Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Centrum för civilsamhällesforskning

Centrum för Civilsamhällesforskning bildades den 1 juli 2019, men forskning om civilsamhället har långa rötter på högskolan. Syftet med centrumet är att samla högskolans forskning och resurser till en enhet för att kunna bli en nationell och internationell spjutspets inom civilsamhälleområdet. Ett femtontal forskare, både seniora och doktorander, är verksamma inom ramen för ett av högskolans prioriterade forskningsområden.

En viktig målsättning för civilsamhällsforskningen är att bidra till den nationella och internationella forskningsfronten när det gäller samspelet mellan stat, marknad, civilsamhälle, familj och individ. En annan målsättning är att bidra med kunskaper om medborgarnas engagemang i den svenska välfärdsstaten. Att det specifika svenska sociala kontraktet kommer att stå under omförhandling utgör en viktig utgångspunkt. Det svenska sammanhanget utgör också utgångspunkt för studier av tillit och filantropi.

Forskare knutna till Ersta Sköndal Bräcke högskola har sedan början på 1990-talet bedrivit banbrytande forskning om det svenska civilsamhället. Den institutionella ramen för denna verksamhet var först Sköndalsinstitutet där fokus låg på frivilligt socialt arbete, dvs dels de sociala insatser som bedrivs av ideella och frivilliga organisationer.

Senare har intresset kommit att utökas till att omfatta civilsamhället i vidare betydelse. Med detta menas den brokiga mångfald av föreningar, sällskap och organisationer som varken är en del av den offentliga sektorn eller marknadssamhället och vars syften varierar påtagligt från uttalad politisk verksamhet till social välgörenhet och icke-vinstdrivande ekonomisk företagsamhet.

Tvärvetenskaplig forskning

Bland de pionjärinsatser som Ersta Sköndal Bräcke högskolas forskare deltagit i, kan räknas en rad omfattande befolkningsundersökningar som kartlagt det svenska civilsamhällets omfång och karaktär. Ett flertal av dessa undersökningar har utgjort delar av större internationella och komparativa projekt. Den internationella orienteringen är utmärkande för forskargruppen som har en betydande erfarenhet av samarbete med institutioner i andra länder såväl som inom Sverige.

Förutom de kvantitativa befolkningsstudierna har forskare knutna till Ersta Sköndal Bräcke högskola också genomfört ett stort antal kvalitativa studier inom ramen för en rad olika discipliner; sociologi, socialt arbete, statsvetenskap, teologi, socialantropologi, historia och kulturgeografi. Forskningen på högskolan är alltså utpräglat tvärvetenskaplig, något som speglar detta forskningsfälts rötter i ett flertal vetenskapliga traditioner med skiftande metod- och teoribildningar.

Vid sidan av forskningen bedrivs även undervisning på såväl doktorand- som masternivå. Sedan hösten 2015 har högskolan forskarutbildningsrättigheter inom området Människan i välfärdssamhället med fördjupningsämnet Social välfärd med inriktning mot civilsamhället. Dessutom har forskargruppen en väsentlig ambition att nå ut även till en bredare publik. I denna anda publicerar forskare artiklar i tidningar, deltar i massmediala debatter och håller föredrag i mer offentliga sammanhang. Vidare upprätthåller man relationer inte enbart till andra akademiska institutioner utan också till civilsamhällets egna organisationer.

 

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade