Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Psykoterapeutprogram, inriktning Systemisk och relationell familjeterapi

I många arbetssammanhang, inom landsting, kommun och privat verksamhet, krävs ett självständigt psykoterapeutiskt arbete med metoder och förhållningssätt i behandlingsprocesser som löper i olika former för samtal. Som behandlare behöver man ett integrativt, systemiskt tänkande som överbryggar och hanterar individ, familj och nätverk.

Utbildningens övergripande mål är att ge kursdeltagaren färdighet att bedriva självständigt psykoterapeutiskt arbete i olika system, från individ till nätverk.

Utbildningen omfattar följande kurser:

 • systemteori och metod
 • språksystemisk och fenomenologisk teori och metod
 • narrativ teori och metod
 • utvecklingspsykologi med koppling till psykoterapeutisk hållning
 • anknytningsteori och metod
 • relationell teori och metod
 • affektteori och metod
 • kognitiv teori och metod
 • genusteori och metod
 • hållning, metod och teknik kopplat till olika former för samtal med individ, par, familj och system
 • hållning, metod och teknik vid samtal med barn och tonåringar i, och i anslutning till familjesamtal.
 • evidensbaserade metoder i den systemiska traditionen
 • systemisk familjeterapi vid olika psykiatriska tillstånd

Under utbildningen kommer ovan nämnda innehåll att varvas så att processen varje år utforskar och fördjupar metateorier, teorier, förhållningsssätt och metoder. Det innebär att dessa områden finns med varje år, men med nytt innehåll.

Eftersom utbildningen är grundad i ett relations- och systemteoretiskt perspektiv, läggs stor vikt vid att pedagogiken utformas i samklang med denna teorigrund. Det innebär att lärarteamets intention är att undervisa relationellt, använda sig av samarbetet inom teamet och samverkan med kursdeltagarna.

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och övningar i olika gruppkonstellationer och kommer att vara förlagd till en heldag per vecka med handledning varannan eftermiddag.
Handledningen sker i grupper om fyra. Arbetet sker genom direkthandledning i olika former samt genom handledning på inspelat material. De som antas till utbildningen bör ha möjlighet att ha familjeärenden via arbetsplatsen eller egen praktik.

Grundläggande behörighet

Den sökande ska uppfylla någon av följande krav:

 • Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser)
 • Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri
 • Socionomexamen + Grundläggande psykoterapiutbildning motsvarande minst 45 hp.
 • Annan motsvarande examen om minst 180 hp enligt utbildningsanordnarens bedömning + Grundläggande psykoterapiutbildning motsvarande minst 45 hp.

Särskild behörighet

Den sökande ska uppfylla följande krav på särskild behörighet:

 • Sökande ska ha genomgått minst 50 timmar individualpsykoterapi eller 120 timmar psykodynamiskt inriktad gruppterapi hos legitimerad psykoterapeut/psykoanalytiker.
 • Sökande ska ha arbetat inom ett människovårdande/behandlande yrke under minst ett år

Vid antagningen prioriteras

Efter genomförd Grundläggande psykoterapiutbildning är det meritgivande om man har haft psykoterapeutiska arbetsuppgifter med handledning av legitimerad psykoterapeut
(helst med handledarkompetens). I övrigt är följande faktorer meriterande:

 • yrkeserfarenhet
 • relevanta utbildningar utöver behörighetskraven
 • erfarenhet av handledning utöver behörighetskraven
 • egen psykoterapi utöver behörighetskraven
 • personlig lämplighet såsom den bedöms av två oberoende intervjuare

Egenterapi under utbildning 

Egen individuell psykoterapi med psykodynamisk inriktning om minst 75 timmar hos legitimerad psykoterapeut/psykoanalytiker ska ha påbörjats senast i samband med att det egna psykoterapeutiska arbetet under handledning börjar. Egenterapin skall genomföras kontinuerligt minst en gång i veckan utan avbrott för annat än sedvanliga lov och semesteruppehåll. Tidigare genomgången sammanhängande psykoterapi (en gång/vecka) får ej vara av äldre datum än 5 år vid utbildningens början. De 75 timmarna egenterapi ska inkludera 30 timmar familjerekonstruktion i grupp.

Studieort och utbildningsdag

Stockholm: Tisdagar

Senast uppdaterad: 2018-09-12.

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 90
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Psykoterapi
Studietakt: 50%
Utbildningsstart: VT19
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: 18-01-01
Sista ansökningsdag: 18-10-31

Ansökan och antagningsförfarande

Ansökningsblankett finns att hämta på vår hemsida (se ovan).
Var vänlig skicka den till:
Ersta Sköndal Bräcke högskola
S:t Lukas utbildningsinstitut
Box 11189
100 61 Stockholm

De mest meriterade kallas till en längre intervju med två intervjuare.
Kostnad: 1600 kr.
Vid antagning eftersträvas en bred sammansättning så att erfarenheter från olika människovårdande områden finns företrädda inom gruppens ram.

Terminsavgift

Terminsavgift: 35.000 kr (6 x 35.000 kr). Detta inkluderar seminarier och handledning. Med reservation för kostnadshöjningar.

Kontakt:
Jan Sandström, handläggare
Pia Litzell Berg, kursansvarig

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade