Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Jämlik vård för kvinnor i hemlöshet

Projektet Jämlik vård för kvinnor i hemlöshet är ett bidrag till FN:s agenda 2030. Detta genom att fokusera på kvinnor som lever i hemlöshet, marginaliserade, ofta med svår ohälsa och i fattigdom. I höginkomstländer som Sverige drabbas kvinnor i hemlöshet av extrema ohälsoklyftor och har en ökad risk att avlida av botbara sjukdomar. Projektet syftar till att utveckla och implementera interventioner för jämlik vård och hälsa för kvinnor som lever i hemlöshet. Detta görs i nära samarbete med kvinnor med egna erfarenheter av hemlöshet.

Projektbeskrivning

Hemlöshet är ett fenomen som främst anses drabba män vilket leder till att utsattheten hos kvinnor som lever i hemlöshet blir osynlig, vilket i sin tur leder till ytterligare marginalisering. Det finns begränsad information kring hur många hemlösa kvinnor som lever i Sverige idag. De hälso-och sjukvårdsutmaningar och den utsatthet dessa kvinnor lever med, har därför inte blivit tillräckligt undersökt. Projektet syftar till att utveckla och implementera interventioner för jämlik vård och hälsa för kvinnor som lever i hemlöshet.

I Sverige har befolkningen överlag god hälsa och god tillgång till sjukvård, trots detta ökar ojämlikheten och klyftorna kring tillgång till vård och upplevd vårdkvalitet. Människor som lever i hemlöshet lever ofta i miljöer där sjukdomar lättare sprids, samtidigt som tillgång till sjukvård är mycket begränsad. Under de senaste åren har antalet kvinnor i hemlöshet i Sverige ökat och är ofta förknippat med faktorer såsom mental ohälsa, missbruksproblematik, fattigdom och sexuellt våld. Dessa kvinnor drabbas av extrema ohälsoklyftor och har en markant ökad risk att avlida av botbara sjukdomar. Behov av att förhindra stigma och diskriminering mot hemlösa kvinnor inom sjukvården samt att öka tillgången till hälsa och sjukvård för dessa kvinnor har identifierats i projektet.

Utöver detta ses våld i nära relationer som en förklaring till hemlöshet hos kvinnor, när dessa kvinnor står utan fast boende blir de ofta utsatta för ytterligare manligt våld på grund utav könstillhörighet. De kvinnor som även utvecklar beroendeproblematik utsätts för alarmerande nivåer av våld från män. Inom projektet har det därför även identifierats behov av att öka kunskapen kring genusspecifika skillnader inom vården för män och kvinnor upplevd hemlöshet och beroendeproblematik.

Tre förändringsområden som utgör grunden för projektet, där varje område representerar hinder och förändringsmöjligheter att ta hänsyn till gällande jämlik vård för kvinnor i hemlöshet:

Förhindra stigma och diskriminering inom hälso-och sjukvård. Detta uppnås genom att hitta och undersöka de hinder kvinnor i hemlöshet själva upplever och vilka interventioner de anser vara av vikt för jämlik vård. Vidare att undersöka hur dessa kvinnor upplever sjuksköterskors attityder och fördomar kring hemlöshet samt påverkan på vårdkvalité, och sjuksköterskors beteendemönster vid behandling av kvinnor i hemlöshet. Projektet syftar även till att skapa en utbildningsintervention för sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter.

Öka tillgången till hälso-och sjukvård för kvinnor i hemlöshet. Denna del syftar till att undersöka möjligheterna att använda digitalisering för att öka tillgången till hälso-och sjukvård för kvinnor i hemlöshet. Detta genom att undersöka möjligheten för kvinnor att använda mobiltelefoner i kontakten med vården samt undersöka och hitta hinder och möjligheter för att använda digitalisering, och även kvinnornas egna attityder och inställning till digitalisering.

Öka kunskapen om genusspecifika skillnader. Detta genom att följa en grupp personer i hemlöshet med beroendeproblematik och undersöka om det finns skillnader i huruvida män och kvinnor får vård utifrån nationella riktlinjer. Projektet syftar även till att utveckla en nationell handlingsplan för kvinnor i hemlöshet som utsatts för våld.

Genom samarbete med kvinnor som upplever eller har upplevt hemlöshet kan förändringsarbetet kring hemlösa kvinnors hälsoklyftor och tillgång till vård påskyndas. Trots detta har kvinnor som lever i hemlöshet i Sverige tidigare exkluderats från förändringsprocessen. Arbete i projektet utgår ifrån antagandet att ojämlikhet och ohälsa endast kan bekämpas genom delaktighet samt inflytande. Därför sker arbetet i nära samarbete med en projektgrupp bestående av kvinnor med erfarenhet av hemlöshet. Genom dessa kvinnors kunskap, erfarenheter och drivkraft kan processen påskyndas och dessa kvinnor kan även hjälpa till att adekvat identifiera, utveckla och implementera de interventioner som är nödvändiga för att kvinnor i hemlöshet ska få vård på lika villkor. Det är vår förhoppning att samarbetet ska leda till varaktig och hållbar förändring som ett resultat av den inkluderande och breda ansatsen i projektet.

Inclusion health for women in homelessness

Inclusion health is our contribution to implementing Agenda 2030, i.e., focusing health efforts on people in extremely poor health due to marginalization, multi-morbidity, and poverty. Homeless women in high-income countries, such as Sweden, face extreme health inequities, resulting in considerably shortened lives. Homelessness continues to be considered a problem mainly affecting men, and thus, the vulnerability among homeless women remains invisible.

Removal of barriers to access and uptake of healthcare services can be accelerated by collaborating with people who have experience of social exclusion. However, women experiencing homelessness have been systematically excluded from national and international policy making forums. Taking women's vulnerability and right to participation as key points of departure, the overarching goal is to develop and implement healthcare interventions to promote inclusion health among homeless women in Sweden. This will be achieved in close collaboration with women having experience of homelessness, and stakeholders from healthcare organisations, nurse education, and civil society.

Three interlinked, work packages (WP) form the foundation of the project, each representing strong empirical evidence to consider when targeting inclusion health to women in homelessness:

WP1. End stigmatisation and discrimination in healthcare

WP2. Use digitalization to increase access to healthcare services

WP3. Increase knowledge about gender-specific differences regarding health and well-being among homeless


By addressing inclusion health among women who are homeless, this project targets Goals 3 and 5 of Agenda 2030, i.e., Good health and wellbeing, and Achieving gender equality. The project will capitalize on synergies with homeless women as equal partners in shaping healthcare services to better meet needs of health- and social care, in close collaboration with stakeholders. Although health indicators in the general population in Sweden are favourable, inequities in health remain and even increase. Thus, the fulfilling of Goals 3 and 5 in relation to women living in homelessness, also promotes Goal 10 by Reducing inequality within Sweden. Taken together, this project contributes to the realization of the Agenda 2030 motto of Leave no one behind.

By collaborations in this project with researchers, healthcare providers, civil society organizations and women who are experts through their experiences of homelessness, we will strive to ensure that great human needs and priorities in society are not lost. These joint ventures and synergies will hopefully produce solutions that many can benefit from. This approach not only saves money, it will build human capital by empowering marginalized groups to influence and guide healthcare services, and ultimately receiving healthcare as equal members of Swedish society.

Senast uppdaterad: 2021-06-22.

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2019-2022

Kontaktperson: Elisabet Mattsson

Övriga medarbetare/projektgrupp: Sophie Gaber, Anna Klarare, Åsa Kneck, Malin Olsson, Jeanette Westman, Josefine Agius och Johan Vamstad, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Martin Salzmann, Högskolan i Gävle, Gustav Bockgård och Andreas Rosenblad, Uppsala universitet samt Woman Advisory Board, Ersta Möjlighet

Finansiär: Forte och Vetenskapsrådet

Forskningsområde: Institutionen för vårdvetenskap – Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap
Projektstatus: Pågående


Publikationer inom projektet

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade