Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Samarbetssamtal/familjemedling


Samarbetssamtal har som mål att bidra till att separerade föräldrars samarbete och konfliktlösning förbättras för att i förlängningen stärka barnens situation och trygghet. Det är ett lagstadgat krav för kommunerna att sörja för att föräldrar kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning i syfte att nå enighet i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge.

Samarbetssamtalens möjlighet till framgång beror till stor del på samtalsledarens kompetens. Det gäller att kunna inleda, genomföra och avsluta en serie samarbetssamtal på ett strukturerat sätt, oavsett om föräldrarna når en överenskommelse eller inte. Samtalsledare måste också klara av att analysera, förstå och hantera situationen i varje unik föräldra- och familjekonstellation som hon/ han/de möter. Utifrån denna analys arbetar samtalsledaren sedan fram en kommunikativ bas som möjliggör förhandlingar. Samtalsledare skall också kunna förbereda, genomföra och återföra barnsamtal på ett bra sätt. De måste dessutom förstå sin egen roll och kunna agera professionellt, konstruktivt, neutralt och etiskt korrekt, utan att bli indragen i föräldrarnas konflikt, eller styras av egna omedvetna känslomässiga behov eller reaktioner.

Samarbetssamtal, som är det svenska uttrycket för engelskans ”family mediation” – familjemedling, har i praktiken använts av familjerättssocionomer som en metod för att lösa vårdnads-, boende- och umgängestvister sedan 1970-talet. Sedan ungefär lika länge har familjemedling/ family mediation vuxit fram som en mycket vanlig metod för konflikthantering, inte bara i våra nordiska grannländer, utan över hela västvärlden. Parallellt har man utomlands även utvecklat kvalificerade nationella utbildningar för familjemedlare.

Det är sedan 1991 en lagstadgad skyldighet för svenska kommuner att erbjuda samarbetssamtal till de föräldrar som vill ha det. Lagstiftningen erbjuder även i övrigt gott stöd för samarbetssamtalen, t ex genom möjligheten för domstolarna att remittera tvistande föräldrar till samarbetssamtal och medling liksom den sedan 1998 lagstadgade möjligheten för föräldrar att hos familjerätterna fastställa överenskommelser som man uppnått, t ex genom samarbetssamtal, i juridiskt bindande avtal.

En fördjupande utbildning i samarbetssamtal/familjemedling har länge saknats i Sverige. Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder sedan hösten 2009, i samråd med Familjerättssocionomernas Riksförening (FSR), en sådan utbildning på magisternivå/ avancerad nivå.

Målgrupp/Förkunskapsnivå
Utbildningen riktar sig till främst socionomer verksamma inom kommunal familjerätt eller jämförlig verksamhet.

Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare poängsystem) inom socialt arbete, hälsa, vård, omsorg, juridik eller motsvarande. Deltagare bör även ha minst två års arbetslivserfarenhet efter examen och vara yrkesverksam, samt ha tillgång till familjer att arbeta med i samarbetssamtal under utbildningstiden. Även andra sökande med adekvat utbildning och/ eller yrkeserfarenhet är välkomna att söka utbildningen.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
Utbildningen syftar till att:
- öka deltagarnas förmåga att arbeta med samarbetssamtal/familjemedling på ett konstruktivt och etiskt sätt, för barnets/barnens bästa,
- ge deltagarna specifik teoretisk kunskap, förståelse och praktisk färdighet i att leda samarbetssamtal/familjemedling
- utveckla deltagarnas medvetande och förhållningssätt rörande familjemedling, liksom förhandling, konflikter och konflikthantering i stort
- öka deltagarnas förmåga att reflektera över och analysera processen i samtalen, såväl som sin egen roll och sitt eget agerande i dem. 

Kursen omfattar fyra delar, som innehåller föreläsningar av specialister för varje respektive del, liksom praktiska övningar, grupparbeten, diskussioner, träning/rollspel, videoanalyser, m.m.

• Familjemedlingens teoretiska grunder  
• Barnperspektivet 
• Samarbetssamtalsprocessen i praktiken 
• Fördjupning: särskilda utmaningar  

Delkurs 1: Familjemedlingens teoretiska grunder
- Konfliktförståelse och konflikthantering. Medling: definition, historik och teorier. Grundläggande tanke- och förhållningssätt och etiska grundregler.
- Olika metoder och typer av familjemedling (förhandlingsinriktad, systemiskt kognitiv, transformativ, lösningsfokuserad, skyttelmedling, ”Konflikt och försoning”, m.fl.).
- Medlarens roll
- Separationsprocessens dynamik för föräldrar och barn. Kristeori, systemteori, med flera teorier. 
- Gällande lagstiftning, domstolsprocesser, sekretess, relation till övrig socialtjänst, m.m.

Delkurs 2: Barnperspektivet
- Vad är barnets bästa? Barnperspektiv på kort och lång sikt.
- Utvecklings- och anknytningsteori.
- Hur förstår barnet sin omgivning?
- Hur ser, hör och förstår vi barnet?
- Barnets roll i separationsprocessen och vid konflikter mellan föräldrarna.
- Barnets roll i medlingsprocessen; när, var och hur tar vi med barnen i samtalen?
- Att förbereda, genomföra och återföra barnsamtal på ett bra sätt.
- Att ha samtal tillsammans med föräldrar och barn.
- Metodologiska och etiska överväganden.

Delkurs 3: Samtalsprocessen i praktiken
- Grundläggande tillvägagångssätt, medlarens roll och förhållningssätt, struktur, processchema (samtalets olika stadier och faser)
- När är samarbetssamtal lämpligt/olämpligt?
- Innan första samtalet: hur ska man screena om det förekommit våld och övergrepp, psykisk ohälsa, missbruk? Metoder, tekniker, risk- och säkerhetsbedömningar, etik.
- Gemensamma, enskilda och utvidgade samtal.
- Att jobba ensam och/eller i par.
- Det första gemensamma samtalet; att etablera ett forum för dialog och samarbete   
- Kommunikationsteknik; aktivt lyssnande, olika typer av språk och frågor, m.m.
- Särskilda medlingstekniker; att skapa ett klimat för dialog, att hålla balansen, att skapa struktur men samtidigt vara flexibel, att hålla barn- och framtidsfokus?
- Hur kan medlaren gå till väga för att ta reda på bakgrundshistorien utan att fastna i den?  
- Hur kan medlaren hantera dödlägen och låsningar, maktobalans, hög konfliktnivå, hot och anklagelser
- Förhandlingsteknik
- Små och stora överenskommelser
- Att avsluta med eller utan överenskommelse
- Hur länge ska man hålla på? När kan/bör man avbryta samtalsserier?
- Uppföljningar
- Utvärdering av samarbetssamtalen

Under hela detta avsnitt och nästa (delkurs 4) kommer deltagarna parallellt att gå i obligatorisk handledning vid 4 tillfällen om 3 timmar vardera, i handledningsgrupper om fyra – sex deltagare i varje. Handledningen fokuserar i första hand på dig själv som samtalsledare/familjemedlare.

Delkurs 4: Fördjupning; särskilda utmaningar
- Samarbetssamtal med särskild problematik.
- Barn med särskilda behov.
- Föräldrar med särskilda behov.
- Kulturella, religiösa och etniska skillnader och utmaningar.
- Vilka värderingar har våra klienter? Vilka värderingar har vi? Syn på familjen, barn- och föräldraroller, könsroller, jämställdhet, HBT, m.m. Reflektion – diskussion.
- Min syn på mig själv i rollen som medlare – vad är min uppgift, mitt mål och mina bevekelsegrunder? Reflektion – diskussion.

Undervisningsformer
Undervisningen sker av pedagogiska skäl i grupp om högst 24 deltagare. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, videoanalyser, diskussioner och praktiska övningar (rollspel/videoinspelning, m.m.). Undervisningen ges under sammanlagt 16 kursdagar, fördelade över två terminer. Seminarierna syftar till både diskussion och analys av litteratur och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera teorier och inläst litteratur med egna praktiska erfarenheter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs obligatorisk närvaro vid samtliga föreläsningar, seminarier och handledningstillfällen, godkänd individuell skriftlig hemtentamen, fördjupningsuppgift samt skriftlig analys av egen videoinspelning av samarbetssamtal med klientfamilj. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursstart
Kursen startar i januari 2020 och avslutas i november 2020.

Kursdagar 2020; 14-16 januari, 25-26 februari, 1-2 april, 3-4 juni, 1-3 september, 21-22 oktober, 25-26 november.

Handledningen påbörjas och inkluderas i kursdagarna fr o m april 2020.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Bräcke, Diakonivägen 10 A, Göteborg
För karta se längre ner på sidan.

Kursansvarig
Sara Lanneng, familjerättssocionom, verksam i Mölndals kommun sedan 2004.

Kostnad
16 300 kr/termin (exkl. moms) Obs! Utbildningen pågår under 2 terminer.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person.
Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning längre ner.

Information
Information kring utbildningen ges av:

Kursansvarig: Sara Lanneng, 073-592 09 96, sara.lanneng@bahnhof.se

Studierektor: Maria Ingemarsson, 076-636 50 12, maria.ingemarson@esh.se

För information kring anmälan och administration:
08-555 051 19 eller uppdrag@esh.se

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen den 13 december 2019 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.Senast uppdaterad: 2019-12-05.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 15
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2020-01-14
Ort: Campus Bräcke (Göteborg)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår
Sista ansökningsdag: 2019-12-13

Information om kursinnehåll

Studierektor
Maria Ingemarsson
076-636 50 12
maria.ingemarsson@esh.se

Kursansvarig
Sara Lanneng 
073-592 09 96
sara.lanneng@bahnhof.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade