Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Sköndalsinstitutets arbetsrapportserie (1998–2005, forskning om det civila samhället)

Mellan 1998 och 2005 gav dåvarande Sköndalsinsitutet, numera Avdelningen för forskning om det civila samhället, ut rapporter i en arbetsrapportserie.

Förteckning över arbetsrapporter

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Martin Börjeson (2005). Med kunskap som grund?: om relationen mellan kunskap och praktik i fyra kommuners social arbete med hemlöshetsfrågor [Fulltext]
Julia Grosse (2005). Nonprofitorganisationer inom vård och omsorg: en explorativ genomgång av kunskapsläget i Sverige, Kanada och Storbritannien [Fulltext]
Magnus Jegermalm, Kenneth Sundh (2005). Social mobilisering i frivillig regi: en studie av Svenska Röda korsets arbete med lokala utsatthets- och kapacitetsstudier [Fulltext]
Siv-Britt Björktomta (2005). Unga kvinnor, frihet och heder: om socialt arbete och hedersrelaterat våld [Fulltext]
Ola Nordqvist (2004). Ersta Vändpunktens vuxenprogram: en studie av deltagarnas värderingar och upplevelser [Fulltext]
Martin Börjeson (2004). "Vi vet inte vilka metoder vi ska använda": om relationen mellan kunskap och praktik i Stockholms kommuns sociala arbete med hemlöshetsfrågor 1965-2000 [Fulltext]
Jonas Alwall (2004). Vägar till kvalitetsutveckling inom socionomutbildningen: rapport från ett pedagogiskt utvecklingsprojekt [Fulltext]
Charlotte Engel (2003). Fri eller förankrad?: en empirisk studie av volontärverksamhet och ideella insatser inom Stiftelsen Stora Sköndal [Fulltext]
Elisabeth Christiansson (2003). "Först och framför allt själen": diakonins tankevärld omkring år 1850 [Fulltext]
Charlotte Engel (2003). Volontärer - för vem och för vad?: kritisk granskning av en verksamhet inom Stiftelsen Stora Sköndal [Fulltext]
Emilia Forssell (2002).  Anhöriga till äldre invandrare med offentlig äldreomsorg: en fallstudie [Fulltext]
Ingrid Orsholm (2002). Anhörigengagemang: två studier på Gotland [Fulltext]
Magnus Jegermalm (2002). Anhörigstöd:  en uppföljningsstudie av kommuners och frivilliga organisationers stöd till äldres anhöriga [Fulltext]
Anna Whitaker (2002). Att dela den gamlas sista tid: en studie av anhöriga på sjukhem [Fulltext]
Magnus Bodin (2002). Församlingar ger ekonomiskt bistånd: ett uttryck för diakoni i Stockholms stad [Fulltext]
Ingrid Orsholm (2002). Mellan hem och institution: flexibel avlösning för anhöriga till demenssjuka [Fulltext]
Ingrid Orsholm (2001). Anhörigskapets variationer: åtta berättelser från hjälpgivare i olika miljöer
Kari Jess (2001). Effektivitet, brukarmedverkan och kommunala bidrag: en utvärdering av mål, resurser, insatser och brukarkommunikation inom sociala frivilligorganisationer i Stockholm
Christine Bender, Carin Holmberg (2001). När var och en sköter sitt...: hur ser stöd och hjälp ut till misshandlade kvinnor i kommuner utan kvinnojour? [Fulltext]
Britta Olby (2001). Väntjänst och välfärd:  ett brukarperspektiv [Fulltext]
Lars Svedberg (2000). A scandinavian voluntary tradition in transformation - the case of Sweden
Emilia Forssell (2000). Anhöriga till äldre invandrare: en fallstudie av anhöriga till äldre utomeuropeiska invandrare utan offentlig äldreomsorg
Carin Holmberg (2000). Aspekter av kvinnosynen i missbruksbehandling: empiriska exempel och teoretiska funderingar
Jan-Håkan Hansson, Magnus Jegermalm, Anna Whitaker (2000). Att ge och ta emot hjälp:  anhöriginsatser för äldre och anhörigstöd - en kunskapsöversikt
Magnus Karlsson (2000). Bara en alkoholist kan förstå en alkoholist: deltagare i självhjälpsgrupper berättar
Sven Trygged (2000). Från fristuga till friskola: ett föräldrakooperativ i förändring
Lars-Erik Olsson (2000). På olika villkor: samverkan mellan kommun och frivillig organisation [Fulltext]
Erik Amnå, Tommy Lundström, Lars Svedberg (2000). Three essays on volunteerism and voluntary organisations
Magnus Jegermalm, Anna Whitaker (2000). Upptäckten av anhöriga?: kommuners och frivilliga organisationers stöd till äldres anhöriga i Stockholms län
Anna Meeuwisse (1999). Debatten om välfärdsstaten och det civila samhället [Fulltext]
Emilia Forssell (1998). Anhörigas organisering: en studie av två anhörigföreningar
Lars-Erik Olsson (1998). Givande och tagande: interaktion mellan frivilliga organisationer och kommuner [Fulltext]
Kari Jess (1998). Kvalitet för brukare: frivilligt socialt arbete ur ett brukarperspektiv
Sven Trygged (1998). Making work work: vocational rehabilitation in Sweden
Emilia Forssell (1998). Vilka är förlorarna?: om utsatta grupper i välfärden på 1990-talet

Senast uppdaterad: 2018-05-14.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade