Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Risk-/skyddsbedömningar för våldsutsatta barn
- införande av strukturerade bedömningar i socialtjänstens barnavårdsärenden

Regeringen initierade 2007 en särskild satsning på våldsutsatta kvinnor och barn. Inom ramen för denna satsning har en forskargrupp varit involverade i studier kring insatser för barn som bevittnat våld mot mamma samt utveckling av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn. Dessa studier har finansierats av Socialstyrelsen. iRiSk-projektet (insatser och riskskyddsbedömningar för våldsutsatta barn) är ett resultat och en fortsättning av denna satsning med särskilt fokus på att höja riskbedömningars kvalitet. iRiSk-projektet syftar till att införa strukturerade bedömningar i barnavårdsärenden där barn varit utsatta för våld (barnmisshandel) eller bevittnat våld mellan närstående vuxna. Forskargruppen har under ett flertal år utvecklat intervjuguider avsedda för yngre barn, äldre barn och föräldrar. Intervjuerna täcker de områden som man normalt sett behöver ha information om för att ta beslut om stöd eller andra åtgärder i barnavårdsärenden. Intervjuerna är konstruerade så att barn får möjlighet att göra sin röst hörd och berätta vad de varit med om. Även vuxenintervjuerna har ett barnperspektiv i bemärkelsen att fokus ligger på barnets situation och hur barnet påverkas av våldet och barnets upplevelse av trygghet och säkerhet i relation till omsorgspersonerna. iRiSk-intervjuerna kompletterar instrument och metoder med delvis annorlunda fokus (t.ex. SARA, FREDA, SAVRY, Signs of Safety). iRiSk-intervjuerna är halvstrukturerade och kompletteras med självsvarsformulär. Även psykisk hälsa ingår som en viktig komponent. Materialet är kompatibelt med utrednings- och dokumentationssystemet BBIC (Barns Behov i Centrum).

Det övergripande syftet med det pågående forskningsprojektet är att vetenskapligt pröva användbar- och genomförbarheten av strukturerade risk-/skyddsintervjuer inom ramen för socialtjänstens barnavårdsutredningar ur barns, föräldrars och handläggares perspektiv. Vidare syftar projektet till att undersöka om informationen i risk-/skyddsintervjun ger ett gott stöd för handläggarnas samlade bedömning kring risken för upprepat våld och eventuellt behov av skydd. Resultatet av ett 100-tal barnintervjuer samlas in, handläggare intervjuas om användbarheten och inspelningar av ett antal intervjuer analyseras. Den prediktiva validiteten kommer att testas, liksom hur de strukturerade risk/skyddsintervjuerna fungerar i förhållande till barns möjligheter att komma till tals och lämna tillförlitlig information om utsatthet för våld i sin familj. Studien pågår 2018 – 2020 och finansieras av Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd).

Medarbetare vid Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke högskola är professor Maria Eriksson.

Övriga medarbetare: Docent Ulf Axberg (projektansvarig), fil dr Ole Hultmann och professor Anders Broberg, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, samt fil dr Clara Iversen, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2018-09-06.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall
Projektstatus: Pågående

mer information

Medarbetare i projektet
Docent Ulf Axberg
Fil dr Ole Hulltman
Professor Anders Broberg
Fil dr Clara Iverson

Kontaktperson
Professor Maria Eriksson

Rapporter
Länk [pdf]

Artiklar
Länk 1

Länkar
Länk 1

Samarbetspartners
Länk 1


Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Mejl: info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00
Uppdragsubildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade