Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Palliativt forskningscentrum – PFC

Palliativt forskningscentrum - PFC - är ett centrum som är specialiserat på frågor i samband med livsbegränsande sjukdom, döende och sorg.

Forskningen vid palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal Bräcke högskola, är unik genom att den omfattar människans hela livscykel, från barnet till den äldre-äldre. Denna samhällsrelaterade forskning studerar behovet av palliativ vård, hur denna påverkar och förändrar människors vardag, samt dess betydelse för hälsa, meningsskapande och livsvillkor. Palliativt forskningscentrums verksamhet bygger på tidigare forskning som bedrivits om hur sjuka personer, deras familjer och närståendes värdighet kan främjas vid obotlig sjukdom och i dödens närhet.

Vi bedriver även teoretisk och klinisk forskning inom palliativ vård, tillsammans med patienter, familjer, närstående och personal, i syfte att generera ny kunskap. Syftet är att utveckla vård och omsorg som har direkt relevans för människor i palliativ vård samt att utveckla organisations- och samhällsperspektiv. Vi är särskilt intresserade av frågor om döende och sorg, kommunikation, transkulturell vård och vårdkvalitet utifrån ett livscykelperspektiv.

Forskningsprogram 2019 – 2022: Jämlik palliativ vård - ett livscykelperspektiv

Vision
Palliativt forskningscentrum strävar mot en metod och kunskapsutveckling som svarar an mot behov av jämlik tillgång till palliativ vård hos människor i alla åldrar, oavsett geografisk hemvist, vårdform, diagnos och livssituation. Forskningen utgår ifrån den svårt sjuka personen, dennes familj, närstående, samt professioners behov utifrån ett individ, organisations- och samhällsperspektiv. Visionen är att utifrån den forskning som genomförs stimulera utveckling av palliativ vård, genom tillämpning och integrering av forskning om patienters och närståendes situation, professioners arbetssätt och utbildning.

Forskningen vägleds av:

 • Vetenskaplig evidens för palliativ vård och stödjande insatser samt empirisk kunskap som är av betydelse för patienter och deras närstående.
 • Spridning och implementering av kunskap om palliativ vård: evidens för effektiva implementeringsstrategier på olika organisatoriska nivåer i samhället, av betydelse för patienter, närstående, vård-och omsorgspersonal.
 • Kritisk förståelse och utveckling av modeller, teorier, begrepp, normer och värderingar som har betydelse för framtidens palliativa vård.

Forskningens syften
Det övergripande syftet är att möjliggöra för alla människor, oavsett ålder, geografisk hemvist, diagnos och livssituation, att få del av evidensbaserad palliativ vård utifrån behov och önskemål. Forskningen vid palliativt forskningscentrum ska vara kritiskt granskande och samhällsrelevant samt bidra till ökad kunskap och breddade perspektiv. Genom relevanta forskningsmetoder och komplexa interventioner förbättra patienters, närståendes och familjers välbefinnande, samt öka arbetstillfredsställelse och tillgodose vårdpersonals behov och stöd inom den palliativa vården. De specifika syftena är:

 • Att identifiera och bemöta olika gruppers behov av allmän och specialiserad palliativ vård, såväl patienter, familjer och närstående.
 • Att utveckla, implementera och utvärdera arbetssätt för palliativ vård, baserad på vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap av betydelse för individ och samhälle.
 • Att belysa professionella och informella insatser för palliativ vård och hur dessa kan komplettera varandra för att möta utmaningar i framtidens föränderliga samhälle.

Senast uppdaterad: .

KontaktA OSS

Kontakt: Jane Österlind
Tel: 076-636 50 11
Besöksadress: Stigbergsgatan 30

Forskningsområden vid PFC
Forskningsprojekten knyter an till människans hela livscykelperspektiv från barn till äldre-äldre. Exempel på områden är:

 • Barnfamiljen och närstående i palliativ vård
 • Döendet, förberedelser, stöd och vård
 • Organisation, teamarbete och ledarskap
 • Psykologiska, existentiella och etiska perspektiv
 • Samtal och kommunikation i palliativ vård
 • Sorg, processer och strategier

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade