Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Vård på lika villkor

Projektet Vård på lika villkor är ett bidrag till Agenda 2030. Syftet med detta projekt är att fokusera på hälsoinsatser för människor med dålig hälsa på grund av social utsatthet, fattigdom och med multisjukdomar.

Fortfarande existerar extrema ohälsoklyftor runtom i världen, det gäller också i välfärdssamhället Sverige. Hemlöshet
bland kvinnor ökar vilket är förknippat med alkohol och drogmissbruk, fattigdom, fysisk och mental ohälsa,
sexuellt våld och socialt utanförskap.

Hemlösa kvinnor i höginkomstländer som Sverige, utsätts för extrema ojämlikheter i hälsan, vilket resulterar i avsevärt förkortade liv. Hemlöshet anses fortfarande vara ett problem som främst påverkar män, och därmed förblir sårbarheten bland hemlösa kvinnor osynlig. Genom att ta bort hinder kan tillgång till sjukvårdstjänster kan påskyndas genom samarbete med människor som har erfarenhet av social utslagning. Kvinnor som upplever hemlöshet har emellertid systematiskt uteslutits från nationella och internationella politiska forum.

Det här projektet handlar om hemlösa kvinnor, svenska medborgare, som lever i samhällets utkant och som har en ökad risk att dö för tidigt, ofta av botbara sjukdomar. Deras möjligheter till vård på lika villkor som den övriga befolkning är kraftigt begränsade. Det övergripande målet är att utveckla och genomföra hälsoinsatser för att främja vård på lika villkor bland hemlösa kvinnor i Sverige. Detta kommer att uppnås i nära samarbete med kvinnor som har erfarenhet av hemlöshet och intressenter från sjukvårdsorganisationer, sjuksköterskeutbildning och civilsamhället. Tre sammanlänkade arbetspaket (WP) utgör grunden för projektet.

En projektgrupp kommer att bildas där kvinnor med egna erfarenheter av hemlöshet tillsammans med forskare arbetar sida vid sida för att göra något åt dessa ojämlikheter i hälsa. Inledningsvis kommer vi, genom intervjuer och frågeformulär till hemlösa kvinnor, att beskriva vilka faktorer som kan underlätta samt försvåra för kvinnorna att söka vård. Vi vet att hemlösa kvinnor ofta väntar med att söka vård tills sjukvårdsbehoven blir akuta. En förklaring kan vara att kvinnorna upplever diskriminering och stigmatisering i vården. Vi kommer därför också att beskriva
sjuksköterskors och blivande sjuksköterskors attityder till hemlösa kvinnor. När resultaten från intervjuer och
frågeformulär har sammanställts så kommer vi att åter samla kvinnor med egna erfarenheter av hemlöshet i
arbetsgrupper för att diskutera resultaten.

Projektet kommer att mynna ut i konkreta förslag på åtgärder som minskar ojämlikheter i hälsa. Det som är nyskapande i detta projekt är att kvinnor med erfarenheter av hemlöshet är medskapande i forskningsprocessens olika delar samt får inflytande över vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå vård på lika villkor. Detta arbetssätt är unikt, även i ett internationellt perspektiv.

Vårt samhälle har misslyckats med att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa för hemlösa kvinnor. Detta
projekt utgår från antagandet att ohälsa endast kan bekämpas genom delaktighet och inflytande. Marginaliserade grupper, såsom hemlösa kvinnor, har hitintills helt saknat detta inflytande. Projektet är en del av en global rörelse som syftar till att ge medborgare ökat inflytande över samhällsprioriteringar såsom forskningsfrågor och prioriteringar inom hälso- och sjukvård. Vi behöver samarbeta för att bekämpa de exceptionella hälsokonsekvenser som uppkommer vid social utsatthet. Framförallt behöver de som ytterst berörs av utanförskapets konsekvenser tas med i detta samarbete, de hemlösa kvinnorna.

Inclusion health for women in homelessness

Inclusion health is our contribution to implementing Agenda 2030, i.e., focusing health efforts on people in extremely poor health due to marginalization, multi-morbidity, and poverty. Homeless women in high-income countries, such as Sweden, face extreme health inequities, resulting in considerably shortened lives. Homelessness continues to be considered a problem mainly affecting men, and thus, the vulnerability among homeless women remains invisible.

Removal of barriers to access and uptake of healthcare services can be accelerated by collaborating with people who have experience of social exclusion. However, women experiencing homelessness have been systematically excluded from national and international policy making forums. Taking women's vulnerability and right to participation as key points of departure, the overarching goal is to develop and implement healthcare interventions to promote inclusion health among homeless women in Sweden. This will be achieved in close collaboration with women having experience of homelessness, and stakeholders from healthcare organisations, nurse education, and civil society.

Three interlinked, work packages (WP) form the foundation of the project, each representing strong empirical evidence to consider when targeting inclusion health to women in homelessness:

WP1. End stigmatisation and discrimination in healthcare

WP2. Use digitalization to increase access to healthcare services

WP3. Increase knowledge about gender-specific differences regarding health and well-being among homeless


By addressing inclusion health among women who are homeless, this project targets Goals 3 and 5 of Agenda 2030, i.e., Good health and wellbeing, and Achieving gender equality. The project will capitalize on synergies with homeless women as equal partners in shaping healthcare services to better meet needs of health- and social care, in close collaboration with stakeholders. Although health indicators in the general population in Sweden are favourable, inequities in health remain and even increase. Thus, the fulfilling of Goals 3 and 5 in relation to women living in homelessness, also promotes Goal 10 by Reducing inequality within Sweden. Taken together, this project contributes to the realization of the Agenda 2030 motto of Leave no one behind.

By collaborations in this project with researchers, healthcare providers, civil society organizations and women who are experts through their experiences of homelessness, we will strive to ensure that great human needs and priorities in society are not lost. These joint ventures and synergies will hopefully produce solutions that many can benefit from. This approach not only saves money, it will build human capital by empowering marginalized groups to influence and guide healthcare services, and ultimately receiving healthcare as equal members of Swedish society.

Senast uppdaterad: 2021-04-01.

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2019-2022

Kontaktperson: Elisabet Mattsson

Övriga medarbetare/projektgrupp: Anna Klarare, Åsa Kneck, Malin Olsson, Johan Vamstad, Jeanette Westman, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Gustav Bockgård och Andreas Rosenblad, Uppsala universitet, och Martin Salzmann, Högskolan i Gävle

Finansiär: Vetenskapsrådet

Forskningsområde: Institutionen för vårdvetenskap – Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade