Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Socialrätt för arbetsledare

- rättsäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Webbaserad kurs/3 fysiska tillfällen

Inledning
Att vara arbetsledare inom äldreomsorg, individ och familjeomsorgen och i omsorgen om personer med funktions¬nedsättning är både utmanande och kravfyllt. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skall personer som förestår verksamheten ha adekvat högskoleutbildning och tillräcklig kunskap för att bl a ansvara för att verksamheten kännetecknas av god etik och ett respektfullt bemötande, att verksamheten utvecklas i takt med ny lagstiftning samt att beprövade metoder och erfarenheter används bl a för att skapa förutsättningar för uppföljning och utvärdering av arbetet.

Vare sig verksamheten bedrivs i offentlig regi inom den kommunala socialtjänsten, i vård- och omsorgsföretag eller inom frivilligorganisationer ställs kompetenskrav på den personal som förestår verksamheten. Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten, erbjuder  en utbildning som ger dig stöd i din roll som arbetsledare och fördjupar frågor kring socialrätten och den övriga lagstiftning som styr verksamheten, den juridiska processen från ansökan och beslut till genomförande.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till arbetsledare, som i kommunal socialtjänst, i vårdföretag eller i frivilligorganisationer, leder det dagliga arbetet i utförande social omsorg (t.ex. föreståndare, enhetschefer, biträdande enhetschefer, gruppledare).

Förkunskapsnivå
Utbildningen riktar sig till personer med allmän behörighet för högskolestudier. Formella regler om grundläggande behörighet för högskolestudier gäller dock inte för uppdragsutbildning. Behörighet att delta i uppdragsutbildning bestäms av uppdragsgivaren eller arbetsgivaren. Däremot gäller samma krav för studier och examination som på vanlig universitetsutbildning och efter att ha godkänts på kursen får deltagarna akademiska poäng. Det är önskvärt att deltagaren är yrkesverksam som arbetsledare under utbildningstiden.

Kursinnehåll
Kursens övergripande mål är att ge kunskap om socialrätten och annan lagstiftning, rättspraxis och dess tillämpning i uppdraget som chef/arbetsledare i det dagliga arbetet inom äldreomsorg, individ och familjeomsorg och personer med funktionsnedsättning. Den huvudsakliga lagstiftningen är socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), men även annan relevant lagstiftning berörs. Kursen behandlar frågor om rättsäkerhet i beslut och beviljade insatser, planering och genomförande av beslut, dokumentationskrav, samband mellan rättssäkerhet och kvalitet, ansvar och befogenheter i ledarskapet, socialt synsätt, värdegrunder, etik och bemötande.

Undervisningsformer – webbaserad kurs
Kursen är en webbaserad kurs som delvis bedrivs på distans. Kursen innehåller tre lärarledda fysiska sammankomster och fem kurstillfällen via internetbaserad plattform. Den internet-baserade delen innehåller självstudier av litteratur utifrån arbetsuppgifter som publiceras på plattformen. De olika momenten i kursen läggs ut vid förutbestämda tidpunkter och skall enligt uppgjort schema lösas och återsändas på bestämda tider.
 
Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier samt godkänd individuell examinationsuppgift. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd

Kursdagar
Kursen startar med en sammankomst i Stockholm den 3 september 2019. Övriga kursdagar med fysiska sammankomster är 8 oktober och 17 december, 2019.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Sköndal. Herbert Widmans väg 12 i Sköndal. För karta se längst ner på sidan.

Kursansvarig
Lupita Svensson, fil dr i socialt arbete med inriktning juridik. Lupita Svensson disputerade 2006 vid Stockholms universitet och har varit verksam som lärare och forskare vid Stockholms universitet, Lunds universitet, Ersta Sköndal Bräcke högskola och Malmö högskola. Lupita Svensson har även varit enhetschef för socialt arbete vid Malmö högskola och teamledare inom socialtjänsten.

Kostnad
17 100 kr (exkl. moms). Litteraturkostnader tillkommer.
Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" ovan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”. Om du är angelägen att komma med på utbildningen bör du därför anmäla dig så snart som möjligt.

Anmälan är bindande för arbetsgivare efter sista anmälningsdag under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen. Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås.

Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum. Anmälan behandlas efter inkommet datum.

Litteraturlista
Kurslitteratur är preliminär och kan revideras inför kursstart.

Baier, M., Svensson, M. (2018) Om normer. Lund: Studentlitteratur
Lundgren, L. & Sunesson, P-A. (2019). Nya sociallagarna med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2019. Stockholm: Nordstedts Juridik
SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.
SOSFS 2014:6 (S) Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som rör barn och unga.
SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Svensson, L. (2016) Rättsfallsanalys för icke-jurister. Analys, metod och beslut. Stockholm: Wolters Kluwer

Artiklar, aktuell lagtext, författningar tillkommer.

Referenslitteratur
Holstad, S. (2017). Sekretess i allmän verksamhet: en introduktion till de grundläggande reglerna. Stockholm: Norstedts juridik.
Socialstyrelsen (2014). Barn och unga. Utreda, planera och följa upp öppenvårdsinsatser enligt socialtjänstlagen
Socialstyrelsen (2006). Påverkar chefens personalansvar kvaliteten i vården och omsorgen?
Underlag från experter. Stockholm: Socialstyrelsen


Kategori: socialrätt, arbetsledare, social omsorg, vidareutbildning, kompetensutbildning, påbyggnadsutbildning

Text

Senast uppdaterad: 2019-06-10.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2019-09-03
Ort: Campus Sköndal (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågående
Sista ansökningsdag: Platser kvar

Lupita Svensson

Information om kursinnehåll

Studierektor
Susanne Björk
08-555 051 04
susanne.bjork[a]esh.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag[a]esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade