anmälan öppnar under hösten 2021.
Senast uppdaterad: 2021-05-06.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 45
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Maj/Juni 2022
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Hösten 2021
Sista ansökningsdag: Våren 2022

Cathrin Kindel, kursledare

Johan Wisén, kursledare

Information om kursinnehåll

Studierektor
Susanne Björk
08-555 051 04
susanne.bjork@esh.se

Kursansvarig
Cathrin Kindel
073-645 95 20
cathrin.kindel@esh.se

Kursansvarig
Johan Wisén
070-336 88 90
info@johanwisen.se 

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19 
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade