Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Porträttbild av Johanna Schiratzki

Johanna Schiratzki

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Professor 

Telefon:

076-636 51 39 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg12

Arbetsområden

Bakgrund

Johanna Schiratzki disputerade 1997, befordrades till professor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet 2004, rekryterades som professor i barnrätt vid Linköpings universitet 2011 och kallades till professor i välfärdsrätt vid Ersta Sköndal Bräcke högskola 2012. Hennes forskningsintresse rör svensk och internationell barn- och välfärdsrätt. Hon medverkar i statliga utredningar och ingår i Försäkringskassans vetenskapliga råd samt Statens institutionsstyrelses vetenskapliga råd.

Undervisning

Professor Schiratzki undervisar på forskarutbildningar, på socionom- och juristprogram samt för yrkesverksamma. Ofta utgår undervisningen från Barnrättens grunder (7:e uppl., 2019).

Forskning

En stor del av Johanna Schiratzkis forskning rör principen om barnets bästa som rättslig konstruktion i svenskt och internationellt perspektiv. Därmed omfattas ett stort antal för barn- och välfärdsrätt relevanta frågor såsom samhällsvård av barn inom ramen för SoL respektive LVU, vårdnad, boende, umgänge, underhållsbidrag och underhållsstöd liksom rättsfrågor rörande undervisning och hälso- och sjukvård för barn. Vidare berörs internationell privat- och processrätt, mänskliga rättigheter inklusive barnkonventionens betydelse, religionsfrihet, migrations- och utlänningsrätt. Andra forskningsintressen är forskningsetik och hur erfarenheter av vanvård av omhändertagna barn i det förflutna hanteras av rättsväsendet.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Johanna Sköld, Bengt Sandin, Johanna Schiratzki (2018). Historical justice through redress schemes?: The practice of interpreting the law and physical child abuse in Sweden
Riyadh Al-Baldawi, Johan Gärde, Kjell-Åke Nordquist, Johanna Schiratzki, Leif Stenberg (2018). Underskatta inte religiös extremism [Fulltext]
Johanna Schiratzki (2017). Barnrättens grunder
Johanna Schiratzki (2017). Domaren
Johanna Schiratzki, Anna Singer (2017). Regler om underhåll till barn driver på konflikter [Fulltext]
Johanna Schiratzki (2016). ”Lagförslag kan ge fler övergrepp” [Fulltext]
Bernard Gallagher, Anne H. Berman, Justyna Bieganski, Adele D. Jones, Liliana Foca, Ben Raikes, Johanna Schiratzki, Mirjam Urban, Sara Ullman (2016). National Human Research Ethics: A Preliminary Comparative Case Study of Germany, Great Britain, Romania, and Sweden
Johanna Schiratzki (2016). Stöd och service till barn med vissa funktionsnedsättningar: kartläggning av hur tillämpningen av LSS stämmer överens med barnkonventionen och de tilläggsprotokoll som Sverige tillträtt [Fulltext]
Emilia Forssell, Johanna Schiratzki, Lill Tove Kappfjell-Li (2015). Barnrättsbyrån 2012-2013: En svensk pilotverksamhet ur juridiskt och socialt perspektiv [Fulltext]
Katarina Alexius, Åsa Backlund, Charlotte Alm, Anna Kaldal, Anna Hollander, Michael Tärnfalk, Francesca Östberg, Carolina Överlien, Johanna Schiratzki (2015). Forskare: Ge socialtjänsten rätt verktyg [Fulltext]
Johanna Schiratzki (2015). Hur ska en vårdnadshavare göra för att få hem ett barn som varit placerat för samhällsvård? [Fulltext]
Johanna Schiratzki (2015). Swedish children’s rights lacking when sentencing their parents
Johanna Schiratzki (2014). Barnrättens grunder
Johanna Schiratzki (2014). Män i tvister om vårdnad, boende och umgänge: bilaga 18
Johanna Schiratzki (2013). Best interests of the child
Johanna Schiratzki (2013). Föräldraansvar i välfärdsrätten: om vårdnad, vårdnadstvister och barnskydd
Johanna Schiratzki (2013). The best interests of the child: in the light of normality and exceptions
Johanna Schiratzki (2013). Utsatta barns röst i forskningen: hjälper eller stjälper etikprövningslagen?
Johanna Schiratzki (2013). Välfärdsrätt i Sverige
Johanna Schiratzki (2012). Barnets bästa, utsatthet och ekonomi
Johanna Schiratzki, Ann-Christine Petterson Hjelm (2012). Välfärdsrättens tillkomst
Johanna Schiratzki (2011). Banning God’s law in the name of the Holy body: The Nordic position on ritual male circumcision
Johanna Schiratzki (2011). Children’s rights in EU: a tool for autonomous citizenship or patriarchy reborn? [Fulltext]
Johanna Schiratzki (2011). Etik och samtycke i barnforskning
Johanna Schiratzki (2011). Mer val än man tror: skolgång och mobbning i Danmark och Sverige
Johanna Schiratzki (2010). Anmeldelse Peter Scharff Smith, Janne Jakobsen, "Når straffen rammer uskyldige"
Johanna Schiratzki (2010). Anmeldelse Titti Mattsson, Rätten till familj inom barn- och ungdomsvården
Johanna Schiratzki (2010). Anmälan Sayed M.,"Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige - En internationellt privaträttslig och jämförande studie"
Johanna Schiratzki (2010). Anmälan Titti Mattsson, Rätten till familj inom barn- och ungdomsvården
Johanna Schiratzki (2010). Barnrättens grunder
Johanna Schiratzki (2010). Gränsöverskridande vårdnadstvist: Blendow Lexnova Expertkommentar - Familjerätt, januari 2010
Johanna Schiratzki (2009). Gemensam vårdnad utan vetorätt bäst [Fulltext]
Johanna Schiratzki (2009). Manlig omskärelse, religionsfrihet och barnets bästa: Blendow Lexnova Expertkommentar - Familjerätt, juni 2009
Johanna Schiratzki (2009). Niqab i skola: Blendow Lexnova Expertkommentar - Familjerätt, oktober 2009
Johanna Schiratzki (2009). Skarpa åldersgränser, vaga normer, bristande legitimitet: Blendow Lexnova Expertkommentar - Familjerätt, mars 2009
Johanna Schiratzki (2009). Snälla morföräldrar upphäver föräldrars försörjningsansvar: Blendow Lexnova Expertkommentar - Familjerätt, januari 2009
Johanna Schiratzki (2009). Sommartid är lagstiftningstid: Blendow Lexnova Expertkommentar - Familjerätt, juli 2009
Johanna Schiratzki (2009). Tvångsvårdens fria rörlighet: Nya förutsättningar för samhällsvård av barn i EU och Norden
Johanna Schiratzki (2008). Aktuellt på barnrättens område: Blendow Lexnova Expertkommentar - Familjerätt, april 2008
Johanna Schiratzki (2008). Aktuellt på barnrättens område: Blendow Lexnova Expertkommentar - Familjerätt, september 2008
Johanna Schiratzki (2008). Banbrytande barndom: Blendow Lexnova Expertkommentar - Familjerätt, februari 2008
Johanna Schiratzki (2008). Barns själv- och medbestämmanderätt - bara tuffa frågor och inga prövningstilllstånd: Blendow Lexnova Expertkommentar - Familjerätt, juni 2008
Johanna Schiratzki (2008). Högsta domstolen om överflyttning av barn: Blendow Lexnova Expertkommentar - Familjerätt, november 2008
Johanna Schiratzki (2008). Mamma och pappa inför rätta
Johanna Schiratzki (2008). Rättsliga tolkningar av barnets bästa i praktik och utbildning
Maja Kirilova Eriksson, Johanna Schiratzki (2008). Sweden: International Encyclopaedia for family and succession law
Johanna Schiratzki (2007). Föräldraansvar: om särlevande föräldrars ansvar för sina barn
Johanna Schiratzki (2007). Gender in Court - in the Best Interests of the Child?: A Report from a Research Project on Adjudication of Parental Responsibility in Swedish Courts
Johanna Schiratzki (2007). Introduction - Developments of Social Private Law in Sweden
Johanna Schiratzki (2006). Iransk kvinnas rätt att få anknytning till sambo i Sverige prövad som grund för uppehållstillstånd trots att hon är gift enligt iransk rätt.
Johanna Schiratzki (2006). Nya regler om vårdnad m.m.
Johanna Schiratzki (2005). Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige
Johanna Schiratzki (2005). Barnets rättsliga ställning inom hälso- och sjukvården
Johanna Schiratzki (2005). Fula faktefel i fina flickor
Johanna Schiratzki (2005). Litigation in the shadow of mediation: Supporting children in Sweden
Johanna Schiratzki (2005). Rättvist underhållsbidrag till barn
Johanna Schiratzki (2004). Barnperspektiv på successionsrätten: - särskilt om arv efter barn i ombildade familjer
Johanna Schiratzki (2004). HD om rättshjälp i mål om underhållsbidrag till barn
Johanna Schiratzki (2004). Högsta domstolen meddelar dom om umgänge med barn: kränks Europakonventionen?
Johanna Schiratzki (2004). Svend Danielsen: Nordisk børneret II, Forældreansvar Et sammenlignende studie af dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk ret med drøftelser af harmoniseringsmuligheder og reformbehov, utgiven av Nordiska Ministerrådet i Nord 2003:14, 392 s.
Johanna Schiratzki (2003). Barnkonventionen och barnets bästa: globalisering med reservation
Johanna Schiratzki (2003). Den goda viljan: om barnkonventionen i juristutbildningen [Fulltext]
Johanna Schiratzki (2003). Nasjonal bidrag fra Sverige
Johanna Schiratzki (2003). Swedish family law
Johanna Schiratzki (2002). Barnets vilja avgörande för svensk domsrätt
Johanna Schiratzki (2002). Familj - famn eller fälla
Johanna Schiratzki (2001). Barnets bästa i Norden: rättsfilosofi och rättslig begreppsbildning
Johanna Schiratzki (2001). Barnets bästa mellan rättigheter och skyldigheter
Johanna Schiratzki (2001). Barnkonventionen och svikna förväntningar: Anmälan av Gras, J. Monitoring the Convention on the Rights of the Child.
Johanna Schiratzki (2001). Friends at odds: Construing Habitual Residence for Children in Sweden and the United States
Johanna Schiratzki (2001). Muslimsk familjerätt: I svenskt perspektiv
Johanna Schiratzki (2000). Best interests of the child in the Swedish Aliens Act
Annika Rejmer, Johanna Schiratzki (1999). Gemensam vårdnad kan skada
Johanna Schiratzki (1999). Mats Sjösten: Vårdnad, boende och umgänge
Johanna Schiratzki (1998). Barnets bästa: i portalparagraf och praxis
Johanna Schiratzki (1998). Medling och konfliktlösning: två skilda verksamheter
Johanna Schiratzki (1998). Ny lagstiftning om vårdnad
Johanna Schiratzki (1998). Vad betyder det att ha gemensam vårdnad?
Johanna Schiratzki (1997). "Barn offer för ny lag": framtvingad gemensam vårdnad gör barnen otrygga
Johanna Schiratzki (1997). Lagstöd för sex med eget adoptivbarn
Johanna Schiratzki (1997). Social adekvans och barnets bästa: HD om omskärelse
array Johanna Schiratzki (1997). Vårdnad och vårdnadstvister
Johanna Schiratzki (1995). Gudrun Nordborg (red): 13 kvinnoperspektiv på rätten
Johanna Schiratzki (1995). Några reflektioner runt de legala konsekvenserna av privat insemination
Johanna Schiratzki (1994). Kvinnan och familjen i muslimsk familjerätt: - möten med nordisk rättskultur
Johanna Schiratzki (1994). Muslimsk familjerett: viktig også i Norden
Johanna Schiratzki (1994). Om tunisisk familjerätt: en replik [Fulltext]
Johanna Schiratzki (1993). Muslimsk familjerätt: lagar, seder och attityder

Senast uppdaterad: 2019-01-07.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade