Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Handledarutbildning i psykosocialt arbete - Stockholm

Många organisationer och verksamheter – såväl privata företag, ideella organisationer som offentliga förvaltningar kännetecknas idag av snabba förändringar och ökad organisatorisk komplexitet. Det ställs samtidigt höga krav på medarbetarnas engagemang, kompetens, förmåga och flexibilitet. Inom yrkesområden som vård, skola, social omsorg är dessa förväntningar särskilt höga då den egna kraften och professionaliteten att ge av sig själv i mötet med andra människor är grunden i uppdraget.

De senaste årens ökade krav på effektivitet har medfört att tid för reflektion, eftertanke och lärande minskat och i vissa fall helt försvunnit. Samtidigt har värdet och behovet av regelbunden tid för verksamhets- och professionsanknuten reflektion, lärande och dialog blivit alltmer uppmärksammat i forskning. Att i arbetet ge medarbetare och ledare utrymme för reflektion och lärande bidrar till integrering och utveckling av kunskap och kompetens och är ett viktigt komplement till annan utbildning och kunskapsinhämtning. Professionell grupphandledning ger stora möjligheter att tydliggöra sammanhang, utveckla och stärka professionell kompetens för den enskilda individen, arbetsgruppen och organisationen som helhet.

För att handledning ska kunna använda sin potential till utveckling av både enskilda medarbetare, grupp och verksamhet ställs höga krav på kompetens hos handledare. Grupphandledning kan bli ett mycket viktigt forum för utveckling på alla dessa nivåer genom att tydliggöra roller, mål och sammanhang samt träna både enskilda och grupp att använda sin egen person till att ta funktionell roll i de yrkessammanhang man ingår i. Detta kräver träning och utveckling av handledarskapet.

Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten har tidigare genomfört denna utbildning i två separata kursomgångar om 30 högskolepoäng respektive 15 högskolepoäng. Utifrån kursdeltagares önskemål om en sammanhållen handledarutbildning om 45 högskolepoäng erbjuder vi nu en sådan längre handledarutbildning med Anna Gilbe och Johan Wisén som kursledare för utbildningens olika moment.

Senast uppdaterad: 2018-12-20.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 45
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Våren 2020
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Hösten 2019
Sista ansökningsdag: Hösten 2019

Kontakt

Studierektor
Susanne Björk
Telefon: 08:555 051 04
E-post: susanne.bjork(at)esh.se

Kursansvarig
Anna Gilbe
Telefon: 08-660 68 88
E-post: insikt@gilbe.se

Johan Wisén
Telefon: 08-449 90 20
E-post: info@johanwisen.se 

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade