Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Remissvar

Här samlar vi remissytranden som har avgetts av rektor. Vid frågor kontaktas i första hand den/de person(er) som har berett yttrandet.

Aktuella remissyttranden

2019-06-24
Yttrande av betänkandet SOU 2019:6 En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

2019-03-07
Yttrande över betänkandet SOU 2018:77 Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter

2019-01-29
Yttrande över Promemorian Ändring av övergångsbestämmelsen för behörighet inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård S2018/05720/FST

2018-10-12
Yttrande över betänkandet Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser
för män som utsätter närstånde för våld, SOU 2018:37

2018-05-03
Remissvar på Promemorian Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning U2018/01274/UH

2018-04-27
Yttrande av Ersta Sköndal Bräcke högskola över SOU 2017:104 Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård

2017-10-23
Remissvar på Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning, dnr U2917/03082/UH

2017-09-15
Yttrande över delbetänkandet ”Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, SOU 2017:50".

2017-08-23
Yttrande av Ersta Sköndal Bräcke högskola över SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

2017-06-30
Ersta Sköndal Bräcke högskolas synpunkter på förslag om nytt mål i examensbeskrivningarna för bl.a. sjuksköterskeexamen och socionomexamen

2017-06-15
Yttrande över Remiss "Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning, SOU 2017:20"

2016-09-13
Yttrande över Remiss Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19), Dnr S2016/01918/FST

2016-09-05
Yttrande över Remiss av Universitetskanslersämbetets rapport "Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våd mot barn beaktas i högre utbildning - rapportering av ett regeringsuppdrag" (2015:25)

Senast uppdaterad: 2019-06-25.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade