Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Gränser för upprättelse - Välfärdsstatens historiska ansvar i upp-rättelseprocesser riktade till offer för vanvård i fosterhem och barnhem

Upprättelse till dem som utsatts för vanvård i fosterhem och på institution har blivit en politisk fråga under senare år. I Sverige, liksom i flera andra länder, har övergreppen granskats av utredningar. De drabbade har fått en officiell ursäkt och har kunnat söka en statlig ekonomisk ersättning som ska fungera som ett erkännande av deras lidande. Men dessa former för upprättelse har sina begränsningar. Vissa grupper och individer får erkännande och upprättelse medan andra utesluts.

Vilka som inkluderas och exkluderas beror av hur staten idag ser på sitt historiska ansvar. Det handlar om vad man vet om välfärdsstatens ansvar för olika grupper i det förflutna; om hur mänskliga rättigheter förstås, och om vad som idag anses möjligt att ta ansvar och be om ursäkt för. I det här projektet studeras de processer som avgör vem som inkluderas och vem som exkluderas från upprättelse.

Projektet tar sin utgångspunkt i den svenska ersättningsprocessen till drabbade av vanvård där hälften har fått avslag på sina ansökningar från den under 2013-14 verksamma Ersättningnsämnden. Projektet består av tre delstudier. Först undersöks hur inkludering och exkludering har omdefinierats i den svenska upprättelsepolitiken från tillsättningen av Vanvårdsutredningen 2006 till att en ersättningslag antogs av riksdagen 2012. Därefter studeras hur denna upprättelsepolitik kommer till uttryck i Ersättningsnämndens praktik. Vilka grupper får ersättning, vilka får avslag och på vilka grunder? I den sista studien jämförs de svenska resultaten med hur upprättelsepolitiken har utformats i Irland, Norge och Danmark.

Projektet undersöker dagsaktuella frågor där uppfattningar och kunskap om historien spelar stor roll. I internationell forskning har upprättelseprocesser för brott mot mänskliga rättigheter uppmärksammats och jämförts med varandra. Men upprättelser riktad till dem som vanvårdats som barn har granskats i mindre utsträckning. Här kan denna studie bidra med ny kunskap som är internationellt värdefull.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2015-2017

Kontaktperson: Johanna Schiratzki

Övriga medarbetare/projektgrupp: Johanna Sköld, LiU,
Bengt Sandin, LIU

Länkar: Tema Barn, Linköpings universitet 

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning i välfärdsrätt
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade