Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Högskoleutbildning i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade


Inledning

Sedan 2011 krävs tillstånd för bolag, stiftelser och andra privata aktörer som driver enskild verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). För att erhålla tillstånd krävs bland annat adekvat utbildning. Arbetet inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning ställer stora krav på de yrkesverksamma. Inom området finns en bred målgrupp med många och varierande behov vilket kräver ingående teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och ett reflekterat etiskt förhållningssätt hos personalen. Ett helt centralt kunskapsområde inom verksamhetsfältet är den lagstiftning som ligger till grund för och styr arbetet.

Ersta Sköndal Bräcke högskola ger en utbildning i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som skapar meriterande kunskap inför tillståndsprövning, samtidigt som den erbjuder aktuell kunskap för redan yrkesverksamma.

Med utgångspunkt i lagstiftningen syftar högskoleutbildningen till att ge kursdeltagarna kunskap om funktionsnedsattas rättigheter, lagens intentioner och praktiska tillämpning. Under utbildningen arbetar kursdeltagarna kontinuerligt med lagen, analyserar dess avsikter och kopplar lagstiftningen mot en praktisk verksamhet. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att i yrkesutövningen känna till och använda sig av relevanta rättskällor samt att uppmärksamma vikten av kvalitetssäkring och dokumentation.

Parallellt med LSS-lagstiftningen betonas även ansvarsgränser till och mellan andra lagstiftningsområden och där speciellt sekretess-lagstiftning och förvaltningsrätt. Högskoleutbildningen tar även upp personkrets¬bedömningar och olika förekommande funktionsnedsättningar, dess orsaker och konsekvenser. Här fokuseras även teman som samtalsmetodik, lågaffektivt bemötande och Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK).

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma inom privat, ideell och offentlig sektor som vill fördjupa sin kunskap om LSS, och därmed skapa kvalifikationer inför bland annat tillståndsprövning.

Förkunskapsnivå
Utbildningen ges som uppdragsutbildning vilket innebär att allmän högskolebehörighet inte krävs för att bli antagen. Uppdragsutbildningar har dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha en sådan högskolebehörighet för att tillgodogöra sig utbildningen. Ett krav är emellertid att utbildningen bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. 

Kursinnehåll
Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs ha fått fördjupade kunskaper om:
- Funktionsnedsattas rättigheter enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
- förvaltningsrätt,
- sekretesslagstiftning,
- anmälningsplikt,
- kvalitetssäkring och dokumentation,
- olika förekommande funktionshinder,
- samtalsmetodik och ett lågaffektivt bemötande,
- Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK)

Undervisningsformer
Utbildningen omfattar åtta heldagar och sker i föreläsningsform och genom grupparbete. Tillfällen ges också till gruppdiskussioner för att öka förståelsen och samtidigt ge ökade möjligheter att hitta vägar att praktisera de olika teoretiska kunskaperna inom yrket.

Examinationsformer
Examinationen grundar sig på kursens lärandemål. För att bli godkänd på kursen krävs obligatorisk närvaro samt godkänd individuell skriftlig hemtentamen. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Icke godkänd.

Kursdatum
Kursen har 7 kurstillfällen under en termin.

Nästa kursstart planeras till våren 2022.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Sköndal,
Herbert Widmans väg 12, Sköndal. För karta se längst ner på sidan.

Om riktlinjer till följd av pandemin medför krav på distansundervisning kommer all undervisning att genomföras digitalt på distans.

Kursansvarig
Therese Ström, jur. kand., advokat, socialpedagog.

Kostnad 
Kursen som startar ht 2021 kostar 18 100 kr (exkl. moms). Eventuellt kommer avgiften att justeras inför nästa kursstart.

Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan öppnar under hösten 2021.


Kategori: högskoleutbildning, tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt LSS, Ersta Sköndal Bräcke högskola, vidareutbildning, kompetensutbildning, påbyggnadsutbildningText

Senast uppdaterad: 2021-06-28.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Våren 2022
Ort: Campus Sköndal (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Hösten 2021
Sista ansökningsdag: Hösten 2021

Therese Ström

Information om kursinnehåll

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@esh.se

Kursansvarig
Therese Ström
08-400 257 91
therese.strom@advokatstrom.com

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade