Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Sjuksköterskeprogrammet - 180 hp

Sjuksköterskans arbetsfält är mångfacetterat med många olika specialiteter och inom olika samhällsfunktioner. Som sjuksköterska har du ansvaret för patientens omvårdnad, som kan vara på både sjukhus, primärvård och i människors hemmiljö.

Om utbildningen

Sjuksköterskeprogrammet omfattar tre års heltidsstudier och leder fram till sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i vårdvetenskap. Utbildningens innehåll är anpassat till dagens och morgondagens arbete som sjuksköterska, både nationellt och internationellt. Detta innebär att sjuksköterskan, utifrån patientens behov, ska leda, medverka och utveckla hälso- och sjukvården.

Den yrkesinriktade delen av utbildningen innefattar praktik, där du får utveckla dina färdigheter som sjuksköterska, inom olika verksamheter i hälso- och sjukvård samt inom omsorg. Denna del utgör nästan hälften av utbildningen. Den akademiska delen innebär att utbildningen är byggd på vetenskaplig grund, och ska utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt, det vill säga ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt.

Sjuksköterskeprogrammet tar sin utgångspunkt i problembaserat lärande (PBL), en pedagogisk grundsyn där studenten ansvarar för sitt eget lärande. PBL syftar till att ge professionell kompetens och färdighetsträning inför det kommande yrkeslivet som sjuksköterska. En bärande pedagogisk idé med PBL är arbetet i basgrupper, där verklighetsanknutna problem bearbetas i grupp och du som student tränas i att använda ett undersökande och kritiskt förhållningssätt. Utöver basgrupper stöds lärprocessen bland annat genom föreläsningar, seminarier, färdighetsträning, verksamhetsförlagd utbildning och handledning.

Vetenskapsområden

Huvudområdet vårdvetenskap omfattar 90 högskolepoäng. Inom ramen för detta ämne skriver studenten en uppsats om 15 högskolepoäng.

Ytterligare områden är:

  • medicinsk vetenskap
  • samhälls- och beteendevetenskap
  • vårdetik med livsåskådningsvetenskap

De fyra vetenskapsområdena ingår integrerat i den verksamhetsförlagda utbildningen.
För att möjliggöra professionell utveckling ingår teoribaserad samtalsträning i utbildningen.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Under utbildningen förekommer Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under minst fem veckor vid sex olika tillfällen. Läs mer om VFU här.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet enligt följande

Områdesbehörighet 16:

  • lägst betyget godkänd eller 3 i Matematik B,
  • lägst betyget godkänd eller 3 i Samhällskunskap A samt
  • lägst betyget godkänd eller 3 i Naturkunskap B (alt. Fysik A, Kemi A, Biologi A)

eller Områdesbehörighet A14:

  • lägst betyget E i Matematik 2A/2B/2C,
  • lägst betyget E i Samhällskunskap 1B/1A1+1A2 samt
  • lägst betyget E i Naturkunskap 2 (alt. Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 1 och Biologi 1). Naturkunskap 2 kan också ersättas med motsvarande kurser i Omvårdnadsprogrammet.

Reell kompetens

Ansökan om reell kompetens görs via UHR:s antagningsservice. För mer information se UHR.


Senast uppdaterad: 2019-08-16.

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 180
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 100%
Utbildningsstart: HT19
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: 15 mars 2019
Sista ansökningsdag: 15 april 2019

Ansökan och antagning

Antagning sker via UHRs sajt Antagning.se. Där finns också information om förkunskaper och grundläggande behörighet. Anmälan öppnar en månad före sista anmälningsdag.

Viktiga datum

Sista ansökningsdag är den 15 april för höstterminen och den 15 oktober för vårterminen.
Se terminstiderna här.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade