Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Utvärdering av Islandsprojektet

Under åren 2016-2019 genomförs Islandsprojektet av Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV). Islandsprojektet är ett utvecklings- och samarbets-/samverkansprojekt mellan polis, åklagare, socialjour, socialtjänst och hälso- och sjukvård, vid akuta våldshändelser i familjer med barn i Göteborg. Den övergripande målsättningen för projektet är att våldsutsatta vuxna och barn, barn som bevittnat/upplevt våld ska ur ett helhetsperspektiv i större omfattning synliggöras och erhålla ett adekvat och konsekvent bemötande samt erhålla skydd, stöd och behandling. Personer som utövar våld ska i större omfattning lagföras och erhålla adekvat stöd och behandling. Mer specifikt är syftet med Islandsprojektet att utveckla ett konkret och effektivt samarbete/samverkan mellan polis, åklagare, socialjour, socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Samarbetet/samverkan fokuseras på handläggning och uppföljning på en operativ nivå vid akuta våldshändelser i familjer med barn utifrån ett barnrättsperspektiv.

Islandsprojektet utvärderas av ett forskarteam under ledning av Maria Eriksson. Utvärderingens syfte är att undersöka i vilken grad projektet uppfyller sitt övergripande mål respektive syfte. Fokus ligger på i vilken grad den modell för konkret och effektivt samarbete som utvecklas under projektets första verksamhetsår (2017) implementeras i praktiken under 2018 och 2019. Studien genomförs med hjälp av intervjuer och dokumentanalyser. Studien finansieras av Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV).

Projektansvarig och kontaktperson är professor Maria Eriksson.

Medarbetare: Veronica Ekström Ersta Sköndal Bräcke Högskola & Mari Brännvall, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV).

Senast uppdaterad: 2018-09-05.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall
Projektstatus: Pågående

mer information

Medarbetare i projektet

Fil dr Veronica Ekström
Fil drMari Brännvall

Kontaktperson

Professor Maria Eriksson

Rapporter
Länk [pdf]

Artiklar
Länk 1

Länkar
Länk 1

Samarbetspartners
Länk 1


Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade