Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Gruppledarutbildning för stöd till barn och unga som anhöriga


Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har barn och unga i familjer där föräldrar eller annan vuxen i barnets direkta närhet har missbruksproblem, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom/skada eller som oväntat eller hastigt avlider rätt till information, råd och stöd. Bakgrunden är en medvetenhet om att barn och ungdomar som växer upp med föräldrar med problematiska levnadsförhållanden löper risk att själva utveckla egen problematik. Forskning hade dock visat på att en problematisk uppväxt inte behöver leda till svårigheter längre fram i livet utan att det handlar om ett komplext samspel mellan så kallade risk- och skyddsfaktorer.

Stöd i grupp är en form av insatts som funnits sedan 90-talet och vars framgångsfaktorer fått stöd i forskning. Allt fler kommuner erbjuder vid sidan av gängse insatser stödgrupper som en möjlighet att bistå och hjälpa barn och unga som växer upp under dessa svårigheter. Verksamheten har sin teoretiska utgångspunkt i risk och skyddsfaktors-forskningen och teorier om salutogenes och bemästringsstrategier.

Stödgrupperna är kunskapsförmedlande och avpassade efter ålder och problemområde. Metoden att låta barn från liknande sammanhang träffas i professionellt ledda grupper för att arbeta med aktuella teman, har visat sig vara bärkraftig.

Utbildningen till ledare för stödgrupper erbjuder föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och praktiska övningar och syftar till att kunna starta, leda och genomföra stödgrupp för barn och unga.


Senast uppdaterad: 2020-05-11.

Utbildningen kan modifieras utifrån målgrupp och anpassas till er verksamhet när det gäller antal högskolepoäng och upplägg.

Kontaktperson

Studierektor
Susanne Björk
08-555 051 04
susanne.bjork@esh.se

Susanne Björk

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade