Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Specialistsjuksköterskeprogram inriktning palliativ vård, 60 hp

(Samordnat av Ersta Sköndal Bräcke högskola och Sophiahemmet högskola)

För att säkra hög kvalitet, med forskningsanknytning och klinisk relevans som svarar an mot samhällets framtida behov, har Ersta Sköndal Bräcke högskola och Sophiahemmet högskola utvecklat ett gemensamt specialistsjuksköterskeprogram med inriktning palliativ vård. Utbildningen, som startar hösten 2019, ges i samverkan vid båda lärosätena, och är i huvudsak nätbaserad.

Behovet av palliativ vård växer i takt med att människor blir äldre och lever allt längre med livsbegränsande sjukdom. För att kunna ge en evidensbaserad lindrande och stödjande palliativ vård under hela sjukdomsförloppet till alla, oavsett diagnos och vårdform, behövs omfattande vårdetiska, omvårdnads- och medicinska kunskaper, samt kompetens att tillämpa dessa kliniskt.

I specialistsjuksköterskans kompetens ingår också kunskap i att leda och utveckla palliativ vård utifrån tillgänglig evidens, interprofessionellt teamarbete och god kommunikationsförmåga. Som student i specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård, blir du antagen till båda lärosätena och undervisningen bedrivs gemensamt av våra lärare vid båda lärosätena. Efter avslutad examen får också du ett examensbevis undertecknat av båda lärosätena.

Pedagogik och undervisningsformer
Programmet bedrivs på halvfart och utbildningens nät-baserade utformning ger god möjlighet att kombinera studierna med arbete. Lärandet är målstyrt där målen preciserar vad du som student förväntas kunna efter genomförd utbildning. Innehåll och lärandeaktiviteter planeras utifrån dessa mål. Den pedagogiska grundhållningen utgår från ett studentaktiverande synsätt.
Det innebär att du som student är huvudperson och tar ett eget ansvar för ditt lärande och för att utveckla fördjupad kunskap genom att arbeta individuellt och i grupp utifrån aktuella problemställningar, realistiska vårdsituationer samt aktuell litteratur.

Den nätbaserade undervisningen genomför du i dialog med andra studenter och lärare och med vissa obligatoriska campusmoment
(2-3 dagar/kurs). Verksamhetsintegrerat lärande, inklusive verksamhetsförlagd utbildning, samt lärandeaktiviteter innefattande studieuppgifter, seminarier, samt föreläsningar och examinationer ingår.

Progression och professionell utveckling
De olika kursernas placering under de två åren innebär en successiv fördjupning och progression inom området och samtliga kurser inom programmet har en tydlig forskningsanknytning. Examensordningens krav på minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet för magisterexamen uppfylls.

Information om utbildningen

Kurser i programmet

Utbildningsprogrammet omfattar 60 högskolepoäng och följande kurser ingår i programmet:

  • Den palliativa vårdens etik och värdegrund 7,5hp
  • Teorier, begrepp och förhållningssätt för att möta patienter och närståendes resurser och behov vid palliativ vård 7,5hp
  • Att möta komplexa palliativa vårdbehov, teamarbete, kommunikation och ledarskap 15hp
  • Vetenskaplig teori och vetenskaplig metod 7,5hp
  • Självständigt arbete 15hp
  • Leda och utveckla palliativ vård 7,5hp

programstart

Programstart 2 september 2019. Campusförlagda introduktionsdagar på Stigbergsgatan 5-6 september.

Antagning

Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot palliativ vård har antagning till höstterminen. Ansökan sker under vårterminen. 

Behörighet

För antagning till specialistsjuksköterskeprogrammet i palliativ vård krävs grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på avancerad nivå. Ersta Sköndal Bräcke högskola och Sophiahemmet Högskola tillämpar föreskrifter om grundläggande behörighet som framgår av 7 kap., 28-30 §§ samt föreskrifter om särskild behörighet som framgår av 7 kap. 31 § i högskoleförordningen (1993:100).

Den sökande ska således uppfylla följande krav:

  • av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska
  • sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive självständigt arbete, 15 hp, kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap eller motsvarande
  • minst 6 månaders yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska

Särskild behörighet för antagning till kurser inom programmet framgår av respektive kursplan.

Senast uppdaterad: 2019-09-11.

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 60
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap/omvårdnadsvetenskap
Studietakt: 50%
Utbildningsstart: HT19
Ort: Stockholm
Språk: Svenska (viss litteratur och kurs på engelska)
Första ansökningsdag: 15 februari 2019
Sista ansökningsdag: 15 mars 2019

Ansökan och antagning

Ansök senast 15 mars via Antagning.se. Där finns också information om förkunskaper och grundläggande behörighet.

Mer information:
Mona Söderlund, studierektor
Tel: 08-555 050 54

Anna Henriksson, studiehandläggare
Tel: 076-636 50 32

Specialistsjuksköterske-
programmet i palliativ vård anordnas i samarbete med

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade