Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ökad förberedelse för närstående till patienter med obotlig sjukdom

Sverige har en samhällsutveckling med ökande medellivslängd och förbättrade medicinska behandlingar, vilket medför att fler lever länge med sjuklighet. Antal sjukhusplatser minskar och fler patienter med obotlig livshotande sjukdom vårdas i det egna hemmet där närstående gör stora insatser. Utan stöd riskerar närstående att själva bli framtidens patienter, vilket medför ekonomisk och social kostnad inte bara för individen utan också för samhället. I den här pilotstudien ska man undersöka om ett webbaserat stöd kan vara en en väg till vetenskapligt stöd för den närstående.

Känslan av att vara förberedd kan ha en positiv betydelse för närstående, både före och efter patientens död. Stödjande interventioner som erbjudits av multi-professionella vårdteam har visat sig öka känslan av förberedelse för sjukdomstiden och för döden. Högre grad av förberedelse har bland annat kopplats till mindre ångest, depression, upplevd börda och påfrestning samt större välbefinnande. Det är angeläget att finna effektiva sätt att erbjuda stöd till alla som behöver, för att öka förberedelsen och på så sätt minska negativa konsekvenser relaterade till vårdandet och till förlusten av en nära person.

På hemsidan narstående.se finns en stödjande intervention i form av filmer med konversationer mellan närstående (skådespelare) och vårdpersonal (autentiska) samt informativa texter. Hemsidan har också ett chattforum som ger möjlighet till kontakt med andra närstående. Projektets övergripande syfte är att utvärdera om användning av hemsidan har betydelse för närståendes förberedelse för att vårda, för patientens förestående död och för det egna fortsatta livet. Projektet undersöker också eventuella samband mellan närståendes förberedelse och deras hälsa ett år efter patientens död. För studien kommer närstående till patienter som vårdas vid specialiserade hemsjukvårdsenheter (ASIH) i Stockholms län att rekryteras via vårdpersonal.

En webbaserad stödintervention för närstående till patienter med obotlig sjukdom kan på ett resurseffektivt sätt nå ut med evidensbaserat stöd. Så länge som projektet pågår kommer hemsidan narstaende.se enbart vara öppen för de som ingår i projektet. Efter att projektet avslutats kan information om hemsidans innehåll spridas via sociala medier och med direkta adresseringar med mail och flyers till berörda sjukvårdsenheter. Stödinterventionen för närstående till patienter med obotlig livshotande sjukdom kommer då att vara tillgänglig i hela Sverige och komma många människor till del.

Detta forskningsprojekt väntas bidra med viktig kunskap kring stöd via en webbaserad intervention. Högre grad av förberedelse kan förväntas minska negativa konsekvenser och främja fysisk och psykosocial hälsa för närstående på kort och längre sikt. Projektet kommer att bidra med generell kunskap kring utveckling, genomförande och betydelse av stöd för närstående.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2019-2022

Kontaktperson: Anette Alvariza, och Louise Häger Tibell

Övriga medarbetare/projektgrupp: Ulrika Kreicbergs, Gunnar Steineck, Maja Holm, Tomas.Lindroth, och Anna Sigridur Islind

Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade