Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Omsorg och livsmening

Omsorgen om äldre och funktionshindrade har stor uppmärksamhet i samhället, inte minst i media. Denna omsorg angår alla – brukare, närstående, medborgare och skattebetalare. Äldreomsorgens funktion och kvalitet är också aktuella framtidsfrågor genom att vi lever allt längre. Behovet av omsorg ökar. Dessutom ökar kraven på omsorgen, och organisationen av och innehållet i omsorgen är under ständig diskussion.

Vi vill nu särskilt öka förståelsen för omsorgens etiska och existentiella frågor. Vad skapar ett meningsfullt liv under livets sista år? Vilka förväntningar kan vi ha på att omsorgen ska skapa mening? Och hur ser ledarskapet ut i livets gränsområden? Vi vill också studera vilken betydelse våra materiella ägodelar har vid livets slut. Dessutom vill vi undersöka vad som utmärker omsorg när den är som bäst och vad vi kan lära av sådana exempel. Vi har utvecklat ett forskningsprogram med denna inriktning med rubriken Omsorg och livsmening. Det är en fortsättning på ett treårigt program som pågick under åren 2012-2014.

Samarbetet och dess villkor

Ett flertal företag, organisationer och kommunala förvaltningar deltar i ett samarbete om ett forskningsprogram med denna inriktning. Många som deltog i det treåriga programmet är också med i det nya och dessutom har det kommit till flera andra. De som nu deltar i samarbetet är: Attendo Care, Betaniastiftelsen, Betelhemmet, Bräcke Diakoni, Ersta diakoni, Frösunda, Förenade Care, Huddinge kommun, Humana, Järfälla kommun, Norlandia Care, Stiftelsen Stora Sköndal och Äldreförvaltningen i Stockholm.

Samarbetet innebär att organisationerna ger ett ekonomiskt bidrag och deltar i en referensgrupp som mötts till seminarier ett par gånger per termin. Kunniga och engagerade branschföreträdare delar med sig av sina erfarenheter och det blir ett viktigt forum för ömsesidigt utbyte. Samtalen och inflödet av frågeställningar, kunskap och perspektiv ger oss forskare en förpliktelse och en stimulans att arbeta med frågor av direkt relevans för omsorgens dagliga praktik – och att publicera böcker av god kvalitet av värde för branschen.

Forskningsprogrammet Omsorg och livsmening pågår under åren 2015-2020 och omfattar främst fyra projekt/studier. Här är en skissartad presentation av innehållet:

Den bästa omsorgen

Kvalitetsmätningar, utmärkelser och rangordningar finns även inom omsorgens område. Detta projekt tar sin avstamp i en kartläggning och jämförelse av försök till kvalitetsmätning inom ett område med komplexa bemötandeaspekter och krav på individanpassning. Därefter sker ett urval av fem omsorgsverksamheter som håller mycket hög kvalitet och som uppskattas av både brukare och medarbetare. Dessa goda exempel kommer att skildras i ingående reportage. I en efterföljande analys identifieras avgörande villkor för att nå och behålla en hög kvalitet. I synnerhet uppmärksammas ledarskapets betydelse.

De verksamheter som är aktuella i detta projekt ska ha kvalificerat sig genom oberoende granskningar och kvalitetsbedömningar. Det handlar främst om omsorg om äldre eller funktionshindrade, men även andra former av vårdverksamheter kan ingå. Gunhild Wallin är ansvarig för projektet i samarbete med Tomas Brytting.
Slutrapport utkommer på Studentlitteratur januari 2021.

Livets mening

Vad är ett gott liv? Denna klassiska livsåskådningsfråga är viktig om man anser att en norm eller en handling ska bedömas utifrån sina sannolika konsekvenser. En sådan bedömning förutsätter ett livsideal som de avsedda eller faktiska konsekvenserna kan jämföras med. 

Projektet beskriver och analyserar olika sätt att tolka och besvarar frågan om livets mening, om vad ett gott liv innebär och hur dessa frågor aktualiseras i olika situationer. Som en fortsättning på frågan om livets mening ställs även frågan mer närgånget om hur olika ideal kring livets mening kommer till uttryck i omsorg och vård. Var drar man gränsen för vilken livsmening en omsorgsgivare rimligen kan aktualisera eller erbjuda? Vilka alternativa livstolkningar handlar det om? Erik Blennberger och Tomas Brytting har varit ansvarig för denna studie. Projektet avrapporterades 2019 med boken Livets mening - Frågan och svaren (Appell förlag, 2019)

Ägandet och döden – om den existentiella betydelsen av våra ägodelar

För många människor upptas en stor del av livet av ekonomiska frågor: att köpa, sälja, spara, lönearbeta. Inte minst våra ägodelar förväntas uttrycka vår identitet och ge våra liv ett fördjupat innehåll och värde. I vilken utsträckning är en sådan förväntan rimlig? Närheten till döden ställer saken på sin spets. I det här projektet undersöks gränsdragningen mellan den som äger och det hon äger, ur ett filosofiskt och psykologiskt perspektiv. Projektet klargör teorier om ägodelars existentiella betydelse. Vad är det för värden och egenskaper hos vissa ägodelar som kan ge dem en sådan betydelse? I projektet ingår även intervjuer med patienter inom palliativ vård.
Tomas Brytting har ansvarat för detta projekt som avrapporterades med boken Äga, leva, dö. Från föremål till egodel – en moralisk betraktelse av tingen (Appell förlag, 2019).

Chefen i livets gränsområden

Projektet anknyter till en avhandling som jämförde effekterna av två olika chefskurser. Att konfrontera deltagarna med litterära uttryck för djupt tragiska aspekter av livet, liksom med musik och poesi visade sig mycket gynnsamt för att utveckla ett konstruktivt ledarskap; lyhördhet och mognad hos chefen vilket i sin tur främjar medarbetarnas hälsa och förmåga. Utifrån dessa resultat konceptualiseras i detta projekt begreppet estemetik - samlingsbegrepp för estetik, emotion och etik. Den estemetiska läroprocessen beskrivs och möjliga, psykologiska verkningsmekanismer diskuteras med referenser till filosofiska och psykologiska teorier, vilket kan ge ny kunskap om transformativ ledarskapsutvecklingspedagogik. Ansvarig för projektet är Julia Romanowska. Slutrapporten publiceras i bokform av Appell förlag 2021.

Eventuellt ytterligare projekt

Det är sannolikt att det under de fyra åren tillkommer ytterligare studier som aktualiseras vid våra seminarier och av utvecklingen inom vård och omsorg. Möjligheten att bedriva fler projekt är naturligtvis beroende av vilka ytterligare resurser vi kan skapa.

Böcker utgivna tidigare i projekten

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2015-

Kontaktperson: Tomas Brytting

Samarbetspartner: Attendo Care, Betaniastiftelsen, Betelhemmet, Bräcke Diakoni, Ersta diakoni, Frösunda, Förenade Care, Huddinge kommun, Humana, Järfälla kommun, Norlandia Care, Stiftelsen Stora Sköndal och Äldreförvaltningen i Stockholm.

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall
Projektstatus: Avslutat


Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade