Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Att stödja vid kognitiv sjukdom, en utbildning för diakoner

Vill du som diakon också diplomeras av Silviahemmet i demenskunskap?

Kognitiv sjukdom som demens innebär stora påfrestningar för den som insjuknat liksom för anhöriga. Att kunna stödja på rätt sätt ställer krav på kunskap om hur sjukdomarna utvecklas och vad man behöver tänka på i olika möten.

Demenssjukdom är en av våra största folksjukdomar. Av de 150 000 demenssjuka i vårt land bor idag två av tre i egen lägenhet eller villa. Sjukdomarna pågår ofta under många år och ännu finns ingen botande behandling. Antalet drabbade kommer öka under kommande decennier.

Ersta Sköndal Bräcke högskola i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet och Ersta diakoni erbjuder nu en utbildning riktad till dig som diakon och som möter personer med kognitiv sjukdom och deras närstående i församlingen, i vård och omsorgsboenden eller på sjukhus.

Foto: Yanan Li

Utbildningen syftar till att ge dig viktiga redskap så att du i ditt arbete kan stödja personer med kognitiv sjukdom och deras närstående. I kursinnehållet ingår friskt åldrande, demenssjukdomar och symtom från tidig till svår fas, palliativ vård, kommunikation och bemötande, anhöriga, etiska aspekter, själavård och församlingens diakonala möjligheter.

Efter avslutad kurs och godkänt slutprov erbjuds Silviahemmets diplom och dekoration som utdelas av H.M. Drottningen, Silviahemmets ordförande, vid en högtidlig ceremoni.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam diakon och möter personer med kognitiv sjukdom och deras närstående.

Kursinnehåll
I kursen behandlas livsvillkoren i samband med demens, både ur ett individuellt och ett socialt/medborgerligt perspektiv. Utredning, stödformer, hjälpmedel, lagstiftning och anhörigas situation diskuteras, liksom frågor om bemötande och diakonens etiska förhållningssätt. Frågorna relateras till ett församlingsdiakonalt perspektiv.

Deltagaren ska efter avslutad kurs kunna
- reflektera över demenssjukdomens livsvillkor
- beskriva olika demensdiagnoser och hur en utredning går till
- redogöra för olika stödformer för personer med demenssjukdom och för anhöriga
- reflektera över bemötandet av personer med demenssjukdom

Undervisningsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier och tematiserade samtal. Seminarierna syftar till både litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter.

Examinationsformer
Kursen examineras genom aktivt deltagande vid seminarier samt en skriftlig inlämningsuppgift följt av examinationsseminarium. Betyg ges enligt betygsskalan Godkänd och Underkänd.

Kurstid
Kursen löper under tiden september till december 2021 med åtta kursdagar sammanlagt. Två sammanhållna dagar genomförs vid varje tillfälle.

Kursträffar:
15-16 september
19-20 oktober
16-17 november
14-15 december 

Särskild inbjudan till den högtidliga diplomeringsceremonin skickas efter slutförd och godkänd kurs.

Plats
Kursen hålls på Silviahemmet på Drottningholm första dagen vid varje kurstillfälle. Andra dagen hålls på Ersta Sköndal Bräcke högskola och Ersta Diakoni på Södermalm i Stockholm.

Silviahemmet, Gustav III:s väg 17, Drottningholm/Ekerö
Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stigbergsgatan 30, Stockholm

Kursansvarig
Wilhelmina Hoffman, rektor och verksamhetschef, överläkare geriatrik

Övriga lärare är bland annat:
Jemima Bentham, diakon och verksamhetschef, Ersta kyrka, Ersta diakoni och
Mats J Hansson, prefekt Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Kostnad
9 950 kr (exkl. moms). Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår.
Litteraturkostnader tillkommer samt eventuell logikostnad.

För boende rekommenderas Ersta konferens & hotell, www.erstadiakoni.se/hotell

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor längre ner på sidan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webbanmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten i pdf och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Anmälan är bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post en till två veckor efter sista anmälningsdatum


Diakon, Silviahemmet, Demens, Kognitiv sjukdom, Diakonalt arbetet

Senast uppdaterad: .

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal hp: 7,5
Nivå: Grundnivå
Studietakt: 25
Utbildningsstart: 2021-09-15
Ort: Stockholm
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: Platser kvar

Kursledare
Wilhelmina Hoffman
070-764 46 26
wilhelmina.hoffman@silviahemmet.se
www.silviahemmet.se

KONTAKT för
ANMÄLAN och ANTAGNING

Handläggare Annette Falk Jonsson
Tel: 08-555 051 19
uppdrag@esh.se

Kursen hålls i samarbete med

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade