Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2019-10-28

Godkänt med förbehåll när högskolans kvalitetsarbete granskades

Ersta Sköndal Bräcke högskola har fått besked från Universitetskanslerämbetet att vårt systematiska kvalitetsarbete tilldelats omdömet Godkänt med förbehåll. Även om högskolans kvalitetssystem bedöms hålla hög kvalitet, behöver det utvecklas ytterligare.

– Det känns givetvis bra att UKÄ på detta sätt bekräftar att högskolans systematiska arbete för att säkra kvaliteten i våra utbildningar i stort fungerar väl. Jag tycker att bedömargruppen gjort ett bra jobb och identifierat såväl styrkor som utmaningar. Framför allt är det inom området styrning och organisation som brister har identifierats. Detta var ingen överraskning utan stämmer väl med de utvecklingsbehov vi själva identifierat och även håller på att åtgärda. I detta arbete kommer vi att ha mycket nytta av den analys och de förslag till åtgärder som bedömargruppen försett oss med, säger Roger Klinth, rektor på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ska fram till 2022 granska det interna kvalitetssäkringsarbetet vid alla universitet och högskolor i Sverige. Ersta Sköndal Bräcke högskola har granskats i den andra omgången som nu avslutats. Granskningen utgår från de krav som ställs i högskolelagen, högskoleförordningen och ESG, och innefattar bland annat en genomgång av hur processer och rutiner följs för att högskolor ska hålla hög kvalitet i sina utbildningar.

– Som ordförande i Kvalitetsrådet på Ersta Sköndal Bräcke högskola är jag mycket nöjd med utfallet av UKÄ:s granskning av vårt kvalitetsarbete. Merparten av det som bedömdes som tillfredsställande arbetar vi dagligen med, och den del där UKÄ föreslår förändringar är ett område där vi varit medvetna om brister. Nu har vi fått bra förslag på riktning för att arbeta och utveckla vidare inom hela organisationen så att det uppnår målen, säger Henrik Lerner.

UKÄ och de svenska lärosäten har ett gemensamt ansvar för att högskoleutbildningarna ska hålla hög kvalitet. De områden som bedömts är: styrning och organisation, förutsättningar, utformning, genomförande och resultat, jämställdhet, student- och doktorandperspektivet och arbetsliv och samverkan.

– Det har varit ett stort men viktigt arbete som gjorts, där vi fått tillfället att själva göra en grundlig genomgång inför de två platsbesök som bedömargruppen har gjort. Där har representanter från både högskolans personal och studenter intervjuats. Jag tycker vi har fått bra respons och konkreta utvecklingsområden där vi nu fortsätter vårt arbeta vidare, säger Silja Marit Zetterqvist, kvalitetssamordnare på Ersta Sköndal Bräcke högskola

Att få godkänt med förbehåll innebär att högskolans kvalitetssäkringsarbete i huvudsak bedöms vara väl beskrivet, väl argumenterat för och väl fungerande i praktiken. Av beslutet framgår vilket bedömningsområde som inte är tillfredsställande och behöver åtgärdas. De övriga lärosätena som granskades i den andra omgången var Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Röda Korsets Högskola, och Sophiahemmet Högskola.

För mer information, kontakta högskolans rektor Roger Klinth.

För mer information, se högskolekollen hos UKÄ.

Senast uppdaterad: 2019-10-28.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade