Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Sexuella övergrepp mot unga ökar visar ny studie

En ny studie visar att så många som en av fyra 18-åringar har utsatts för sexuella övergrepp. Det är en ökning från var femte, sedan undersökningen 2014. Studien är gjord av forskare från Ersta Sköndal Bräcke högskola och framtagen för Stiftelsen Allmänna Barnhuset på uppdrag av regeringen.

Studien är den fjärde stora nationella studien på området, där gymnasieungdomar i årskurs 3 själva får möjlighet att berätta om sina erfarenheter om bland annat sexuella övergrepp, sexuell exploatering, självskadebeteenden och sexuell exponering på nätet. Genom att samma frågor ställts vid de tidigare studierna, ger det möjligheten att jämföra svar och se förändringar över tid. Några frågor tas dock bort eller läggs till beroende av samhällsförändringar.

– Vi kan se att det försämrats på alla fronter gällande sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Antalet ungdomar som skickat avklädda bilder eller filmer på sig själva via internet har ökat. Även självskadebeteendet har ökat sedan föregående studie, samt andelen unga som skadat sig med sex. Flickor är betydligt mer utsatta än pojkar i alla dessa fall, säger Carl Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Ökningen vad gäller förekomsten av sexuella övergrepp är betydlig sedan 2014. Det är inte längre var femte elev som uppger att de utsatts för övergrepp utan var fjärde elev, och främst flickor. Drygt var tredje flicka uppger att hon varit utsatt för ett sexuellt övergrepp under sin uppväxt, och av dem hade över 60 procent utsatts för upprepade övergrepp.

Sedan förra året är Barnkonventionen lag i Sverige. Den säger att varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi. Trots det ökar alltså de sexuella övergreppen.

– Det är viktigt att vi kan följa utvecklingen av detta kontinuerligt för att kunna skapa förebyggande insatser. Ett problem kan vara att unga inte pratar eller har pratat om det och inte vet att man kan få hjälp. Det saknas idag resurser, men alla barn har rätt att få hjälp. Högskolan har nyligen ingått ett nationellt samarbete för forskning och utbildning samt att ge ökad tillgång till specialistvård för sexualbrottsutsatta, säger Carl Göran Svedin.

En del av den stora ökning som kan ses sedan förra studien, kan eventuellt handla om medvetenheten efter #metoo, och att det blivit lättare för unga att definiera och förstå vart gränser går.

– Idag kan vi se att kontakt med sexköpare ofta tas i stor utsträckning via internet, det skedde inte 2004, då internet inte var lika självklart. Ungefär hälften av de elever som tagit emot ersättning för sex, har kommit i kontakt med köparen via olika typer av forum på internet. De ungdomar som någon gång sålt sex, hade betydligt oftare varit utsatta för sexuella övergrepp än andra elever, säger Carl Göran Svedin.

Studien visar också att ungas hälsa över lag har blivit sämre de senaste åren. Undersökningen, som påbörjades före pandemin, men avslutades i år, visar även skillnader före och efter nedstängning av gymnasier och hur det påverkat eleverna. Isoleringen fick många att känna sig väldigt ensamma, vilket kan ha bidragit till ökad ohälsa såsom depression och ångest.

För mer information, kontakta Carl Göran Svedin, professor: carl-goran.svedin@esh.se, Linda Jonsson, lektor: linda.jonsson@esh.se eller Åsa Landberg, doktorand: asa.landberg@esh.se

Ta del av rapporten Unga, sex och internet, efter #metoo, som släpps idag här. , 4 MB.

Rapportens resultat kommer att presenteras under en webbsändning idag, måndag den 30 augusti, kl. 10.00-12.00, då den överlämnas till regeringen. Information om webbsändningen.

Undersökningen är gjord på ett representativt urval av drygt 3 000 gymnasieelever. Resultaten bygger på vad eleverna själva valt att berätta. Eftersom samma frågor ställts vid flera undersökningar går det att jämföra svaren med tidigare år. Det ger oss en unik möjlighet att dra slutsatser, att generalisera och att svara på frågor.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade