Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Civilsamhället: "Mötesplats för mångfald" eller
"Lika barn leka bäst"?

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning civilsamhället bidrar till att främja tillit och tolerans i en tid av ökande mångfald i det svenska samhället. Frågan ställs mot bakgrund av växande ojämlikhet, bestående arbetslöshet och segregation som sammanfaller med ökande migrationsströmmar. Vissa grupper - ungdomar som saknar högre utbildning, utrikes födda och särskilt flyktinginvandrare - är mer utsatta för långtidsarbetslöshet. Detta innebär att dessa grupper har ett speciellt stort behov av just de arbetsmarknadsnära sociala nätverk som de ofta saknar.

Från politiskt håll knyts ofta förhoppningar till att det civila samhället ska kunna fungera som en betydelsefull arena för tillitsskapande möten och möjliggöra fruktbara kontakter som kan leda till integration i allmänhet och anställningar i synnerhet. Den empiriska kunskapen om huruvida civilsamhället faktiskt är en arena för kontakter mellan grupper som är olika varandra eller om det främst är en arena för grupper som liknar varandra är dock begränsad, särskilt vad gäller Sverige.

Vår studie, den så kallade Tillitsbarometern som har genomförts i 33 kommuner 2009 samt i 36 kommuner 2017, kan därför bidra med ny kunskap tack vare tillgång till unika surveydata som mäter sambanden mellan olika former av mellanmänsklig tillit, tolerans och kontakter i civilsamhället och som gör det möjligt att kartlägga och förklara skillnader inom Sverige. Fokus ligger på den lokala nivån där våra data möjliggör inte bara jämförelser mellan olika kommuner som skiljer sig åt i avgörande avseenden (arbetslöshet, jämlikhet, mångfald, urbanitet) utan även jämförelser på stadsdelsnivå inom Malmö och Stockholm, kommuner som är präglade av en hög grad av mångfald i befolkningen.

Följande frågor kommer att empiriskt undersökas i studien:

  • I vilken utsträckning varierar kontakter mellan individer med olika bakgrund i olika typer av föreningar, organisationer och nätverk?
  • I vilken utsträckning bidrar kontakter inom olika former av föreningar, organisationer och nätverk till lokalsamhälletillit?
  • I vilken utsträckning kan vi se en variation mellan 2009 och 2017 vad gäller sambandet mellan engagemang i civilsamhället och lokalsamhälletillit?

Senast uppdaterad: 2019-04-03.

Studien Civilsamhället: "Mötesplats för mångfald" eller "Lika barn leka bäst"? finansieras av MUCF och pågår fram till år 2019.

Projektledare är professor Lars Trägårdh. 

KONTAKT

Lars Trägårdh
Susanne Wallman Lundåsen

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Stigbergsgatan 30
Box 111 89
100 61 Stockolm

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade