Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Hand på anteckningsblock

Forskarutbildningskurser

Följande kurser är Exempel på Valbara iNom forskarutbildningen

H18: Palliativ vård - mångdimensionell smärta, 7,5 hp

Första ansökningsdag: 15 juni
Sista ansökningsdag: 15 september

Kursen genomförs på halvfart med fem campusförlagda dagar samt träffar via nätbaserat stöd.

De områden som behandlas i kursen är:

 • döden i samhället, jämlikhet och ojämlikhet
 • den mångdimensionella smärtan
 • hälsofrämjande palliativ vård
 • sorg, tröst och mening
 • patient, familj och närstående
 • kommunikation och samtal

Kursens områden förankras i teorier och vetenskapliga metoder inom palliativ vård. Kunskapen avser att ligga till grund för analys och syntes av forskningsresultat för utveckling av palliativ vård utifrån ett forskningsetiskt och samhälleligt perspektiv.

För mer information se kursplan och informationsblad.

Kursplan
Informationsblad

Ansökan skickas till
Anna Lögdberg, anna.logdberg@esh.se
AnsökningsblankettWord

VT19: Den levda kroppen i det vårdande sammanhanget - betydelsen av Merleau-Pontys filosofi för vårdvetenskap, 7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning Människan i välfärdssamhället vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

De områden som behandlas i kursen är:

 • kunskapssyn inom fenomenologi
 • Merleau-Pontys fenomenologi, i synnerhet kroppens fenomenologi

För mer information se kursplan och annons.

Kursstart: Våren 2019

Vid frågor kontakta:
Jennifer Bullington, professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola,
E-post: jennifer.bullington@esh.se
Elisabeth Lindberg, lektor vid Högskolan i Borås
E-post: elisabeth.lindberg@hb.se
Ulrica Hörberg, docent vid Linnéuniversitetet
E-post: ulrica.horberg@lnu.se

Kursplan

Annons

AnsökningsblankettWord

V18: Makt, social ojämlikhet och motstånd, 7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Syftet med kursen är att presentera ett urval av teorier som kan användas vid analys av centrala teman inom området social välfärd, såsom olika sätt att förstå och förklara maktrelationer, marginaliserings- och exkluderingsprocesser, social ojämlikhet, främlingskap och motstånd. Fyra teman står i fokus:

 • dominans och ojämlikhet,
 • avvikelse och kontroll,
 • främlingskap och exkludering och
 • mikrointeraktion, klient/patientskapande och funktionalitet

För mer information se kursplan.

Kursplan

V18: Medborgarskap och civilsamhälle, 7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Områden som behandlas i kursen är:

 • grundläggande medborgarskapsteoretiska perspektiv
 • relationen mellan civilsamhälle och medborgarskap från olika teoretiska perspektiv
  relationer mellan ideellt engagemang och medborgarskap med fokus på ”aktivt” medborgarskap

För mer information se kursplan.

Kursplan

V18: Organisationsteoretiska perspektiv och studier av det civila samhällets organisationer , 7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kursens huvudsakliga mål är att ge forskarstuderande fördjupad kunskap om och förståelse för vissa grundläggande teoretiska perspektiv gällande både organisationer generellt och det civila samhällets organisationer mer specifikt.

De områden som behandlas i kursen är:

 • vissa grundläggande teoretiska perspektiv i förhållande till olika typer av organisationer och kontexter
 • kollektivt handlande, makt och organisation
 • resursmobilisering och sociala rörelser
 • nyinstitutionell organisationsteori
 • feministisk organisering och non-profit-organisationer
 • användandet av organisationsteoretiska perspektiv i studier av det civila samhällets organisationer

För mer information se kursplan.

Kursplan

H17: Från välfärdsstat till välfärdssamhälle, 7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Sökande ska vara antagen som doktorand inom ett socialvetenskapligt ämne eller motsvarande.

De områden som behandlas i kursen är:

 • grundläggande teorier och forskningen om välfärdsstat och välfärdssamhälle i ett internationellt perspektiv
 • den svenska socialpolitiska modellens uppbyggnad kring socialförsäkringar, formella och informella relationer mellan olika samhällsintressen och grupper
 • olika perspektiv på det offentliga, marknaden, familjen och civilsamhället som sociala välfärdsaktörer
 • egenorganiseringens och anhörigskapets betydelse i välfärden
 • professions- respektive organisationsstyrning i välfärdens utförande
 • förändringar i statens roll och styrning gällande välfärdsarbete

För mer information se kursplan.

Kursplan


Vid frågor kontakta: Lars Svedberg 076-893 10 53, lars.svedberg@esh.se eller Lars Oscarsson 076-893 10 54, lars.oscarsson@esh.se

 

Dessa kurser är obligatoriska i forskarutbildningen. Datum för nästa kursomgång är ännu inte planerade.

Introduktion till området Människan i välfärdssamhället,
5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till forskarutbildning (Högskoleförordningen, SFS 1993: 100) samt särskild behörighet enligt allmän studieplan fastställd 2013-09-19.

Kursens plats i utbildningssystemet

Kursen är på forskarutbildningsnivå och obligatorisk i forskarutbildningen.

De områden som behandlas i kursen är: 

 • människan i välfärdssamhället som forskningsområde i dels ett jämförande historiskt perspektiv på välfärdsstatens framväxt, dels sett till aktuella demografiska trender, en ökad ojämlikhet mellan grupper i samhället och ur ett välfärdsrättsligt perspektiv nationellt och internationellt
 • etik- och livsåskådningsfrågor i förhållande till människan i välfärdssamhället
 • begreppen människan och välfärdsamhället i ett jämförande teoretiskt och idéhistoriskt perspektiv med betoning på svensk och nordisk forskning
 • välfärdsprofessionernas roll och relation till nyttjare av välfärdstjänster

Kursplan

Palliativ vård som forsknings- och kunskapsområde, 2,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till forskarutbildning (Högskoleförordningen, SFS 1993: 100) samt särskild behörighet enligt allmän studieplan fastställd 2013-09-19.

Kursens plats i utbildningssystemet

Kursen är på forskarutbildningsnivå och obligatorisk i forskarutbildningen.

De områden som behandlas i kursen är: 

 • palliativ vård som forskarutbildningsämne och flervetenskapligt kunskapsområde i förhållande till informella och formella praktiker inom välfärdssamhället
 • ideal, målsättningar och empiriska mönster avseende palliativ vård i förhållande till människans livsskeden, informella och formella åtaganden samt jämlikhet och ojämlikhet.

Kursplan

Social välfärd med inriktning mot civilsamhället som forsknings- och kunskapsområde, 2,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till forskarutbildning (Högskoleförordningen, SFS 1993: 100) samt särskild behörighet enligt allmän studieplan fastställd 2013-09-19.

Kursens plats i utbildningssystemet

Kursen är på forskarutbildningsnivå och obligatorisk i forskarutbildningen.

De områden som behandlas i kursen är: 

 • det civila samhället som forskningsområde för att inrama forskarutbildningsämnet social välfärd med inriktning mot civilsamhället
 • begreppet ”det civila samhället” i ett jämförande perspektiv med betoning på svensk forskning och empiri – med utblick mot nordisk och övrig internationell debatt och litteratur
 • likheter och skillnader inom forskning som inriktas mot det civila samhällets roller och funktioner i välfärden och välfärdsarbetet

Kursplan

Etik med livsåskådningsvetenskap, 5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till forskarutbildning (Högskoleförordningen, SFS 1993: 100) samt särskild behörighet enligt allmän studieplan fastställd 2013-09-19.

Kursens plats i utbildningssystemet

Kursen är på forskarutbildningsnivå och obligatorisk i forskarutbildningen.

De områden som behandlas i kursen är: 

 • grundläggande etiska teorier
 • centrala etiska begrepp såsom autonomi, människovärde, rättvisa
 • socialetik
 • grundläggande begrepp inom livsåskådningsvetenskap
 • filosofisk metod.

Kursplan

Forskar- och forskningsetik, 2,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till forskarutbildning (Högskoleförordningen, SFS 1993: 100) samt särskild behörighet enligt allmän studieplan fastställd 2013-09-19.

Kursens plats i utbildningssystemet

Kursen är på forskarutbildningsnivå och obligatorisk i forskarutbildningen.

De områden som behandlas i kursen är: 

 • grundläggande forskningsetik
 • forskaretik
 • centrala forskningsetiska dilemman.

Kursplan

Forskningsdesign och vetenskapligt skrivande, 5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till forskarutbildning (Högskoleförordningen, SFS 1993: 100) samt särskild behörighet enligt allmän studieplan fastställd 2013-09-19.

Kursens plats i utbildningssystemet

Kursen är på forskarutbildningsnivå och obligatorisk i forskarutbildningen.

De områden som behandlas i kursen är: 

 • forskningsdesignens betydelse i olika forskningstraditioner
 • olika forskningsdesign i relation till forskningsstudiers anspråk på validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
 • kritisk granskning av vetenskapliga texter i relation till form och innehåll
 • praktiskt arbete med egen vald forskningsfråga i relation till designen av forskningsstudie

Kursplan

Kvalitativ forskningsmetod 7,5 HP

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till forskarutbildning (Högskoleförordningen, SFS 1993: 100) samt särskild behörighet enligt allmän studieplan fastställd 2013-09-19.

Kursens plats i utbildningssystemet

Kursen är på forskarutbildningsnivå och obligatorisk i forskarutbildningen.

De områden som behandlas i kursen är: 

 • teorigrundade, teorigenererande och generiska kvalitativa metoder
 • kvalitativ design och metoder för datainsamling och dataanalys
 • vetenskapliga kriterier för validitet, reliabilitet samt vetenskaplig integritet i kvalitativ forskning
 • forskningsetiska aspekter och utmaningar av särskild relevans för kvalitativ forskning inom de båda forskarutbildningsämnena.

Kursplan

Kvantitativ forskningsmetod, 7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till forskarutbildning (Högskoleförordningen, SFS 1993: 100) samt särskild behörighet enligt allmän studieplan fastställd 2013-09-19.

Kursens plats i utbildningssystemet

Kursen är på forskarutbildningsnivå och obligatorisk i forskarutbildningen.

De områden som behandlas i kursen är: 

 • enkäter bedömningsinstrument och tester och deras vetenskapliga tillämpning
 • datorövningar med SPSS
 • olika former av multipel regressionsanalys
 • kausal analys och modellanpassning med kvantitativa data
 • tolkning och analys av publicerade vetenskapliga artiklar med kvantitativ metod i anknytning till det egna avhandlingsämnet.

Kursplan

Vetenskapsteori, 5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till forskarutbildning (Högskoleförordningen, SFS 1993: 100) samt särskild behörighet enligt allmän studieplan fastställd 2013-09-19.

Kursens plats i utbildningssystemet

Kursen är på forskarutbildningsnivå och obligatorisk i forskarutbildningen.

De områden som behandlas i kursen är: 

 • centrala inriktningar och begrepp inom modern vetenskapsteori
 • tillämpning av vetenskapsteoretiska begrepp i vetenskapligt arbete
 • olika innebörder av allmänna vetenskapliga grundvärderingar.

Kursplan

Senast uppdaterad: 2018-09-21.

Ansökningstiden för fyra doktorandtjänster inom området Människan i välfärdssamhället är nu avslutad och vi har mottagit 27 ansökningar. Processen fortsätter med urval och intervjuer.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade