Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Kroppslig omvårdnad för äldre personer på vård- och omsorgsboende

Antalet äldre ökar och många sköra, multisjuka dör på vård- och omsorgsboende. Ett minskat antal vårdplatser har lett till att de som beviljas plats är sköra och har en kort förväntad överlevnad. Även bemanningen har minskat, vilket kan skapa en tidspress som gör det svårt för vårdare att bemöta de äldre på ett personligt sätt.

Detta projekt syftar till att fördjupa förståelsen för kroppslig omvårdnad under livets sista tid på vård- och omsorgsboende, utifrån äldre personers, närståendes och vårdares perspektiv. Fyra delstudier är planerade, varav tre intervjustudier och en observationsstudie.

Den tid en äldre person bor på ett vård- och omsorgsboende är i många fall förenat med minskande förmåga att ta hand om den egna kroppen, varför många behöver hjälp av vårdpersonal. Kroppslig omvårdnad är huvudsakligen fokuserad på hjälp att besöka toaletten, förflytta, tvätta och klä sig. Ett ökat behov av kroppslig omvårdnad kan innebära att kroppen blir ett område som andra får tillgång till på ett sätt som inte skulle accepteras i andra sammanhang, vilket kan upplevas som genant, skamligt och problematisera relationen till vårdaren som ofta är yngre och starkare än den äldre personen. Gränserna för det privata flyttas och kroppen kan upplevas som någonting man har och inte någonting man är.

Vårdares bemötande vid kroppslig omvårdnad är därför viktigt. Forskning inom palliativ cancervård har visat att stimulans av kroppsliga sinnen kan främja välbefinnandet, om den vårdade ges tillfälle att kommunicera sina önskemål och behov. Om vårdare bortser från den vårdades önskemål kan det leda till rädsla för skada, otrygghet, skamkänslor och kränkt värdighet. Närstående har ofta stor kunskap om en äldre person, men deras hjälp vid kroppslig omvårdnad kan komplicera roller och relationer inom familjen, då det innebär att den närstående på ett nytt och ovant sätt inkräktar på den äldres autonomi.

Kroppslig omvårdnad kan därför förstås som en komplex och viktig del av den expertkunskap som behövs vid vård under livets sista tid. Forskning genomförd på vård- och omsorgsboenden under livets sista tid är dock sparsamt förekommande, vilket motiverar detta projekt.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2017-2020

Kontaktperson: Ingrid Hellström

Övriga medarbetare/projektgrupp: Bodil Holmberg och Jane Österlind

Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade