Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Forskare i konferensrum

Forskarutbildning

Ersta Sköndal Bräcke högskola bedriver forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället, med syfte för doktoranderna att fördjupa kunskaperna i forskarutbildningsämnena Social välfärd med inriktning mot civilsamhället och Palliativ vård.

Området ramar in ett kunskapsfält där såväl den enskilda människan i vård och social välfärd som samhälleliga intressen och villkor får utrymme. I ämnet Social välfärd med inriktning mot civilsamhället, studeras villkoren för arbets- och ansvarsfördelningen mellan individ, familj, civilsamhälle och offentliga åtaganden, och i ämnet Palliativ vård studeras hälsofrämjande, stödjande och lindrande åtgärder i samband med komplexa situationer vid livets slut, död och sorg. Målet är att doktoranderna utbildas till självständiga och kritiska forskare med teoretisk och metodologisk skicklighet som kan genomföra vetenskaplig forskning av god kvalitet inom området.

Utbildningen leder fram till doktorsexamen (240 hp) eller licentiatexamen (120 hp) inom respektive ämne.

Utbildning leder till doktorsexamen/licentiatexamen och omfattar totalt 240/120 högskolepoäng fördelade på en kursdel omfattande 60/30 högskolepoäng och en vetenskaplig doktorsavhandling/licentiatuppsats omfattande 180/90 högskolepoäng. Undervisning ges i form av kurser och seminarier samt handledning i avhandlingsarbetet. Dessutom ingår allmänna seminarier och gästföreläsningar.

Senast uppdaterad: 2018-12-05.

Ansökningstiden för fyra doktorandtjänster inom området Människan i välfärdssamhället är nu avslutad och vi har mottagit 27 ansökningar. Processen fortsätter med urval och intervjuer.

Utbildningsfakta

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade