Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bild Veronica Ekström

Veronica Ekström

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Lektor, fil dr

Telefon:

076- 636 51 32 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Arbetsområden

Veronica Ekström är fil. dr. i socialt arbete och arbetar som lektor på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Framförallt undervisar hon på Socionomutbildningens tredje termin om juridik i socialt arbete.

Veronica är utbildad socionom och arbetat som socialsekreterare. Sedan 2004 har hon varit verksam inom forskning. Fram till 2008 var hon forskningsassistent på Stockholm stads FoU-enhet och sedan dess på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Hennes tidigare studier har i huvudsak handlat om Socialtjänstens individ- och familjeomsorg och utvärderingar av olika samverkansprojekt.

Veronica disputerade 2016 och avhandlingen har titeln Det besvärliga våldet. Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer.

I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. Avhandlingen baseras på kvalitativa analyser av statliga propositioner, intervjuer med socialarbetare och med kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer. Det teoretiska ramverket bygger bland annat på Frasers (1989) teoretiska perspektiv som tar sin utgångspunkt i samhällets tolkningar av människors/gruppers behov av stöd, nyinstitutionell teori och teorier om gatubyråkrater. Avhandlingen visar att socialarbetares tolkningar är centrala aspekter av förhandlingen om hur våldsutsatta kvinnors behov och rätt till stöd ska förstås. Ett viktigt resultat i avhandlingen är att stödet till våldsutsatta kvinnor blir så pass olika. Avhandlingen ger inga svar i kvantitativa termer på hur olikheten är fördelad, men den ger exempel på hur olikheten tar sig uttryck. I kommuner där specialiseringen innebär att socialarbetarna på socialkontoret i första hand utreder behov och fattar beslut om insatser, måste det också finnas adekvata insatser att besluta om. Saknas det så erbjuds inte heller något stöd. Stödet till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer blir också olika eftersom socialarbetare ställer olika krav eller sätter upp olika trösklar för att kvinnor ska få stöd. Avhandlingen visar att både gemensam kunskap och gemensam syn på sociala problem är centralt för att samarbetet inom den specialiserade socialtjänstens ska fungera och i längden också för vilket stöd människor kommer att erbjudas.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Veronica Ekström (2018). Behovet av stöd till våldsutsatta kvinnor
Veronica Ekström (2018). Carriers of the Troublesome Violence: The Social Services’ Support for Female Victims of Domestic Violence
Veronica Ekström (2018). Forskning om socialtjänstens arbete med våld i nära relationer
Veronica Ekström (2018). Gränsytor under förhandling: – om socialtjänstens ansvar för stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer
Veronica Ekström (2018). Socialatjänstens ansvar enligt lagstiftningen
Veronica Ekström (2017). Negotiating and justifying social services’ support for female victims of domestic violence
Veronica Ekström (2016). Det besvärliga våldet: Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer
Veronica Ekström, Peter Lindström (2016). In the service of justice: Will social support to victims of domestic violence increase prosecution?
Veronica Ekström, Peter Lindström (2015). I rättvisans tjänst: leder stöd till våldsutsatta kvinnor till fler åtal?
Veronica Ekström (2015). Violence against women : social services support during legal proceedings: [Kvinnor utsatta för våld i nära relationer : socialtjänstens stöd under rättsprocessen]
Veronica Ekström (2012). Inte bara kvinna: Våldsutsatta kvinnor och deras behov av stöd - konstruktioner och komplikationer i svenskt offentligt tryck
Veronica Ekström (2012). Redo att återgå till livet.: Aktivt kamratstöd till unga vuxna i psykiatrisk slutenvård [Fulltext]
Veronica Ekström (2012). Relationsvåldscentum ur ett brottsutredande perspektiv: Om betydelse av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens brottsutredande arbete [Fulltext]
Martin Börjeson, Anders Dahlin, Veronica Ekström, Klas Rydenstam (2011). Folkhögskoledeltagarundersökning 2010: Folkbildning för alla? [Fulltext]
Veronica Ekström (2011). Stöd till våldsutsatta kvinnor i rättsprocessen: En undersökning av Relationsvåldscentrums betydelse för de samverkande myndigheterna [Fulltext]
Veronica Ekström (2011). Stöd till våldsutsatta kvinnor under rättsprocessen: en undersökning av Relationsvåldscentrums betydelse för de samverkande myndigheterna [Fulltext]
Veronica Ekström (2010). Utvärdering av Relationsvåldscentrum: Tredje verksamhetsåret [Fulltext]
Veronica Ekström (2009). Utvärdering av Relationsvåldscentrum: andra verksamhetsåret [Fulltext]
Veronica Ekström, Lena Berg (2008). Utvärdering av Relationsvåldscentrum: första verksamhetsåret [Fulltext]

Senast uppdaterad: 2019-05-22.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade