Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Psykisk ohälsa hos barn och unga


Socialstyrelsen rapporterade i december 2017 om en kraftig ökning av psykisk ohälsa hos barn och unga. För barn i åldern 10–17 år har den psykiska ohälsan ökat med över 100 procent på tio år. För unga vuxna, 18–24 år är ökningen närmare 70 procent. Totalt handlar det, enligt Socialstyrelsens rapport, om närmare 190 000 barn och unga vuxna i Sverige som lider av någon form av psykisk ohälsa.

Andra källor pekar på att ökningen är svår att tolka och att det kan röra sig om en ökning av benägenhet att söka vård, snarare än en faktisk ökning. Oavsett bakgrund så möter yrkesverksamma idag allt fler barn och unga med psykisk ohälsa.

Vi erbjuder nu en uppdragsutbildning, i samarbete med Ericastiftelsen, där förekomst och förståelse av psykiska ohälsa hos barn och unga presenteras och diskuteras.

Målgrupp
En idé med kursen är att olika yrkeskategorier möts kring gemensamma kunskaper och erfarenheter. Därför vänder sig kursen till en bred målgrupp av personer som i sitt yrke möter barn och unga med psykiska ohälsa. Du som söker kan till exempel vara verksam i socialt arbete, (i myndighetsutövning eller i öppenvård), elevhälsa, i pedagogisk verksamhet, i rättsväsendet eller i hälso- och sjukvård.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Deltagaren bör även ha viss arbetslivserfarenhet efter examen och vara yrkesverksam under utbildningstiden.

Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
Kursen, som har både teoretiska och praktiska inslag, behandlar teman om förekomst av psykisk ohälsa hos barn och unga, hur psykisk ohälsa kan förstås, ta sig uttryck och bemötas i olika verksamheter. Några exempel på områden som specifikt behandlas är barn, unga och risk- och skyddsfaktorer, svåra påfrestningar, sexualitet och hälsa/ohälsa, suicid, traumamedveten omsorg samt samtal med barn, unga och deras närstående.

Undervisningsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier och diskussioner under sju undervisningsdagar. Seminarierna syftar till både litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier samt godkända examinationsuppgifter. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kurssträffar
Kursen ges med sju kursträffar unde våren 2022
17-18 februari
16-17 mars
4-5 april
13 maj

kl. 09.00-16.00

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm (Södermalm). För karta se längst ner på sidan.

Kursansvarig
Kursledare är socionom Jessica Pehrson som arbetar som barn- och ungdomsterapeut med inriktning på trauma.

Kostnad 
17 500 kr (exkl. moms).
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista dag för anmälan den 10 december 2021 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.


Kategori: psykisk ohälsa, barn och unga, risk- och skyddsfaktorer, svåra påfrestningar, sexualitet, hälsa/ohälsa, suicid, traumamedveten omsorg, samtal med barn

Senast uppdaterad: .

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap Psykoterapi
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2022-02-17
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2021-12-10


Jessica Pehrson. kursledare

Information om kursinnehåll

Studierektor
Hugo Waara
072-396 79 77
hugo.waara@esh.se

Kursansvarig
Jessica Pehrson
jessica.pehrson@ericastiftelsen.se

Information om anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade